GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

32. АГУУ ДААЛГАВАР (Матай 28:16-20)


Суурь ойлголт: Есүсийн дахин амлисанаас хойш 40 өдөр өнгөрсөн. Есүс шавь нартайгаа сүүлчийн удаа уулзаж, тэдэнд Өөрийхөө хүсэлийг илэрхийлсэн. Тэр Христэд итгэгчдийг сүүлчинх нь үгийг амьдралынхаа туршид санахыг хүссэн.

1.
 • Танай цуглаанд жирийн Христчин хүн авралын зар тараах ажилд ямар хандлагатай байдаг гэж боддог вэ? (Авралын зар тараах ажлыг хангахад дундад итгэгч хүн хэр их цаг, мөнгө, хүчийг өгөхөд бэлэн байдаг вэ?)
 • Таны санаж байгаагаар авралын зар тараах ажилд хандах хандлаг хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?

  2.
 • Есүс тэднийг очоорой гэсэн уул руу шавь нар нь явж байхдаа тэнд юу болно гэж бодсон байж болох вэ? (ишлэл 16)
 • Шавь нарын зарим нь юунд эргэлзсээр байсан бэ? (ишлэл 17)
 • Яагаад Есүс яг эдгээр үгсийг шавь нартаа сүүлчийн тушаал болгон хэлэхийг хүссэн бэ?

  3.
 • Есүс яагаад боловсроогүй тэдгээр 11 хүмүүсийг Түүний улмаас бүх дэлхийг ялна гэж бодов?
 • Есүс аль гурван жилийн өмнө тэдгээр хүмүүсийг ”Намайг дага” хэмээн дуудсан. Тэр дуудлага нь энэ агуу даалгавараас ямар байдлаараа өөр байсан бэ?

  4.
 • Шавь нар нь зөвхөн Израйль бус “бүх үндэстэн” гэсэн үгийг сонсоод хэрхэн хүлээн авсан гэж та боддог вэ? (ишлэл 19)
 • Шавь нар нь Есүсийн даалгаварын эсрэг хэрхэн маргалдахыг хүсэж байсан бол?
 • Та өөрийн цаг, мөнгийг харийн хүмүүст авралын зар тараах ажилд өгөхийг хүсээгүй үедээ хэрхэн маргалдахыг хүсдэг вэ?

  5.
 • Есүс одоо тэнгэр, газар дахь бүх зүйлийг захирах эрх мэдэлтэй гэдгийг яагаад бид харж чаддаггүй вэ? (ишлэл 18)
 • Есүст дэлхийн түүхийг, түүнчлэн өнөөдөрч таны хайртай амьд буй хүмүүсийг бас захирах эрх мэдэлтэй гэдэгт та итгэдэг үү? Өөрийн тайлбарыг өг.

  6.
 • Шавь нар нь авралын зарын ажлын талбартаа юу хийх ёстой байсан бэ? (ишлэл 19-20)
 • Энэ хэсгийн дагуу, Есүсийн шавь болоход хүнд ямар хоёр зүйл хэрэгтэй вэ? (ишлэл 19-20)

  7.
 • Есүс энэ агуу даалгаварыг биелүүлэхйин тулд шавь нартаа хэрхэн туслах вэ? (20)

  8.
 • Яагаад Христийн цуглаан энэ үүрэг даалгаварыг 2000 жилд ч бүрэн дуусгах боломжгүй байна вэ?
 • Өнөө үед энэ авралын зар тараах ажилд учирч буй хамгийн нийтлэг саад нь юу вэ?
 • Та харь үндэстэнд авралын зар тараах ажилд ямар үүрэгтэй вэ? Та өөрөө явах ёстой юу эсвэл та өөр хүнийг явахад нь туслах ёстой вэ?
 • Та авралын зар тараагчдын амьдралд сайн ба муу ямар зүйлүүд байдаг гэж боддог вэ?

  9.
 • Есүсийн танд өгсөн даалгаварыг таныг биелүүлж байх үед, энэ үеийн төгсгөл хүртэл Тэр тантай хамт байна гэсэн нь таны хувьд ямар утгатай вэ?

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster