GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

16. АГУУ ГАШУУДАЛ БА АГУУ ИТГЭЛ (Матай 15:21-28)


Суурь ойлголт: Кананчууд Израйльчуудын эртний дайснууд байсан. Тир ба Сидон Галелаас 45-60 километр зайтай байсан. Есүс энэ гадагш чиглэсэн аяллын тухай хэнд ч мэдэгдэхийг хүсээгүй (Марк 7:24). Удирдагч Давид хааны тухай гол баримтуудыг тайлбарлах ёстой (ишлэл 22).

1.
 • Энэ ээжийн өдөр бүрийн амьдрал, ялангуяа бусад хүмүүстэй харилцсан харилцааг төсөөл (охин, нөхөр, бусад хүүхдүүд, хөршүүд гэх мэт).
 • Энэ ээж өөрийгөө ямар байдлаар буруутгасан байж болох вэ?
 • Өнөө үед энэ эмэгтэйн үйлдсэн шиг зүрх сэтгэлдээ агуу гашуудалтай ямар эхчүүд байдаг вэ?

  2.
 • Канаан эмэгтэй ихэнх Иудейчүүдийн мэдээгүй байсан зүйлийг, тухайлбал Есүс бол Давид хааны хүү байсан гэдгийг мэдсэн байв (ишлэл 22). Тэр эмэгтэй үүнийг хаанаас хэрхэн мэдэж авсан гэж та бодож байна вэ?
 • Яагаад ээж нь өөрийнхөө төлөө өршөөл гуйсан бэ? (ишлэл 22)

  3.
 • Энэ ээжийн тусламж гуйн хашхирахад хариулсан Есүсийн эхнйи гурван үйлдэл нь юу байв (23-26)?
 • Есүс голдуу зовсон хүмүүсийг Өөр рүүгээ ирэхийг урьсан. Тэгвэл Тэр энэ эмэгтэйд яагаад нүүр өгөхгүй байв?
 • Хэрэв Есүс танд тэр эмэгтэйтэй хандсан шиг адил хандсан бол та яах вэ?

  4.
 • Шавь нар нь Канаан эмэгтэйг болон болж буй байдлын талаар ямар сэтгэгдэлтэй байсан бэ?

  5.
 • Канаан эмэгтэй Есүсийг түүнээс татгалсан мэт хандахад хэрхэн хариу үйлдэв (ишлэл 23, 25, 27)?

  6.
 • Есүс энэ зовж буй эмэгтэйн өмнө чимээгүй байхдаа түүний зүрхэнд яг юу болж байсан гэж та боддог вэ?
 • Бид тусламж хүсэн хашхирах үед Есүс яагаад заримдаа чимээгүй байдаг вэ?
 • Яагаад бид бүгд итгэлээ шалгуулах ёстой вэ?

  7.
 • Есүс зөвхөн хоёр хүний итгэлийг магтсан. Энэ эмэгтэйд байж болохуйц агуу итгэлийн шинж чанаруудыг олохыг хичээ (ишлэл 28).

  8.
 • Зүрх сэтгэлдээ агуу итгэлийг олсон хүн голдуу хэрхэн боддог вэ?
 • Удирдагч Марк 7:30 уншиж болно. Энэ харь элгийн эмэгтэй гайхамшиг болохыг харахаасаа ч өмнө хэрхэн ийм агуу итгэлийг олсон байв?
 • Ямар нөцөл байдалд бидэнд агуу итгэл хэрэгтэй байдаг вэ?

  9.
 • Есүсийн харь газар дахь аялалын ганц зорилго нь юу байв?

  БАЯРТ МЭДЭЭ: Есүс загалмайд байхдаа Бурхан хэдий чимээгүй байсан ч Түүнд итгэх ёстой байсан Дуулал 22:1-2, 24. Есүсийн итгэл тэр талаараа Канан эмэгтэй итгэлтэй маш адил байсан. Тэдний нөхцөл байдлын хоорондын том ялгаа гэвэл Есүст Бурхан чимээгүй байсан нь Түүний хайрын улмаас биш, харин Түүний уур хилэнгийн улмаас байсан.

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster