GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

6. Есїсийн сургаал: Єєр нэгэн тєєрсєн хїї (Лук 15:25-32)Суурь ойлголт: Їнэндээ эцэг нь бага хїїдээ хєрєнгєнийхєє талыг нь єгсєн ч їлдсэнийг нь том хїїдээ єгєх байсан (12). Том хїї эцэгийнхээ їгэнд итгээгїйд эцэгийнх нь буруу биш байсан.

1. Эцэг эх нь єєрт нь хайргїй гэж боддог залуу хїмїїс жаргалтай байж чадах уу?
 • Том хїї жаргалгїй байсан бол яагаад дїїтэйгээ хамт гэрээ орхин яваагїй вэ?
 • Энэ хїн амьдралдаа юуг бїхнээс илїїтэйгээр хїсэж байсан бэ?

  2. Том хїї єєрийгєє єв залгамжлагч гэхээсээ илїї зарц барлаг мэтээр їздэг байсан нь юуных вэ?(12б, 29, 31)
 • Энэ сургаал зїйрлэл дээр Эцэгийг Бурханаар, бага хїїг Христэд итгэх итгэлээ алдсан хїн гэж тєсєєлсєн бол том хїї ямар хїнээр тєсєєлєгдсєн бэ?
 • Эцэг нь Хїї нартайгаа шудрагаар хандсан гэж та бодож байна уу?
 • Бурхан бидэнтэй їргэлж шудрагаар ханддаг гэж та бодож байна уу?

  3. Том хїї єдєр бїр талбай дээр их хєдєлмєр гаргасан гэж бодоход нь юу нєлєєлсєн бэ?
 • Танд 29-30 дугаар ишлэл дээр гарч байгаа том хїїгийн адил сэтгэгдэл тєрч байсан уу? Тийм бол ямар тохиолдолд вэ?
 • Найз нєхєдтэйгээ баярлаж цэнгэмээр байгагаа том хїї нь хэзээ ч илэрхийлдэггїй байсан учир юу вэ? (29)
 • Том хїї найзууддаа зориулан ямаа, хонь эсвэл тугал нядалж найр хийсэн бол эцэгт нь ямар сэтгэгдэл тєрєх байсан бол? (30-31)

  4. Том хїїгийн муухай ааш зан гаргасан шалтгаан нь юу вэ? (27-28)
 • Хоёр хїї хоёулаа эцэгийнхээ нїїрийг бусадын ємнє улайлган эвгїй байдалд оруулсан. Гэтэл эцэг нь їїнд яагаад уурлаагїй вэ?
 • 28б, 31-32 дугаар ишлэлийг харахад эцэгийн талаар танд ямар сэтгэгдэл тєрж байна?
 • 28б, 31-32 дугаар ишлэлийг харахад Бурханы талаар танд ямар сэтгэгдэл тєрж байна?

  5. Эцэг нь том хїїгээ маш ихээр хайрласан боловч хїї яагаад эцэгийгээ хайрлаагїй вэ?
 • Энэ сургаалт зїйрлэлийн гол утгыг нь ярилц. Ямар шалтгаанаас болж бид Бурханыг хайрладаггїй вэ?

  6. Том хїї єєрийгєє “Би таны хэлсэн їг болгоныг биелїїлдэг” гэжээ (29). Эцэг нь хїїгээсээ єєртєє хэрхэн хандаасай хэмээн хїсэмжилж байсан бэ?

  7. Яагаад Есїс том хїїг найранд оролцсон їгїйг хэлэлгїй сургаалаа дуусгасан бэ? (28-32)

  8. Есїсийн сургаалт зїйрлэлїїдїїдэд гарч байгаа ихэнх найр наадам нь мєнхийн улсыг тєлєєлсєн байдаг. Энэ сэдвээс їзэхэд хэн нь мєнхийн улсад очиж чадах вэ?
 • Энэ сургаалт зїйрлэлийн дагуу хэрвээ хэн нэгэн нь тэнгэрийн улсад очиж чадахгїй бол хэний буруу болох вэ?

  9. Маргааш єглєє нь ах дїї хоёр талбайд ажиллахаар хамт явлаа гэж бодоход тэдний бодол санаа хэр зэрэг зєрєєтэй байсан гэж та бодож байна?
 • Дэлхийн бїх хїмїїс энэ сургаалт зїйрлэл дээр гарч байгаа ах дїї хоёрын аль нэгэнтэй нь тєстэй байдаг. Та єєрийгєє алинтай нь тєстэй гэж бодож байна вэ? (Та дотороо хариулж болно)

  Баярт Мэдээний асуулт: Есїс танд хандаж “Миний гэсэн бїх юм чинийх” гэж айлдсан юм. Загалмайд цовдлогдох їед Есїс танд тэнгэрийн улсад орон тоо олж єгсєн юм. Таныг Баптисм хїртэж байх їед чинь тэр танд їїнийг євлєсєн юм. Харин том хїї энэ амлалтанд итгээгїй. Тэр єєрєє боолын байр суурийг євлєсєн юм. Та тэнгэрийн улсад очихын тулд зїгээр л суух уу эсвэл та сайн їйлс хийх її?(Та дотороо хариулж болно)
 • (Бїгд хариулах хэрэгтэй ): Энэ сэдэвээс та юу ойлгож авсан бэ?

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster