GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

8. Есїс 2 дээрэмчинтэй уулзсан нь (Лук 23:32-43)Суурь ойлголт: Есїсийн їед зєвхєн ноцтой гэмт хэрэг хийсэн хїмїїсийг цовдолдог байжээ. Тэгвэл энэ хоёр мэргэжлийн дээрэмчид мєнгєнєєс болж хїн алсан юм уу эсвэл єєр ямар нэгэн ноцтой гэмт хэрэг хийсэн бололтой. Хуучин гэрээний їеэс хойш Иїдэйчїїдийн хїлээж байсан хааныг Мэссиа гэдэг байжээ.

1. Бусдыг нударгаараа цохисон эсвэл їг хэлээрээ гомдоосон хїн аз жаргалтай байж чадах уу?
 • Єнєє їеийн залуучуудад гэмт хэрэг їйлдэх бусдыг бїлэглэн дээрэмдэх нь яагаад таалагддаг вэ?

  2. Энэ хоёр хїнийг хулгай хийх, хїн алах гэх мэт нїглїїдийг їйлдэх болсон шалтгаан нь юу вэ?
 • Энэ 2 хїнийг гэмт хэрэг їйлдэхээс нь ємнє хэн болиулж чадах байсан бэ?
 • Таны зан чанар чинь бусдад бас єєрт чинь хор хєнєєлтэй байсан бол та єєрийгєє єєрчилж чадах уу?

  3. Тэр 2 дээрэмчин Есїсийг цовдлогдож байх їед бусдаас илїї ойрхон байсан учираас тэд Есїсийн зан чанарыг ажигласан байх. Есїсийн хэлсэн ямар їг мєн ямар їйлдэл нь тэднийг гайхшруулсан бэ? (34-38)
 • Есїс яагаад єєрийг нь зовоож байсан хїмїїсийг тэнгэрлэг эцгээсээ хамгаалсан бэ? (34)
 • Та єстєн дайсныхаа тєлєє гуйн залбирч чадах уу? “Бурхан минь та тїїнийг єршєєгєєч. Тэр намайг цохисоноороо гэм нїгэл хийсэн гэдгээ єєрєє ч мэдэхгїй”. (34)

  4. Энэ ишлэлїїдээс захирагчид, цэргїїд бас загалмайд цовдлогдсон хоёр хїний нэг нь Есїс рїї юу гэж хашгирсаныг ол.(34б-39)
 • Юунаас болж тэд Есїсийг тохуурхаж байсан бэ? (35-39)
 • Яагаад Есїсийн найз нарын алин ч тїїнийг ємєєрєєгїй вэ?
 • Та тухайн їед загалмайн доор зогсож байсан бол юу хийх байсан бэ?

  5. Хоёр гэмт хэрэгтний нэг нь Есїсийг хаан мєн єєрийн гэсэн хаанчлалтай гэж бодсоны учир юу вэ? (37-38)
 • Энэ дэлхйин хаадуудтай харьцуулахад Есїс юугаараа илїї их эрх мэдэлтэй хаан бэ?
 • Тэдний нэг нь Есїсийг зєвхєн хаан биш Бурхан мєн гэж бодсоны учир юу вэ?(40)

  6. Ихэнх гэмт хэрэгтэнгїїд буруу хийсэн зїйлээ хїлээн зєвшєєрдєггїй. Їхлийн шийтгэл авсан нь хийсэн гэмт хэрэгийнхэн зєв шийтгэл гэдэгийг хїлээн зєвшєєрєхєд юу нєлєєлсєн бэ?(41)
 • Нєгєє дээрэмчин нь яагаад гэм нїгэлээ хїлээн зєвшєєрєєгїй вэ?
 • Энэ 2 гэмтний хэнийг нь та илїї ойлгож байна вэ?: Гэмт хэргээ хїлээн зєвшєєрсєнийг нь її эсвэл эсэргїїцсэнийг нь її?

  7. 42-р ишлэл дээрх богино залбирал нь: ”Намайг санаарай”. Зовлонд унасан їед бид хайрладаг хїмїїсээсээ “Намайг санаарай” гэж яагаад хїсдэг вэ?
 • Энэ дээрэмчин яагаад Есїсээс шууд тэнгэрийн улсад очихыг хїсэж байгаагаа хэлээгїй вэ?

  8. 43-р ишлэл дээрх єгсєн Есїсийн хариултыг тэд сонсоод юу гэж бодсон бол?
 • Есїс энэхїї алуурчиныг яагаад тэнгэрийн улсад очихыг зєвшєєрсєн бэ?
 • Уг гэмт хэрэгтэн хэдийд итгэж эхэлсэн бэ? (Ишлэлийг ол)

  9. Есїст итгэсэн гэмт хэрэгтний амьдралынх нь сїїлчийн хэдэн цагийг тєсєєлж їз. Энэ цагуудад тэр аз жаргалтай байсан уу эсвэл гунигтай байсан уу?
 • Гэмт хэрэгтний ээж нь, эхнэр нь эсвэл хїїхэд нь загалмайн доор зогсож байсан гэж бодвол, тэр хїн гэр бїлдээ єєрийнхєє талаар ямар дурсамж їлдээсэн бол?
 • Энэ хїн ирээдїйн Библи унших хїмїїст ямар гэрчлэл їлдээсэн бэ?

  Баярт Мэдээний асуулт: Дээрэмчиний хувьд тэнгэрийн улсын хаалга нээлттэй байсан боловч Есїс тамын хаалгаар орох ёстой болсон. Та ч гэсэн “Есїс ээ намайг санаарай” гэж залбирахыг хїсвэл, тэр танд мєн “Нэгэн єдєр чи надтай диваажинд хамт байх болно” гэж хариулна.
 • (Бїгд хариулах хэрэгтэй): Энэ сэдэвээс та юу ойлгож авсан бэ?

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster