GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

11. САЙН МЭДЭЭ ЯДУУСЫН ТӨЛӨӨ (Матай 11:1-6)


Суурь ойлголт: Есүст баптисм хүртээж, Түүний дээр Ариун Сүнс хэрхэн тэнгэрээс буун ирсэнийг гэрчилсэн хүн бол 30 настай Иохан байв. Есүс Иоханд өгсөн хариултандаа Исаиан зөгнөлийг иш татсан (Исаиа 35:5, 6 ба 61:1). Удирдагч тэдгээр ишлэлүүдийг унших ёстой.

1.
 • Баптист Иохан ажил нь ид жавхаатай байх үедээ Херод хааныг завхайралд буруутгасныхаа төлөө шоронд хоригдсон байв. Түүнийг шоронд байх үед ямар зүйл хамгийн их урмыг нь хугалсан байж болох вэ?
 • Иохан Есүстэй анх удаа уулзахдаа: “Ертөнцийн нүглийг үүрэгч Бурханы хургыг харагтун!” гэж хэлсэн (Иохан 1:29). Энд түүний өмнөх итгэлийг юу эргэлзүүлсэн бэ?

  2.
 • Хэрэв энэ бүхний эцэст Есүс бол Христ биш байсан бол Иохан өөрийн амьдралын талаар ямар дүгнэлт хийх байв?
 • Хэрэв та нэгэн цагт Есүс бол Бурхан мєн эсэхт эргэлзсэн бол тэр нь ямар нөхцөл байдалд байсан бэ?

  3.
 • Иохан Есүс рүү шавь нараа илгээхдээ Тэр өөрийг нь шоронгоос ямар нэг гайхамшгийн замаар чөлөөлөхөөр ирнэ гэж найдсан хэмээн та боддог уу? (ишлэл 2-3) Өөрийн тайлбарыг өг.
 • Яагаад Есүс шоронд буй Иохантай уулзахаар ирээгүй вэ?

  4.
 • Яагаад Есүс Иоханы асуултанд: “ Тиймээ. Тэр бол Би.” гэсэн ийм энгийн хариулт өгөөгүй вэ? (Яагаад Есүс Хуучин Гэрээнээс иш татан хариулахыг хүссэн бэ?)
 • Хэрэв найз чинь таныг гашуудаж байх үед Библээс иш татвал та хэрхэн хүлээн авах вэ?
 • Есүс Исаиагаас иш татахдаа яагаад хоригдогсдыг чөлөөлнө гэсэн хэсгийг алгасаагүй бэ?

  5.
 • Есүсийн хариултын ямар үгсийг Иохан өөртөө хэрэглэв?
 • “Сайн мэдээ” гэсэн хэллэг нь дээр дурдсан нүглийн уучлалыг илэрхийлдэг (ишлэл 5). Тэр нөхцөл байдалд ямар нүглийн нь улмаас Иоханд Бурханы уучлал хэрэгтэй байсан бэ?
 • Бурхан шоронд байсан Баптист Иохан шиг өөрт нь итгэгчдийг яагаад “ядуус” болгодог вэ?

  6.
 • Ишлэл 6 дахь Есүсийн үг юуг илэрхийлдэг вэ?
 • Энэ хэсгийн дагуу үзвэл Хэрэв Есүс бидний хайртай хүмүүстэйгаа хэрхэн харьцдагаас болж бидэнтэй зөрчилтөй болбол бид юу хийх ёстой вэ?

  7.
 • Та Иохан Есүсийн хариултыг хэрхэн хүлээн авсан гэж боддог вэ? (Тэр нас барахаасаа өмнө нь сэтгэл нь амар амгалан болсон уу?)
 • Иохан бүхий л амьдралынхаа турш жинхэн итгэгч байсан. Есүстэй холбогдсон энэ сүүлийн холбоогоор түүний итгэл нь өөрчлөгдсөн гэж та боддог уу?

  8.
 • Херодын хамсаатан түүний толгойг таслахаар ирэхэд Иохан үхэл ба амьдралынхаа талаар юу гэж бодсон байж болох вэ?


  БАЯРТ МЭДЭЭ: Есүс “зовогсдод сайн мэдээг дэлгэрүүлэх, шаналсан зүрхтэй хүмүүсийг эдгээн, олзлогдогсдод эрх чөлөөг тунхаглаж…бүх гашуудагсдыг тайвшруулагдахын” тулд ирсэн Исаиа.61:1-2. Энэ бүхнийг Есүс таны ч төлөө хйихээр өөрийнхөө үгээр ирсэн юм.

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster