GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

25. ТЭНГЭР, ГАЗАР АЛГА БОЛОХ БОЛНО (Матай 24:29-44)


Суурь ойлголт: Христэд итгэгчдийн дунд Христийн энэ дэлхийд эргэн ирэх үед тохиолдох зүйлсийг дараалуулсан олон онолууд байдаг. Бид өнөөдрийн Библи судалал дээр дараалалын тухай үзэхгүй ч болох зүйлийн тухай хэлэлцэнэ. Удирдагч Наогын усан галав ба түүний цаг үеийн талаар товч тайлбарлах ёстой. (ишлэл 37-39, Эхлэл 6-7)

1.
 • Хэрэв та Есүс өнөөдөр эргэн ирнэ гэж сонсвол хэрхэн хүлээн авах вэ?
 • Есүсийг хүлээх ба үхлээ хүлээх нь юугаараа ялгаатай вэ?

  2.
 • Есүсийн ирэх үед агаар мандалд ямар өөрчлөлт гарах вэ?
  Энэхүү ер бусын үзэгдэлийг орчин цагын үгээр тайлбарлахыг оролд (ишлэл 29). (Газар дээрээс харах юм бол юунаас болж нар сар харанхуйлах бол? Наогын үеийг санаарай.)
 • Одоо хараахан тохиолдоогїй байгаа ямар өөрчлөлтийг таамагласан бэ? (ишлэл 29)

  3.
 • Есүсийн эхний ирэлт нь хоёр дахь ирэлтээс яагаад өөр вэ? Байж болохуйц олон ялгаануудыг ол (ишлэл 30).
 • Есүсийн эргэн ирэхэд бүх үндэстнүүд яагаад гашуудах вэ? (ишлэл 30)

  4.
 • Есүсийг дахин ирэхэд христчин хүмүүст юу тохиолдох вэ? (ишлэл 31)
 • Ишлэл 31 дэх үйл явдлууд тохиолдоход та амьд байхыг хүсэж байна уу? Өөрийн тайлбараа өг.

  5.
 • Есүс инжрийн модны сургаалт зүйрлэлээр Өөрийн дахин ирэлтийн талаар юу хэлэхийг хүсэж байна вэ? (ишлэл 32-34) (Та энэ сургаалт зүйрлэлийг одоо үеийн Израйлын тухай гэж бодож байна уу? Хэрэв тийм бол яаж вэ?)

  6.
 • Сүүлйин үеийн христчин хүмүүсийн хувьд Есүсийн үг (Библи) ямар утга учиртай вэ? (ишлэл 35)
 • Энэ дэлхийд хэзээ ч төгсөхгүй нэгэн зүйл байдаг гэдэг нь таны хувьд ямар утгатай вэ?

  7.
 • Яагаад хоёр дах ирэлтийн өдөр Есүст хүртэл нууц байх ёстой бэ? (ишлэл 36)
 • Хэрэв та Есүсийг дахин ирнэ гэдгийг мэдвэл та амьдралаа хэрхэн өөрчлєх вэ?

  8.
 • Наогын үеийн хүмүүстэй бидний үеийн хүмүүстэй яагаад адил байна вэ? (ишлэл 38-39)
  (Тэдэнд юу сонирхолтой байв? Юу огт сонирхолгүй байв?)

  9.
 • Ишлэл 40-41 ямар утгатай вэ? Үүнийг Ноагийн үе ба ишлэл 31-тэй харьцуул.
 • Эдгээр ишлэлүүдэд таамагласан зүйлс тохиолдоход дэлхий ямар харагдах бол? (ишлэл 40-41)

  10. Есүсийн ирэлт хэнд хулгайч гэрт нь гэтэн орж буй мэт байх вэ? (ишлэл 43-44) Энэ нь хэнд удаан уулзаагүй найзтайгаа уулзалдсан мэт байх вэ?
 • Ишлэл 42 ба 44 бидэнд бодит байдалд юу хийхийг зөвлөдөг вэ?
 • Есүсийн хоёр дах ирэлт яагаад бидэнд айдасыг бус тайвшралыг авчрах вэ?

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster