GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

2. Есїс найдваргїй євчтэй хїнтэй уулзсан нь (Марк 2:1-12)Суурь ойлголт: Есїсийн їед байшингийн дээвэрийг зєєлєн шохойн чулуу мєн тоосгоор барьдаг байжээ. Байшингийн гадна талд нь дээвэр рїї гардаг шат байдаг байсан. Дундаж насны эсвэл хєгшин хїмїїс л тархинд нь цус харваж саа євчингєєр євчилдєг байсан. Энэ євчин туссан хїмїїс ярьж ч чадахгїй хєдлєж ч чаддаггїй байсан. Хїний хїї гэдэг нь Есїс єєрийгєє хэлж байгаа юм.

1. Хэвтэрт байгаг мєн ярьж чадахгїй хїн аз жаргалтай амьдарч чадах уу?
 • Тїїний єдєр тутмын амьдралд нь ямар асрамж халамж хэрэгтэй байсан бэ?
 • Тїїнийг асарч байсан хїний єдєр тутмын амьдралыг нь тєсєєл.

  2. Энэ їед бїх Иїдэйчїїд бурханд итгэдэг байсан. Саа євчин туссаныхаа дараа энэ хїн Бурханы талаар ямар бодолтой болсон бэ?

  3. 5-р ишлэл дээр тухайн хїн гэмтэй гэдэгийг тодорхой хэлсэн. Хєдлєж чадахгїй ч гэсэн энэ хїн ямар гэм їйлдсэн байж болох вэ?
 • Таны бодлоор: Євчин биднийг сайн хїн болгоход єєрчилдєг її эсвэл бїр ч муу хїн болгодог її?

  4. Саа євчинтэй хїнийг дэвсгэр дээр хэвтїїлэн хотоор авч явхад нь юу хэцїї байсан бэ?
 • Яагаад хїмїїс євчтэй хїнийг Есїст хїргэхийн тулд байшингаас гарч зай тавьж єгєєгїй вэ? (4)
 • Хаалгаар орох ямар ч боломж байхгїйг найзууд нь хараад яагаад буцаж яваагїй вэ?

  5. Саа євчтэй хїнийг авчирсан дєрвєн хїн євчтэй хїнтэй ямар холбоотой байсан бэ? Олон янзын боломжуудыг авч їз (3)
 • Саа євчтэй хїнийг дээврээр оруулж ирэхийн тулд урьдчилан сэргийлэх ямар арга хэмжээнїїд хэрэгтэй байсан бэ? (Суурь ойлголтоос байшингийн тухай дахин унш)
 • Дээврийг хуулж нїх гаргахад тэдэнд ямар багажууд хэрэгтэй байсан бэ мєн багажийг хаанаас олж авсан бэ?
 • Дээврийг хуулж нїх гаргаж байхад доор єрєєнєєс нь ямар сургаал сонсогдож байсан бол?

  6. Найзууд нь саа євчтэй хїнийг эдгээхийн тулд Есїсийн ємнє авчирсан. Гэтэл Есїс яагаад тэр хїнийг гэмийг нь эхэлж уучилсан бэ?(5)
 • Есїс яагаад энэ дэс дараалалийг баримталсан бэ? Эхлээд гэм нїглийг нь уучилж дараа нь євчинийг нь эдгээсэн бэ?
 • Саа євчтэй хїний хувьд єнгєрсєн амьдралдаа хийсэн гэм нїгэлийн уучлалыг авсан нь ямар утгатай байсан бэ?

  7. Та єєртєє байгаа хамгийн хэцїї асуудлынхаа тєлєє Есїсээс тусламж гуйлаа гэж бодьёо. “Гэтэл Есїс танд хїї/охин минь чиний гэм нїгэл чинь уучлагдсан” гэж хэлбэл та баярлах уу эсвэл гомдох уу?
 • Хэрвээ танд сонголт байсан бол дараах хоёр зїйлийн алыг нь сонгох вэ? Сайн ухамсар эсвэл хамгийн хэцїї асуудал тань шийдвэрлэгдэх.
 • Саа євчтэй хїн єєрийгєє аврагдсан гэж мэдсэний дараагаар євчиндєє хандах хандлага нь хэрхэн єєрчлєгдсєн бэ?

  8. 5-р ишлэл дээр Есїс саа євчтэй хїний бус харин тїїний найз нарын итгэлийн тухай єгїїлж байна. Їїнээс авч їзэх юм бол саа євчтэй хїн Есїстэй уулзахаас ємнє итгэгч биш байсан. Тэгвэл тэр хїн таны бодлоор яг аль ишлэлээс итгэж эхэлсэн бэ?
 • Хуулийн багш нар Есїсийг гэм нїгэл уучилж чаддаг гэдэгт яагаад итгээгїй вэ?(7-8)

  9. 9-р ишлэл дээрх Есїсийн тавьсан асуултанд хариул.
 • Тухайн хїнийг эдгээхийн тулд Есїсээс ямар тєлєєс гарсан бэ? Тїїний гэм нїглийг уучилахын тулд Есїсээс ямар тєлєєс шаардагдсан бэ?
 • 10-12 дугаар ишлэл дээр болсон зїйлсийг та єєрєє нїдээрээ харсан гэрч байсан бол Есїсийн тухай ямар бодолтой байх байсан бэ?

  Баярт Мэдээний асуулт: Хэрвээ хийсэн гэм нїглээс болж таны зїрх сэтгэл тань шаналж байгаа бол Есїс танд юу хэлж байгааг сонс “ Миний хїї/охин чиний гэм нїгэл чинь уучлагдсан”. Есїс єєрийнхєє амласаныг биелїїлэхийн тулд єєрєє загалмай дээр золиос болсон. Тэгвэл тїїний амлалт єнєєдєр таны хувьд ямар утгатай вэ? (Та дотороо хариулж болно)
 • (Бїгд хариулах хэрэгтэй): Энэ сэдэвээс та юу ойлгож авсан бэ?

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster