GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

22. ХААН ӨӨРИЙН ХОТ УРУУ ИЛЖИГТЭЙ ИРСЭН НЬ (Матай 21:1-11)


Суурь ойлголт: Хүмүүс Есүсийг хаан мөн эсэхийг батлах нэг тэмдгийг хүлээж байсан бөгөөд энэ тэмдэг нь Зехариагийн эш үзүүлснээр илжиг байв (Зехариа 9:9). Үнэндээ Есүс Давидын 30 дахь үеийн хүү нь байсан.

1.
 • ЯЛГУУЛСАН МОРИЛОЛТ
 • Хүмүүс нийслэл рүү ялгуулсангуй орж ирж буй хаанаас үргэлж юуг хүсэн хүлээдэг вэ?
 • Хэрэв шавь нар нь цугласан олноос өөр зүйлийг Есүсээс хүсэн хүлээж байсан бол юу болох вэ?
 • Есүсийн сүүлийн удаа Иерусалим уруу ойртох үед тохиолдсон уяалдаатай хариу үйлдлийг анхааралтай ажигла. Түүний угтан авалтыг хэн төлөвлөсөн бэ? Энэ бүгд хэрхэн эхэлсэн бэ? Яагаад хүмүүс хувцаснуудаа замдээр тараан дэвссэн бэ? Яагаад бүх хот даяраа хөөрцгөөсөн бэ?

  2.
 • ХААН
 • Яагаад Есүс морь биш илжиг унаад Иерусалим уруу явав?
 • Хүмүүс Есүсийг Давидын хүү байсныг хэрхэн мэдэв? (Матай 20:31)
 • Есүс ямар зан авиртай хаан байв?
 • Хэдийгээр Ромын булаан эзлэгч хүчнийхний сонсох дургуй зүйл байсан ч хүмүүс Есүсийг хаан гэж дуудахаасаа яагаад эмээгээгүй вэ?
 • Энэ үеийг хүртэл Есүс хаан гэдгээ нууцалсан. Яагаад одоо Тэр үүнийг мэдүүлэхийг зөвшөөрсөн бэ?
 • Энэ нөхцөлд энэ дэлхийн хаад ба Есүсийн хооронд ямар ялгаа байв?
 • Есүс яагаад үхэх ёстой хаан байв?

  3.
 • ХҮМҮҮС
 • Та Есүсийг ийнхүү гэнэтийн алдаршилтанд баяр хөөртэй байсан гэж боддог уу? Өөрийн тайлбараа өг.
 • Таван өдрийн дараа эдгээр хүмүүсийн хэдэн хувь нь “Түүнийг цовдол! ” гэж хашгирч байсан гэж та таамаглаж байна вэ?
 • Есүст буруугаар хандах үед яагаад цугласан олноос хэн ч Түүнийг хамгаалан зогсоогүй вэ?
 • Хэрэв таны бүх найзууд тантай санал нийлэлгүй та ганцаараа зогсвол та ямар ааш авир гаргах вэ?

  4.
 • ХОСАННА (Өө, Эзэн бидэнд туслаач, биднийг авраач гэсэн утгатай)
 • Ишлэл 9 дэх хүмүүсийн хашгиралдаан үнэндээ юу гэж хэлж байв? “Хосанна”-гын утгатай харьцуул.
 • Хаан Есүсийн төлөө уриалан хашхирснаас “Надад туслаач” гэж хашгирах нь яагаад илүү зохистой вэ?
 • Ишлэл 11-ийн тухайд юу гайхалтай вэ?
 • Энэ үйл явдал Есүсийн ирээдүйд ямар нөлөөтэй байв?

  5.
 • ТА БОЛОН БИ
 • Танд энэ Ирэлтийн үед\ сүүлд “Хосанна надад туслаач” гэж хашгирсан ямар зүйл байсан бэ?
 • Энэ хашгираан яагаад Христмасын хамгийн сайн бэлтгэл байдаг вэ?

  БАЯРТ МЭДЭЭ: “Сионы охинд” өөрийн нэрийг орлуулаад ишлэл 5-ийг дахин нэг удаа унш.

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster