GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

7. Есїсийн сургаал: Миний хєрш хэн бэ? (Лук 10:25-37)Суурь ойлголт: Иерусалимаас Иерихо хїртэлх зам нь 30км зайтай байсан бєгєєд дээрэмчид аялагчидыг замд нь отож дээрэмддэг байсан учираас маш аюултай байдаг байж. Сїмд манаач хийдэг байсан хїмїїсийг Лэви хїн гэдэг байжээ. Тухайн їед Еврейчїїд Самаарчуудтай хамт нэг газар нутагт амьдардаг байсан боловч тэд єстєн дайснууд байж. (Та єєрийнхєє нутгийг жишээ болгож їз. Жишээлбэл Монгол улс: Самаарчуудыг Хятад хїмїїс бусадийг нь Монгол хїмїїс гэж бодож їзвэл танд энэ сургаал зїйрлэл илїї ойлгожтой байх болно.)

1. Хэрвээ хїн зєвхєн гэр бїлдээ санаа тавьж єєрийнхєє зовлонд ердєє анхаарахгїй байх юм бол тэр хїн жаргалтай амьдарч чадах уу?
 • Та ядуу хїмїїсд зориулан хир их мєнгє зарцуулдаг вэ?

  2. Ємнєх хичээл дээр бид нэгэн улс тєрчийн тухай їзсэн, тэр хїн энэ хуулийн
  багш хоёр хоёулаа адилхан асуулт тавьсан байна. “Тэнгэрийн улсад очих зам нь юу вэ” гэсэн асуултанд хэрхэн хариулсаныг хар.(25-27)
 • Есїсийн 27-р ишлэл дээр айлдаж байгаатай адилхан болзолтойгоор Тэнгэрийн улсад очих ямар боломж танд байна вэ?

  3. Есїс сургаалт зїйрлэлдээ нэгэн зодуулсан залуугийн тухай єгїїлж байна. Зодуулсан залуу зам дээр хэдэн цагаар хэвтэж байх їедээ юу гэж бодсон бол?
 • Амласан цагтаа ирээгїй аавыгаа эхнэр хїїхэд нь юу гэж бодож байсан бол?

  4. Явган хїмїїс зодуулсан хїнд туслах нь яагаад аюултай вэ?
 • Тахилч бас Лэви хїн хоёр сїмд їйлчилдэг байсан учир їїргээ биелїїлэхийн тулд тэр замаар явж байв. Зодуулсан хїн энэхїї 2 хїний тєрсєн хїї нь байсан бол тэд яах байсан бол?
 • Гэмт хэрэгт хохирсон хїнд туслаагїй тэрхїї хоёр хїнд ямар шалтгаан байж болохыг бодож їз. (31-32)
 • Та ийм нєхцєл байдалд байсан бол яах байсан бэ?

  5. Хїїхэд байхаасаа хайрын тухай хуулийг сонсож байсан боловч энэ 2 хїн энэ хуулийг хэрхэн ойлгосон бэ? (27-р ишлэлийг хар)
 • “Би Бурханыг бїх сэтгэл зїрхээрээ хайрладаг, гэхдээ надад бусад хїмїїсд туслах ямар ч боломж байхгїй “ гэж хэлсэн хїнийг та юу гэж бодох вэ?

  6. Хэрвээ Самари хїн Еьрей хїний хажуугаар єнгєрсєн бол тэр яаж єєрийгєє зєвтгєх байсан бэ? Суурь ойлголтыг хар.
 • Энэ нєхцєл байдалд Самари хїн бусад хїмїїсийн єгч чадахгїй, єєр ямар нэмэлт тусламж їзїїлсэн бэ?(33-35)

  7. Хоёрхон єдрийн хєлсєнд 2 мєнгєн зоос їлдээсэн нь нэг хїний бїтэн 2 сарын буудлын хєлстэй тэнцэх мєнгє ажээ. Энэ нь манай ханшаар хир их мєнгє вэ?
 • Самари хїн огт танихгїй хїнд яагаад ийм их хэмжээний мєнгє єгсєнийг та олон талаас нь авч їз.
 • Таны бодлоор Самари хїн хайрын тухай хуулийн хэдэн хувийг нь биелїїлсэн бэ? (27-ишлэлийг хар)

  8. “Хєрш” гэж Есїс хэнийг хэлсэн бэ?
 • Таны ойрын бас холын туслах ёстой хєрш чинь хэн бэ?

  9. Таныг энэ дїрїїдийн нэгийг нь сонго гэвэл тэ алийг нь сонгох вэ?: Зодуулсан хїн її, дээрэмчинийг її, тахилчыг уу, Лэви хїнийг її эсвэл дэн буудалын эзэнийг її? Та яагаад энэ хїнийг сонгосон шалтгаанаа хэлнэ її?
 • Энэ сургаалт зїйрлэл дээр Есїс Самари хїнтэй юугаараа тєстэй вэ?
 • Есїс зодуулсан хїнтэй юугаараа тєстэй вэ?
 • 27-р ишлэл дээр Есїс тэнгэр рїї очих бас нэгэн єєр замыг тодорхойлсон байна. Тэр зам нь ямар зам бэ?

  Баярт Мэдээний асуулт: “Явж їїний адил їйлд” гэж Есїс хэлсэн байна. Бїх
  хїмїїс танд санаа тавьдаггїй , хажуугаар чинь єнгєрдєг байсан бол, Есїс їїнийг
  хийхгїй. Тэр одоо ч таны хажууд зогсож таны сэтгэлийн шархыг чинь эдгээхийг
  хїсч байна. Та тэрэнд юу гэж хариулах вэ? (Та дотороо хариулж болно.)
 • (Бїгд хариулах хэрэгтэй): Энэ сэдэвээс та юу ойлгож авсан бэ?

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster