GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

7. ХУУРАМЧ ЭШ ҮЗҮҮЛЭГЧИД (Матай 7:15-23)


Суурь ойлолт: Зөнчид гэдэг нь Бурханы үгийг өөрсдийн хүмүүст тунхагладаг хувь хүмүүс байв. Бид пастор эсвэл ахлагч эсэхээс нь хамаарахгүйгээр бусдын өмнө зогсоод Бурханы үгийг тунхаглаж байна гэж баталдаг хүнийг шалгахад энэ хэсгийн хэмжүүрийг ашиглаж болно.

1.
 • Хуурамч эш үзүүлэгчийг үнэн эш үзүүлэгчээс ялгахад яагаад хэцүү байдаг шалтгаануудыг (аль болох олон) энэ хэсгээс олохыг хичээ.
 • Энэ хэсгийн дагуу хуурамч эш үзүүлэгчид цуглааны дотор ажилладаг уу эсвэл цуглааны гадна ажилладаг уу?

  2.
 • Хонины арьс нөмөрсөн чоно гэж хэлэгддэг хуурамч эш үзүүлэгчид үнэндээ цуглаан дотор яг юу хийдэг вэ? (ишлэл 15)
 • Хуурамч эш үзүүлэгчид өөрсдийгөө хонины арьс нөмөрсөн чонууд гэдгийг мэддэг үү?
 • Та эш үзүүлэгчийг хуурамч эсвэл жинхэнэ эсэхийг нь ямар үр жимсээр ялгаж чадах вэ? (ишлэл 16-20) Зарим бодит жишээг өг.

  3.
 • Та ишлэл 22-т тодорхойлсончлон өнөө үед ийм зүйлс хаана тохиолдсоныг сонссон бэ? (эш үзүүлэл, чөтгөрийг хөөх, гайхамшгууд)
 • Түүний нэрээр гайхамшгуудыг үйлсдэн тэдгээр хүмүүсийг Есүс яагаад мөэ юуг нь шүүмжилсэн бэ? (ишлэл 22)
 • Христийн цуглаанд гайхамшгуудыг үйлддэг хүмүүсийг бид ямар шалгуураар хэмжих ёстой вэ?

  4.
 • Хуурамч эш үзүүлэгчид шүтлэгийн зорилгыг юу гэж үздэг вэ?
 • Зөвхөн гайхамшгууд болдог цуглаанд очдог хүнийг төсөөл. Түүний итгэлд юу дутагдалтай байна вэ?

  5.
 • Хуурамч эш үзүүлэгчид нүгэлд ямар хандлагатай байдаг вэ? (ишлэл 21, 23)
 • Хуурамч эш үзүүлэгчид өөрсдийгөө бузрыг үйлдэгчид гэдгийг яагаад ойлгодоггүй вэ?

  6.
 • Хуурамч эш үзүүлэгчдийн Есүсийн нэрийг хэрэглэдэг арга замын талаар бод. Тэд түүний нэрийг ямар зорилгоор хэрэглэдэггүй вэ?
 • Удирдагч Ром 10:13 уншиж болно. Паулын дээрх ишлэлд дурдсан хүмүүс ба хуурамч эш үзүүлэгдчийн хооронд Есүсийн нэрийг хэрэглэхтэй холбоотой ямар том ялгаа байдаг вэ?

  7.
 • Есүс Өөрийнхнийгөө хэрхэн мэддэг вэ? (ишлэл 23)
 • Есүс яагаад Түүний нэрээр агуу гайхамшгуудыг үйлдсэн тэдгээр хүмүүсийг таньдаггүй вэ?
 • Есүс биднийг эцэсийн өдөр таних болно гэдэгийг бид өнөөдөр хэрхэн мэддэг вэ?

  8.
 • Үнэн эш үзүүлэгчид тэдгээр нүгэлтнүүд—хаягдагсад—энэ дэлхийд аз жаргалаа алдагсад эсвэл үхэлтэй учирч буй хүмүүст юуг дамжуулдаг вэ?
 • Өнөө үед хуурамч эш үзүүлэгдчийн талаар Христэд итгэгчдэд сануулах нь хэний үүрэг вэ?

  БАЯРТ МЭДЭЭ: Сатан хэзээ ч Бурханы Хургатай адил болж чадахгүй. Учир нь түүний биенд ямар ч шарх байдаггүй. Хурамч эш үзүүлэгдчийн бэрхшээл нь өөрсдийн нүглээ хүлээн зөвшөөрдөггүйд байдаг, тиймээс загалмай тэдэнд хэрэггүй юм. Иймээс тэд Есүсийг өөрсдийн аврагч хэмээн танидаггүй юм.

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster