GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

21. ХЭЗЭЭ Ч ОРОЙТОХГҮЙ (Матай 20:1-16)


Суурь ойлголт: Есүсийн амьдралын үед өдрийн хөлсний ажилчид хамгийн найдваргүй хүмүүс байсан. Бидний өнөөдрийн жилийн дундаж цалинг 300 өдөрт хуваасаны 1 бөгөөд та нэг денарын үнэлгээтэй юм. Ажлын цагыг өглөөний зургаагаас эхлэн тооцдог байсан. Энэ сургаалт зүйрлэлд газрын эзэн Бурханыг, цэцэрлэг нь Түүний хаанчлалыг төлөөлдөг.

1.
 • СУРГААЛТ ЗҮЙРЛЭЛ
 • Газрын эзэн талбайдаа хөлсний ажилчин хөлслөхөөр өдөрт хэдэн удаа гардаг байсан бэ? (ишлэл 1-6)
 • Газрын эзэн яагаад эхний бүлэг хүмүүст л хэр их хөл өгхөөн хэлсэн бэ? (ишлэл 2, 4)
 • Өглөөний зургаан цагт зарим хөлсний ажилчид яагаад зах дээр байгаагүйн янз бүрийн шалтгааныг бод.
 • Яагаад газрын эзэн зөвхөн хамгийн сайн хүнийг бус, харин чөлөөтэй байсан хүн бүрийг хөлсөлсөн бэ?
 • Яагаад хэн ч сүүлийн бүлэг хүмүүсийг хөлслөөгүй вэ (ишлэл 6-7)? Янз бүрийн шалтгаануудыг бод.
 • Өдрийн эхний бүлэг хүмүүс ба сүүлийн бүлэг хүмүүсийг харьцуул (ишлэл 7, 12). Аль нь илүү сонирхол татаж байсан бэ?
 • Сүүлчийн бүлэгт таван хүн байсан гэж тааварлая. Хэрэв газрын эзэн тэднийг хөлслөөгүй байсан бол хэр их мөнгө (өнөөдрийн мөнгөөр) ”хадгалсан” байсан бэ?
 • Газрын эзэн яагаад сүүлд хөлсөлсөн хүмүүсдээ эхэлж хөлсыг нь гөсөн бэ? (ишлэл 8)
 • Эхний бүлэг хүмүүс амласан хөлсийг нь авсан атлаа яагаад газрын эзэнд гомдол гаргасан бэ?
 • Таны бодлоор, газрын эзний мөнгө төлсөн арга зам нь шудрага байсан уу? Өөрийн тайлбарыг өг.
 • Яагаад газрын эзэн хүн бүрт адил мөнгө өгөхийг хүссэн бэ? Та боломжоороо олон тайлбар\ шалтгаануудыг олохыг оролд.

  2.
 • СУРГААЛТ ЗҮЙРЛЭЛИЙН ТАЙЛБАР
 • Бурхан яагаад хэнд ч мөн хүн бүрийг түүний хаанчлалд ажиллахыг зөвшөөрдөг вэ?
 • Энэ сургаалт зүйрлэлд “хөлс” нь юутай холбоотой вэ?
 • Бурханы хаанчлалд яагаад хүн бүрд адилхан хөлс байдаг вэ?
 • “Өдрийн” ямар цагт та Бурханы хаанчлал уруу дуудагдсан бэ?
 • Та Бурханы хаанчлалын төлөө бүх амьдралын туршид ажилласан хүн эсвэл сүүлчийн минутанд аврагдсан хүний хэн нь илүү азтай гэж боддог вэ? Өөрийн тайлбарыг өг.
 • Хэрэв цуглаан тань таныг өөр нэгэнээс илүү сайн ажил хийсэн гэдгээ мэдсээр байтал тэр хүнийг магтвал та үүнийг хэрхэн хүлээн авах вэ?
 • Хэрэв танд Бурхан эцсийн өдөрт элч Паулд хэлсэнтэй адил хөлс өгвөл үүнийг та хэрхэн хүлээн авах вэ?
 • Энэ сургаалт зүйрлэлийн санаагаар, ишлэл 16 ямар утгатай вэ?
 • Есүс өнөөдөр танд: “Та бас яв, Миний цэцэрлэгт ажилла!” гэж хэлж байна. Та Түүнд ямар хариу өгөх вэ?

  БАЯРТ МЭДЭЭ: Есүс Өөрөө Бурханы хаанчлалд хамгийн хүнд ажлыг хийсэн. Үнэндээ Тэр сүүлчийн өдөрт хүн бүр нэг денар авахаар их ажил хийсэн юм.

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster