GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

4. САТАН ЕСҮСИЙГ НҮГЭЛД УНАГАХААР СОРЬСОН НЬ (Матай 4:1-11)


Суурь ойлголт: Сатан Еваг эдэн цэцэрлэгт нүгэлд унахад нөлөөлсөн. Тэр үүнтэй адил замаар Бурханы хүмүүсийг 40 жилийн турш сорьсон бөгөөд тэднийг дахин дахин гэмд унагасан. Сатан бид бүгдийг сорьсон, бас биднийг олнтоо нүгэл үйлдэхэд хүргэсэн. Есүс бас соригдох ёстой байсан, учир нь тэр үнэхээр хүн, мөн хүн төрөлхтний төлөөлөгч байсан.

1.
 • Та нэг сар цөлд юу ч идэхгүй, хэнтэй ч уулзахгүй ганцаараа байна гэж төсөөлж үз. Энэ нөхцөлд хамгийн хэцүү нь танд юу байх вэ?
 • Та 40 өдрийн мацаг барилтын дараах Есүсийн бие ба сүнсний байдал ямар байсан гэж боддог вэ?
 • Өөрт тохиолдсон сорилтуудыг Есүст тохиолдсон сорилтуудтай харьцуул. Ямар ялгаа байна вэ?

  2.
 • Бид ихэнхдээ Ариун Сүнс итгэгчийг хангалуун амьдралд хөтөлдөг гэж боддог. Тэгвэл Ариун Сүнс яагаад Есүсийг диаволд соригдуулахаар цөл уруу хөтлөв (ишлэл 1)?
 • Түүнчлэн Ариун Сүнс яагаад биднийг диаволын сорьдог орчин уруу биднийг хөтөлдөг вэ?

  3.
 • Нэг дэхь сорилт нь бидний өдөр тутамын хэрэгцээтэй холбоотой: өлсөх, цангах, бэлгийн харьцаа болон аюулгүй байдлын хэрэгцээ гэх мэт (ишлэл 3-4). Хэрэв Есүс юм идэхийн тулд чулууг талх бол гэж тушаасан бол юу нь нүгэл болох байв?

  4.
 • Хүн өдөр тутамын хэрэгцээт зүйлс нь бүрэн хангагдахгүйгээр зөвхөн Бурханы үгээр амьдарч чадах уу (ишлэл 4)? Шудрага хариулт ба өөрийн тайлбарыг өгнө үү.

  5.
 • Хоёр дахь сорилт нь бидний Бурхантай харилцах харилцаатай холбоотой (ишлэл 5-7). Хэрэв Есүс сорилтын үед өндрөөс доош үсэрэн бүхнийг төгсгөл болгсон бол дэлхийд юуг батлаж харуулах байсан бэ?
 • Хоёр дахь сорилт нь бидний амьдралд ямар хэлбэрээр ирдэг вэ?

  6.
 • Гурав дахь сорилт нь бидний итгэлийн тусагдахуунтай холбоотой. Сатан ишлэл 9-д үнэнийг хэлж байна уу? Өөрийн тайлбарыг өг.
 • Хэрэв Есүс сатаны хийлгэхээр сорьсон зүйлийг үйлдсэн бол дэлхий ямар түр зуурын амжилтанд хүрэх байв?
 • Хэрэв бид амьд Бурханаас өөр эзэд ба бурхдыг хүндэлвэл ямар түр зуурын амжилт олж болох вэ?

  7.
 • Есүс диаволтой тэмцэхдээ ямар зэвсэгтэй байв?
 • Та сорилтууд ба нүглүүдийн эсрэг тэмцэхдээ ямар зэвсэгтэй байна вэ?

  8.
 • Есүс Сатаны эсрэг тулалдаанд ялсан. Тэгвэл яагаад тэр зөвхөн тулалдаанд ялагдсан хүмүүст тогтоогдсон үхлийн шийтгэлийг эдлэсэн бэ?
 • Хэрэв Есүс соригдоогүй бол ямар Бурхан байх байв?
 • Хэрэв та соригдоогүй бол ямар Христчин байх байв?

  БАЯРТ МЭДЭЭ: Удирдагч Еврей 2:18 унш.

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster