GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

18. ЕСҮС БУРХАНТАЙ АДИЛХАН (Матай 17:1-9)


суурь ойлголт: Энэ үйл явдлаас олон зуун жилийн өмнө Мосэ, Елиа нар Бурханыг харахыг хүссэн боловч чадаагүй. Хуучин Гэрээний дагуу үзвэл нүгэлт хүн ариун Бурханы нүүрийг харвал үхэх байв. Тэр хоёрын үхлийн тухай Дэд Хууль 34:1-6, Хаадын Дэд 2:11 хар. Өөрчлөлт бий болсон газар нь Хермлн уул байсан (2760 метр) бололтой. Газрын зургаас хар.

1.
 • ИШЛЭЛ 1: Есүс уул өөд тэр 3-аас өөр хэнийг ч авч явахыг хүсээгүйг тэдгээр шавь нар нь хэрхэн хүлээн авсан бэ?
 • Тэө хэд тэр үеийн хэрэгслээр өндөр ууланд авирсан байх. Тэдэнд ямар байсан бол?

  2.
 • ИШЛЭЛ 2: Та хэзээ нэгэн цагт Бурханыг харахыг хүсэж байсан уу? Хэрэв тийм бол энэ нь ямар нөхцөлд байсан бэ?
 • Есүсийн нүүр ба хувцас нь өөрчлөгдсөн нь юуг илэрхийлж байсан бэ?
 • Бурхан яагаад ганц удаа Хүүгийнхээ тэнгэрлэг тєрхийг хүмүүсийн өмнө харуулахыг хүссэн бэ?
 • Шавь нар нь ариун Бурханыг царайг харсан боловч яагаад үхээгүй вэ?

  3.
 • ИШЛЭЛ 3: Түүнчлэн тэр үед яагаад Хуучин Гэрээний хоёр төлөөлөгчид үзэгдэв?
 • Яагаад Бурхан зщөвхөн Мосэ Елиа нарыг ууланд байхыг сонгов?
 • Тэр хоёр зөгнөгдсөн Мессиаг ирснийг хараад хэрхэн хүлээн авсан гэж та бодож байна вэ?

  4.
 • ИШЛЭЛ 4: Шавь нарт нь энэ нөхцөлд юу их сайхан мэт санагдсан бэ?
 • Хэрэв танд өдєө бүрийн амьдралдаа эргэн ирэхийг хүсээгүй тийм шүтлэгийн туршлага байвал энэ тухайгаа бидэнд ярина уу.
 • Тэр мөчөөс хойш Петр өндөр уулан дээр хэрхэн амьдрана гэж төлөвлөж байсан бол?

  5.
 • ИШЛЭЛ 5: Тэр нөхцөлд үүл нь юуг илэрхийлсэн бэ?
 • Яагаад Бурхан, “Түүнд дуулгавартай бай” гэж хэлээгүй харин “Түүнийг сонс” гэж хэлсэн вэ?
 • Энэ нөхцөлийг Бурхан Синай ууланд өөрийн хүмүүсдээ хоёр чулуун хавтан дээр бичигдсэн Хуулиа өгсөн тэр үетэй харьцуул. Ямар ялгаа байна вэ?

  6.
 • ИШЛЭЛ 6: Петр өмнөхөн нь маш сайхан зүйлийг мэдэрсэн гэдгээ хэлсэн. Гэвч тэр энд яагаад айв?
 • Хүн ариун Бурхантай ойр байхдаа сайн зүйлийг мэдэрдэг үү эсвэл муу зүйлийг мэдэрдэг үү?
 • Та ямар Есүстэй харилцахад илүү амархан гэж бодож байна вэ?: мужааны өмсгөлтэй эсвэл зөвтгөлийн дээлтэй. Өөрийн тайлбараа өг.

  7.
 • ИШЛЭЛ: 7-9: Есүс шавь нартаа хүрэх нь ямар ач холбогдолтой байсан вэ?
 • Шавь нар нь Мосе, Елиах нар гэнэт алга болсоныг хэрхэн хүлээн авсан гэж та боддог вэ?
 • Есүс яагаад өөрийн өөрчлөлтийн талаар өөр хүмүүст, бусад 9 шавь нартаа ч мэдүүлэхийг хүсээгүй вэ?

  БАЯРТ МЭДЭЭ: Есүс энэ уулан дээрх хувиралтаасаа өөр уул уруу, тухайлбал Голгот уруу чиглэн хөдөлсөн. Есүс бидэнд зөвтгөлийн цагаан дээлийг өмсгөхийн тулд бидний нүглийн ичгүүрийг үүрэн загалмайд хадагдан үхэх ёстой байсан.

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster