GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

27. ТАЛАНТЫН ЗАРЦУУЛАЛТ (Матай 25:14-30)


Суурь ойлголт: Нэг талант 17 жилийн ажлын хөлстөй тэнцүү. Энэ сургаалт зүйрлэлд хүлээн авч буй талантыг гурван замаар тайбарладаг: А. Тэдгээр нь бидний сүнсний бэлгүүд ба чадваруудыг төлөөлдөг. Б. Тэдгээр нь Бурханы ивээлийг (сайн мэдээ) төлөөлдөг. (Ефес 4:7) В.Тэдгээр нь Библи, Баптисм, Ариун Нөхөрлөл гэх мэт ивээлийн хэрэгслүүдийг төлөөлдөг.

1.
 • Бидний өнөөдрийн мөнгөөр нэг талант хэр их болох вэ? Хоёр талант хэр их вэ мөн таван талант хэд болох вэ? (ишлэл 14-15)
 • Өнөө үеийн нэг таланттай тэнцэх хэмжээний мөнгийг зарцуулах хамгийн сайн зам нь юу гэж боддог вэ?
 • Үүнийг хоёр дахин өсгөхөд хэр олон жил шаардлагатай гэж та бодож байна вэ?
 • Яагаад бусад хүний мөнгийг зарцуулах нь үргэлж хялбар биш байдаг вэ?

  2.
 • Баян хүн өөрийн мөнгийг ямар шалгуураар хуваадаг байсан бэ? (ишлэл 15)
 • А, Б, В тайлбайруудын дагуу зарц нар нь адил бус хэмжээний талант авсан нь ямар утгатай вэ?
 • Та Бурханаас хэзээ, хэр их талант авсан бэ?

  3.
 • Зарц нарын эзэндээ хандсан сэтгэл тэдний зан авирт хэрхэн нөлөөлсөн бэ?
 • Зарц нар нь эзэнийхээ удаан хугацаагаар явсан үед ямар өөр замаар ажилласан бэ? (ишлэл 19)
 • Сүнсний бэлгүүдийг хэрхэн “зарцуулж” болох вэ (А)? Хүн Бурханы ивээлийг хэрхэн “зарцуулж” болох вэ (Б)? Хүн Сайн мэдээ ба ивээлийн хэрэгслүүдийг хэрхэн зарцуулж болох бэ (В) (ишлэл 16)?
 • Хүн сүнсний бэлгүүдээ хэрхэн газарт булаж болох бэ? Мөн Сайн мэдээ ба ивээлүүдийн хэрэгслүүдийг хэрхэн булах бэ? (ишлэл 18)
 • Та эдгээр тайлбаруудын аль нь зөв гэж боддог вэ?

  4.
 • Ишлэл 26 бидэнд Бурханы талаар юу заадаг вэ?
 • Та ямар нөхцөлд Бурханыг боломжгүй зүйлийг шаарддаг хатуу хүн гэж мэдэрсэн бэ (24)?
 • Энэ сургаалт зүйрлэлийн гурав дахь хүн шиг хүний итгэлд юу буруу байна вэ? (ишлэл 24-27)

  5.
 • Залхуу зарцын талант нь хэзээ өөрөөс нь авагдах вэ? (ишлэл 28)
 • Ишлэл 29 А, Б, В тайлбаруудын үзлээр ямар утгатай вэ?

  6.
 • Хэдийгээр мөнгийг нь үрж шамшигдуулаагүй боловч гурав дахь зарцыг яаагаад тийм хэцүү байдлаар шийтэгсэн бэ (ишлэл 30)? Гурван тайлбаруудыг тус бүрд нь дахин хар.
 • Яагаад Есүс Өөрөө залхуу хар санаатай зарц шиг шийтгүүлсэн бэ? (ишлэл 30)

  7.
 • Хэрэв бид хар санаатай залхуу үйлчлэгчид гэдгээ ойлговол бид юу хийх ёстой вэ?

  8.
 • Христэд итгэгчид бид өөрсдийн талантаа хэрхэн зарцуулдаг вэ?
 • Есүс ишлэл 21-ийг Шүүлтийн өдөр танд хэлж байгаагаар төсөөл. Та Түүнд юу гэж хариулах вэ?

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster