GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

3. Есїс биеэ їнэлэгч эмэгтэйтэй уулзсан нь (Лук 7:36-50)Суурь ойлголт: 44-46 ишлэлїїд дээр Есїсийн їед хїндэттэй зочидыг хэрхэн хїлээж авдаг байсаныг єгїїлжээ. Хїмїїс хоол идэхдээ газар хажуулдан суудаг байжээ. Тиймээс ямарваа нэгэн хїний хєл нь бохир байвал хїмїїсийн хоол идэх хїслийг бууруулдаг байжээ. Иїдэйчїїдийн ёсоор эмэгтэй хїн танихгїй эрэгтэй хїмїїсийн ємнє їсээ задгай тавихыг хориглодог байсан. Фарисай гэдэг нь Бурханд хїчтэй итгэдэг хїнийг хэлнэ. Симон гэдэг нь Есїсийн дагалдагч биш єєр Симон юм.

1. Таны бодлоор биеэ їнэлдэг хїн аз жаргалтай амьдарч чадах уу?
 • Єєрийн биеэ їнэлдэг энэхїї эмэгтэйг хотын бїх хїмїїс мэддэг байсан. Юунаас болж тэр эмэгтэй биеэ їнэлэгч болсон бэ?

  2. Фарисай хїн Симоны хувьд амьдралд нь чухал зїйлїїд юу байсан бэ?
 • Симон Есїсийг єєрєє гэртээ зочиноор урьсан боловч яагаад зарц нартаа Тїїний хєлийг угаа гэж хэлсэнгїй вэ? (36, 44-46)
 • Симон Есїсийг гэртээ хоолонд урьсан шалтгаан нь юу вэ? Олон янзын хариултуудыг ол. (36)

  3. Тэр эмэгтэй яаж Симоны гэрт болон тїїний хоололдог єрєєнд орж ирсэн бэ? Олон янзын хариултуудыг ол.
 • Гєлтєгнєн савтай їнэт тос маш их їнэтэй байсан. Тэр эмэгтэй ямар зорилготойгоор хаанаас яаж їнэт тосыг олж авсан бэ? (Олон янзийн хариултыг ол)

  4. Фарисай хїний гэрт очивол таатай уур амьсгал єєрийг нь угтаж авахгїйг мэдсээр байж эмэгтэй яагаад тэнд очиж Есїстэй уулзахыг хїссэн бэ?
 • Тэр їед шїтлэгтэй хїмїїс гэмт хїмїїстэй харьцдаггїй байсан. Яагаад эмэгтэй Есїсийг бусдаас єєр гэдэгт итгэж байсан бэ?

  5. Эмэгтэй яагаад Есїст хїрэхийг хїссэн бэ?(38)
 • Бидний дургїйцлийг хїргэдэг хїн эсвэл хулган, могой бидэнд хїрвэл юу болох вэ?
 • Есїс эмэгтэйг єєрт нь хїрэхэд дургїйцээгїйг авч їзвэл, эмэгтэй юуг ойлгож авсан бэ?

  6. Энэ эмэгтэй хамгийн сїїлд хэзээ уйлсан бол?
 • Єєр хїний хєлийг нулимасаараа угаахын тулд хир их нулимас хэрэгтэй вэ?
 • Эмэгтэй яагаад Есїсийн хєлийг нортол тийм их уйлсан бэ?
 • Эмэгтэй яагаад Есїсийн хєлийг алчуураараа юмуу хувцасаараа биш харин їсээрээ арчисан бэ?
 • Эмэгтэй тэр орой нэг ч їг хэлээгїй, гэвч тїїний байгаа байдал нь юуг хэлж байсан бэ?

  7. 41-42 дугаар ишлэл дээр Есїс мєнгє зээлдїїлэгч болон мєнгє зээлэгчийн тухай бяцхан сургаалт зїйрлэл ярьжээ. Мєнгє зээлдїїлэгч нь Бурхан байсан бол 2 мєнгє зээлсэн хїнээр хэнийг хэлсэн байж болох вэ?
 • Есїс гэм нїгэлийг эргэлзээ болон єртэй харьцуулж байна. 500 денарын єр нь энгийн ажилтаны жил хагасын цалинтай тэнцэх бєгєєд 50 денар нь 1 сар хагасын цалинтай тэнцэх юм. Бидний їед энэ нь хир их мєнгє вэ?
 • Таны амьдралдаа хийсэн гэм болгоныг 100 тєгрєгєєр їнэлээд тїїнийгээ єр гэж бодвол та єнєєдєр Бурханд хир их єртэй вэ? (Та дотороо хариулж болно.)

  8. Симон яагаад Есїс болон Эмэгтэй хоёрыг їзэн ядсан бэ? (39)
 • Бид нарт яагаад бусдын гэм нїгэлийг олж харах нь єєрсдийн гэмийг харахаас илїї амархан байдаг вэ?

  9. Аль нь эхэлж болсон бэ: Эмэгтэй эхэлж єєрийнх нь гэм нїгэл уучлагдсан гэдэгт итгэсэн її эсвэл гэм нїгэлийг уучлалыг авахын тулд эхэлж Есїсийг хайрласан уу? (42-43, 47 ишлэлїїдийг уншаад олон янзын хариултыг ол)
 • Бурханд єртэй байсан эмэгтэйн єрийг хэн тєлсєн бэ?
 • Симоны Бурханд єртэй байсан єр нь юу болсон бэ?
 • Бїх хїмїїсийн єрийг Есїс ямар зїйлээр тєлсєн бэ?

  Баярт Мэдээний асуулт: Есїс таны бїх гэм нїгэлийг мэддэг ч тэднийг їл хайхран танд “ гэм нїгэл чинь уучлагдсан. Итгэл чинь таныг аварлаа. Амар тайван явдаа” гэж хэлж байна. (48-50). Зєвхєн тїїнд л энэ їгийг хэлэх эрх байдаг. Учир нь тэр таны гэм нїгэлийн єрийг єєрийн цусаар тєлсєн. Та тїїнд ямар хариулт єгєх вэ?(та дотороо хариулж болно)
 • (Бїгд хариулах хэрэгтэй): Энэ сэдэвээс та юу ойлгож авсан бэ?

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster