GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

4. Есїс улс тєрчтэй тааралдсан нь (Марк 10:17-27)Суурь ойлголт: Энэ хїнийг маш залуу парламентийн гишїїн гэж бусад Сайн Мэдээний номонд бичсэн байдаг. (Агуу зєвлєл хэмээх нэртэй) (Матай 19:22, Лук 18:18) Їхлийн дараа тэр мєнхийн улсад эсвэл мєнхийн там руу явна гэдгээ мэдэж байсан. Тухайн їед Израйлийн соёлд ямар ч эрэгтэй хїн єєр нэгэн эрэгтэй хїний урд гїйн очиж євдєг сєгддєггїй байсан.

1. Таны бодлоор хїн їхлийн дараа юу болохоо мэдэлгїйгээр аз жаргалтай байж чадах уу?
 • Залуу улс тєрч Есїсийн хойноос гїйн ирж євдєг сєгдєхєд юу нєлєєлсєн бэ? (17)
 • Залуу эр Есїсийг Бурхан гэж бодсон уу эсвэл нэг ер бусын мэргэн хїн гэж бодсон уу? (17б-18)

  2. Амьдралынхаа турш Бурханы тушаалуудыг дагасан боловч мєнх амийг авна гэдэгт итгэлгїй байсны учир юу вэ?
 • Бид яагаад їхлийнхээ дараа мєнхийн улсад очино гэдэгт эргэлздэг вэ?
 • Бид їхлийнхээ дараа мєнхийн улсад очино гэдэгт итгэлтэй байж болох уу? (Шалтгаанаа тайлбарла)

  3. Таны бодлоор Есїс 19-р ишлэл дээр ямар тушаалыг дагах нь хамгийн хэцїї гэж хэлсэн вэ?
 • Олон улс тєрчид мєнгє болон завхайрлийн тал дээр уруу татагддаг. Яаж залуу улс тєрч эдгээр уруу татлагад автахгїй байж чадсан бэ?(20)
 • Бурханы хуулиудыг ажил їйлс дээрээ тєдийгїй бодол санаа, хэл яриандаа хэрэгжїїлэх ёстой гэж Есїс хэлсэн. Энэ бїхнийг тэр залуу дагасан болов уу? (19-20)
 • 20-р ишлэл дээрх зїйлсийг энэ залуугын адил та хэлж чадах уу?

  4. Залуугын хувьд (Бурхантай тогтоосон харилцаанд нь) нэг зїйл дутуу байсан. Тэр нь юу байсан бэ?(21)

  5. 21-р ишлэл дээр Есїс тэнгэрийн баялагийн тухай ярьж байна. Бид яаж тэнгэрийн улсад баялаг хуримтлуулах вэ?
 • Энэ дэлхийн баялагийг тэнгэрийн баялагтай харьцуулж їзвэл ялгаа нь юунд байна вэ?
 • Єнєє їеийн залуучууд юуг хамгийн эрхэм зїйлээ болгодог вэ?
 • Таны хувьд юу чинь хамгийн эрхэм бэ? (Дотороо хариулж болно)

  6. Энэ залуу гэр бїлтэй, асарч хандах настай эцэг эхтэй байсан байх. Хэрвээ тэр Есїсийн (21) хэлсэн зааврыг дагасан бол гэр бїлийх нь яах байсан бол?
 • Хэрвээ та энэ залуугын оронд байсан бол Бурхан ямар ч їед таны эхнэр, хїїхэд эцэг эхийг тань халамжилж, санаа тавина гэдэгт итгэж чадах уу?
 • Та єєрийн дэлхий дээрх эд баялагаасаа татгалзаж ингэснээрээ тэнгэрт эд баялагийг цуглуулж чадна гэж бодож байна уу?

  7. 21-р ишлэл дээр Есїс тэр залууг хайрласан гэж байна. Гэвч яагаад Есїс тэр залууг явахаар хатуу їгс хэлсэн бэ?

  8. Есїсийн шаардсан зїйлийг биелїїлж чадахгїйгээ мэдсэн тэр залуу Есїсийг орхиж явахаас гадна єєр ямар сонголт хийж болох байсан бэ?(22)

  9. Энэ мєчєєс эхлэн залуугийн амьдрал ямар байсныг тєсєєл. Тэр жаргалтай байсан уу? Їхлийнхээ талаар юу гэж боддог байсан бол?
 • Баян залуу Петр хоёрт єгсєн Есїсийн хариултыг харьцуул (21, 27). Хариулт нь адилхан байна уу эсвэл єєр байна уу?
 • Хэн їхлийнхээ дараа тэнгэрийн улсад очиж болох вэ?

  Баярт Мэдээний асуулт: “Бурханд бїх юм боломжтой”: Есїс энэ дэлхийд ирж бидэнд тэнгэрийн улсын билетийг єгєхийн тулд тэнгэрт байгаа баялагаасаа татгалзсан юм. Энэ хїн Есїсийг орхин явснаараа маш том алдаа хийсэн. Та юу хийх вэ? (Дотроо хариулж болно)
 • (Бїгд хариулах ёстой): Энэ сэдэвээс та юу ойлгож авсан бэ?

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster