1. Сайн мэдээний эхлэл (Марк 1:1-11)Суурь ойлголт: Баптисм хүртээгч Иохан Хуучин гэрээний зөнч Элиягийн адил хувцасладаг байв (1:6-г Хаадын дээд 1:8-тай харьцуул). Царцаа ба зөгийн бал нь цөл газрын хувьд ердийн хүнс юм. Хэн нэгний шаахайг тайлах нь хамгийн дорд зарц эсвэл боолын хийдэг ажил байв.

1.
 • Хамаг залуу насаа цөл газар ганцаараа өнгөрүүлвэл хүн юу сурах вэ? (Цөл дэхь Иоханы өдөр тутамын амьдрал ямар байсаи тухай төсөөлнө үү.)
 • Энэ үед Иохан аль хэдийнээ 30 нас хүрсэн байв. Үеиинхээ залуучуудын хүсэж мөрөөддөг зүйлийн хойноос тэр яагаад яваагүй вэ?
 • Иохан яагаад нийслэл хот болох Иерусалимд ажлаа хийгээгүй юм бол?
 • Иохан олны танил болсны нууц юу вэ?

  2.
 • Хүмүүс яагаад Иоханаар баптисм хийлгэхйиг хүсэж байсан шалтгаануудыг авч үз. (4-5)
 • Иоханаар баптисм хийлгэхийн тулд хүмүүс яагаад олны өмнө гэм нүглээ гэмших ёстой байсан бэ?
 • Хэрэв та өөрийн гэмээ олны өмнө улайж баптисм хүртэх болвол баптисм хийлгэх үү?
 • Есүсийн ирэх замыг Иоханы ажил хэрхэн бэлдсэн бэ? (2-4) (Яагаад Иохан Есүсийг ажлаа эхлэхээс өмнө үйлчилж эхлэх хэрэгтэй байсан бэ?)

  3.
 • Есүсийг үрихын тулд бид зүрх сэтгэлээ хэрхэн бэлтгэх ёстой вэ? (3)
 • Бусад хүмүүс Есүсийг зүрх сэтгэлдээ оруулхад нь бид хэрхэн туслах вэ? (Жишээ нь ойр дотны хүмүүсдээ)

  4.
 • Олны дунд нэр хүндтэй байсан боловч Иохан яагаад бардам зан гаргаагүй вэ?
 • Иохан яагаад ирж буй Мэсиягийн шаахайн сурыг тайлах зохисгүй гэж өөрийгөө үзсэн бэ?

  5.
 • Иоханы баптисм болон Есүсийн баптисмын хооронд ямар ялгаа байдаг вэ? (Есүс өөрийн дагалдагчдад Ариун Сүнсээр баптисм хүртээсний учир юу вэ? 1:8)
 • Энэ хэсэг дээрээс харвал авралд баптисм яагаад зайлшгүй хэрэгтэй вэ?

  6.
 • Есүсийн хувьд гэмших зүйл огт байгаагүй боловч тэр яагаад гэмшилийн баптисм хүртсэн бэ?

  7.
 • Есүс баптисм хүртэх үед Гурвалаар оршдог Бурхан өөрийгөө хэрхэн илэрхийлсэн бэ?
 • Есүсийг баптисм хүртэх үед Бурхан эцэг өөрийн хүүд хандсан хайраа яагаад тэнгэрээс шууд тунхагласан бэ? (11)


  7.
 • Яг энэ мөчид Бурхан эцэг таныг хараад Марк 1:11 дээр байгаа үгсийг танд хандан хэлэх болов уу?

  Баярт мэдээ: Марк 1:11-р ишлэлд байгаа үгс нь Бурханы Абрахамд хэлсэн дараах үгсийг сануулж байна. ”…….өөрийн хүү, цорын ганц хайртай хүү Исаакаа аваад Мориа хэмээх ууланд очиж, түүнийг шатаалт тахил болгон өргө…..” (Эхлэл 22:2). Есүс баптисм хүтэснээрээ загалмай руу явах анхны алхмаа хийсэн юм.


  © 2008 Баярт мэдээний Библийн судалгаа - www.gladtidings-bs.com