GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

6. БҮҮ САНАА ЗОВ! (Матай 6:25-34)


Суурь ойлголт: Зөвт байдал (ишлэл 33) гэсэн үг нь бодол, үг ба үйлсийн төгс цэвэр байдлыг илэрхийлдэг. Зөвт хүн л Бурханд хүлээн зөвшөөрөгддєг бөгөөд тэнгэрийн хаанчлал уруу орж чадна.

1.
 • Есүс биднийг санаа зовохоос хориголсон зүйлүүдийг та өөрийн үгээр тайлбарлна уу.
 • Энэ хэсэгт гарч буй зүйлүүдийн аль нь таны санааг хамгийн их зовоодог вэ?
 • Хэрэв та энэ хэсэгт дурдсан зүйлсийн талаарх санаа зоволтоо зогсоож чадах юм бол амьдрал чинь хэрхэн өөрчлєгдөх вэ?

  2.
 • Хэрэв гэр бүлийн нэг хүн нь мөнгө, эрүүл мэнд, ирээдүй гэх мэт зүйлст үргэлж санаа зовдог бол тэр гэр бүлд юу тохиолдох вэ?
 • Дэндүү их санаа зовох юм бол тэр нь бидний биенд хэрхэн нөлөөлж болох вэ?

  3.
 • Санаа зовох мөн бага итгэлтэй байх нь юугаараа адил вэ?
 • Бид хэрхэн өөрсдийн амьдрал дахь итгэлгүй байдал ба санаа зоволтын хэмжээг багасгаж чадах вэ?

  4.
 • Энэ хэсэгт шавь нартаа өгсөн Есүсийн бүх амлалтуудыг ол.
 • Танд эдгээр амлалтуудын алинд нь итгэхэд илүү хялбархан бэ? Итгэхэд хамгийн хэцүү нь аль нь вэ?

  5.
 • Ишлэл 31-32 унш. Та өнөөдөр ямар зүйлийг таны хамгийн хүслэн болсон хэрэгцээ гэж мэдэрч байна вэ? (Та зүрх сэтгэлдээ хариулж болно.)
 • Таны тэнгэрлэг Эцэг тань өнөөдөр танд юу үнэхээр хэрэгтэй гэдгийг мэддэг гэдэгт та итгэдэг үү? Өөрийн тайлбарыг өг.

  6.
 • Эхлээд тэнгэрийн хаанчлалыг хайх гэдэг нь бодит байдалд ямар утгыг илэрхийлдэг вэ? (ишлэл 33)
 • Яагаад хүмүүс үргэлж тэнгэрийн хаанчлалаас илүү эхлээд өөрсдийн дэлхийлэг аз жаргалыг хайдаг вэ?
 • Та эхлээд юуг хайдаг вэ? (Та зүрх сэтгэлдээ хариулж болно.)

  7.
 • Өөрийнхийг бус харин Бурханы зөвт байдлыг хайх гэдэг нь ямар утгатай вэ? (ишлэл 33)
 • Хэрэв танд өөрийн зөвт байдлыг хайж байгаад Бурханы зөвт байдлыг хайх замруу орсон туршлага байвал тэрхүү туршлагаа бусадтайгаа хуваалцана уу?

  8.
 • Ишлэл 34 ямар утгатай вэ?
 • Та ирээдүйн ямар нэгэн зүйлийн талаар санаа зовж байсан үеээ эргэн дурс. Тэр нөхцөлд санаа зовохын оронд та юу хийх ёстой байв?
 • Таны одоогийн нөхцөл байдлыг ч мэддэг Есүс Ишлэл 33-34-ийг танд хэлж байна. Та Түүнд юу гэж хариулах вэ?

  БАЯРТ МЭДЭЭ: Есүс үргэлж Бурханы хаанчлалыг бусад бүх зүйлээс илүүд тавьдаг. Түүннд энэ хэсэгт амласан сайн зүйлсийн дотроос нэг нь ч өгөгдөөгүй харин түүнд заглмайг өгсөн. Бидний Бурханд итгэлгүй байдлаас мөн дэндүү их санаа зовдогоос болж ирсэн бүх шийтгэлүүдийг загалмайруу үүрсэн юм. Энэ бол өчүүхэн итгэлтэй хүмүүсийг ч Тэр одоо ч хүлээн авдагын шалтгаан юм.

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster