GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

17. СИМОН ПЕТР ЧУЛУУ БОЛСОН НЬ (Матай 16:13-23)


Суурь ойлголт: Шинэ Гэрээний “Христ” хэмээх нэр нь Хуучин Гэрээний “Мессиа” , тослогдсон нэгэнтэй адил утгатай. Хаан ба ахлах тахилч нарын байр суурийг батлахдаа тосоор тосолдог байв.

1.
 • Та энэ хэсгийн дагуу үзвэл “хүн бүр өөрийн итгэлээр аврагдана” гэсэн хуучны үгийг юу гэж бодож байна вэ? (ишлэл 13-17)
 • Христийн сургаалд итгэлээ зөв хүлээн зөвшөөрөх нь яагаад тийм чухал байдаг вэ?

  2.
 • Танд аль нь итгэхэд илүү амархан байна вэ?: Есүс эш үзүүлэгч Елиа байсан (тэр үеээс 800 жилийн өмнө нас барсан), эсвэл эш үзүүлэгч Иеремиа байсан (тэр үеээс 600 жилийн өмнө амьдарч байсан), эсвэл Баптист Иохан байсан (хоёр жилийн өмнө алагдсан), эсвэл тэр амьд Бурханы Хүү Мессиа (ишлэл 14-16) байсан.
 • Есүсйин асуултанд 14-р ишлэл шиг хариулдаг хүмүүсийг итгэгч хэмээн хэлж болох уу?Та өөрийн хариултыг тайлбарлна уу.

  3.
 • Есүс гайхамшгуудыг үйлдсэн боловч Түүнийг Хуучин Гэрээнд зөгнөж байсан “Мессая” байсан гэдгийг тэр үеийнхэн яагаад таниагүй вэ?

  4.
 • Энэ хэсгийн дагуу бид хэрхэн үнэн итгэл олдог вэ? (ишлэл 17)

  5.
 • Хэрэв хэн нэгэн таныг “чулуу” гэж дуудвал та хэрхэн хүлээн авах вэ?
 • Есүс Петрийг “чулуу” хэмээн дуудахад тэр хэрхэн хүлээн авсан гэж та боддог вэ?
 • Зарим хүмүүс Есүс “чулуу” гэж зєвхєн Петрийг тусгайлан хэлсэн гэж боддог. Зарим нь Есүс ишлэл 16 дахь Петрйин итгэлийн тунхаглалыг “чулуу” хэмээн хэлсэн гэж боддог. Та юу гэж боддог вэ?

  6.
 • Та ишлэл 19 –ийг ямар утгатай гэж боддог вэ? (Тэнгэрийн хаанчлалын түлхүүр гэж юу вэ? Өнөө үед тэр түлхүүр хэнд байдаг вэ?)

  7.
 • Яагаад Петр 21-р ишлэл дэх зүйлүүд Есүст тохиолдоно гэдэгт итгэж чадаагүй вэ?
 • Ишлэл 17 ба 23 харьцуул. Петрийн үгс ямар үндэслэлээс гарч байна вэ?
 • Петрийн итгэлээ тунхагласны дараа ч итгэлд нь ямар байсан вэ?

  8.
 • Яагаад Есїс нэг хүнийг “чулуу” ба “Сатан” хэмээн дуудав?
 • Петр тэр үед диаволд эзэмдүүлэгүй байсан гэдгийг юу баталдаг вэ?
 • Сатан Петрээр дамжуулан ямар зорилгонд хүрэхийг хүссэн бэ?
 • Христэд итгэгчид ч адил ямар нөхцөлд хайртай хүмүүсийнхээ амьдралд Сатаны ажлыг хийдэг вэ?

  9.
 • Ишлэл 23 –д дурдагдсан бодлын хоёр аргын хооронд ямар ялгаа байна вэ?
 • Христийн цуглааны дотор аль бодлын арга нь илүү нийтлэг байдаг вэ?
 • Есүс бусдын амьдралд Сатаны ажлыг хийдэг хүмүүстэй хэрхэн ханддаг вэ?

  БАЯРТ МЭДЭЭ: Ишлэл 21-д: “Петр болон миний нүглийн улмаас” гэсэн үгсийг нэмж унш.

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster