GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

28. ХОНЬ БА ЯМАА (Матай 25:31-46)


Суурь ойлголт: Энэхүү сургаалт зүйрлэлийг үргэлж гурван замаар тайлбарладаг. Энэ нь Есүсийн хамгийн сул дорой ах дүүсийг илэрхийлдэг бөгөөд: А. зовсон Христэд итгэгчид, Б. зовсон Иудейчууд, В. Дэлхийд зовж буй бүх хүмүүс.

1.
 • Энэ сүүлчийн шүүлтийн тухай сургаалт зүйрлэлээс таны хувьд аймшигтай мэт санагдаж байгаа зүйл гь юу вэ?
 • Хэрвээ таныг тайвшруулхаар ямар нэгэн зүйл энэ хэсэтг байгаа бол тэр нь юу вэ?
 • Хэрэв Бурхан таны эсрэг мууг үйлдсэн хүнийг шүүхгүй бол та Түүний тухай юу бодох вэ?

  2.
 • Энэ сургаалт зүйрлэл тэнгэрийн хаанчлал ба мөнхийн галын тухай бидэнд юу заадаг вэ? (ишлэл 34, 41, 46)
 • Ерөнхий ойлголтоноос үндэслэсэн үзвэл ямар хүмүүс мөнхийн галд орох вэ?
 • Энэ сургаалт зүйрлэлийн дагуу хүнийг мөнхийн галд “ хаядаг” ямар нүгэл байна вэ?
 • Яагаад бидний үед мөнхийн галын тухай өгүүлдэг, мөн үүнд итгэдэг хүн багассаар байна вэ?

  3.
 • Энэ сургаалт зүйрлэлд “зүдэрсэн ах дүүгийн” хэр олон бүлэгүүд гардаг вэ? (ишлэл 35-36, 42-43)
 • Эдгээр бүлэг хүмүүсийн хэдэд нь та тусласан бэ?
 • Танд эдгээр зургаан бүлэгээс туслахад хамгийн хэцүү бүлэгийг аль нь бэ?

  4.
 • Яагаад Есүсийг өлссөн, цангасан, гэр оронгүй, нүцгэн, (ялангуяа) шоронд хоригдогсдын дотор харахад тийм хэцүү байдаг вэ?
 • Таны Христчин нөхөрлөл эдгээр зургаан бүлгийн хүмүүст хэрхэн тусалдаг вэ?

  5.
 • Яагаад “ямаанууд” өөрсдийн зан авирыг хамгаалсан байж болзошгүй вэ? Яагаад тэд эдгээр зургаан бүлгийн хүмүүст туслаагүй вэ?
 • “Ямаанууд” өөрсдийн шийтгэлийг сонсоод үнэхээр гайхсан байсан. Яагаад тэд үүнээс өөр байна гэж найдаж байв? (ишлэл 44)

  6.
 • “Хонинууд” яагаад хааны үгэнд гайхсан бэ? (ишлэл 38-39)
 • “Хонинууд” үнэндээ сэтгэл татах юмгүй байсан тэдгээр хүмүүсийг ч бас хайрлах хүчийг хаанаас авсан бэ?

  7.
 • Дээр дурдагдсан тайлбаруудын алийг нь та зөв гэж үзэж байна вэ?
 • Эдгээр тайлбар бүр бидний зан авирт ямар үр дагавартай вэ?

  8.
 • Эцсийн шүүлтийн тухай сургаалт зүйрлэл наанаа зөвхөн бидний үйлстэй хамаатай харагддаг. Итгэл энэ дүрслэлд хаан орсон байна вэ? (Яагаад юуны түрүүнд хүмүүсийг хонь ямаа гэж хуваасан бэ?)

  9.
 • Есүс Өөрөө хэзээ зүдэрсэн ах дүүгийнхээ тавиланг амссан бэ? Тэр хэзээ өлсөж, цангаж, гэр оронгүй болж, нүцгэрч, өвчилж, шоронд хоригдсон бэ?
 • Ишлэл 41–д ямаануудад сонордуулсан шиг адил шийтгэлийг яагаад Есүст сонордуулсан бэ?

  БАЯРТ МЭДЭЭ: Хүн төрөлхтний бүх түүхэнд хоёр чухал шийдвэрлэх шүүх байдаг: Есүсийн шүүх ба эцсийн шүүлт. Бидний нэг бүр энэ хоёр шүүхийн нэг эсвэл нөгөөд нь зүдэрсэн ах дүүдээ дутагдалтай хандсаныхаа төлөө тайлагнана. Та нүглүүдээ Есүсийн шүүлтээр цайруулсан гэж үнэхээр найддаг шигээ эцсийн шүүлтэнд та гэм буруугүй гэж тунхаглагдах болно.


  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster