19. Хараагдсан мод (Марк 11:12-14, 20-25)Суурь ойлголт: Библи дээр Бурханы уур хилэн Түүний хуулийг дагадаггүй хүмүүс дээр буудаг гэж бичсэн байдаг (Дэд хууль 28:15). Хуучин гэрээний зарим зөнчид Ертөнцийн Эзэний уур хилэнг үйлдлээр эсвэл бэлгэ тэмдэг болон үйл хөдлөлөөр үзүүлдэг байсан. Есүсийн мод хараасан нь мөн адил үйлдэл байсан.

Ишлэл 12-14
1.
 • Хэрэв хүн хэн нэгнийг хараавал юу болох вэ?
 • Хэрэв хэн нэгэн хүн танийг хараасан бол та тэр үед яаж хүлээж авсан вэ?

  2.
 • Улирал нь болоогүй байхад инжрийн модноос Есүс яагаад үр жимс хайсан бэ?
 • Энэ үйлдлийг Есүс бэлэг тэмдгийн чанартай хийсэн. Мод хэнийг эсвэл юуг төлөөлж байна вэ? (Есүс Өөрийн хүмүүс болох Израйльчуудыг харааж байсныг та юу гэж бодож байна вэ?)

  3.
 • Есүс Өөрийн хүмүүсээс ямар үр жимс хүлээж байсан бэ?
 • Таны амьдралаас ямар үр жимс гараасай гэж Есүс хүсэж байна вэ?
 • Таны сүмийг ямар үр жимстэй байгаасай гэж Есүс хүсэж байна вэ? (Бусад христийн цуглаануудаас ч мөн адил.)

  4.
 • Ивээлийн (Бурханы тэвчээрийн) цаг үеийн талаар бид юу сурч болох вэ? Энэ үе хэр удаан үргэлжлэх бол? Европ, Америкийн цуглаануудад гаргаж буй Бурханы тэвчээр хэр удаан үргэлжилэх бол?(Хэзээ алдагдах бол?)

  5.
 • Хараагдсан амьдрал ямар байх вэ?
 • Хараагдсан мод болон Есүсийн загалмай хоёрт адил тал байна уу?

  Ишлэл 22-24
  6.
 • Та итгэлийн залбирлаар залбирч, залбирсан зүйлээ авч байсан уу?
 • Итгэлийн залбирал ба ердийн залбиралын ялгаа нь юу вэ?

  7.
 • Бид яагаад заримдаа уулыг хөдөлгөж өгөөч гэж гуйдаггүй вэ?
 • Таны амьдралд нэгэн цагт уулыг хөдөлгөхтэй адил зүйл тохиолдож байсан уу? Тийм бол тэр тухайгаа хуваалцна уу?
 • Христэд итгэгчид ууланд нүүхийг тушаасан ч (асуудлаа зайлуулахыг хүсэвч) тэр нь нүүхгүй байх тохиолдол бий. Үүний тухай та юу гэж бодож байна вэ?

  Ишлэл 25
  8.
 • Хүнийг уучилхад хамгийн хэцүү нь юу вэ?
 • Хэн нэгнийг уучилж чадахгүй нь гэж бодох үедээ бид яах ёстой вэ?
 • Хэрэв хүн хөршөө уучлахыг хүсэхгүй бол энэ нь түүний итгэлийн талаар юу хэлж байна вэ?

  9.
 • Инжир мод хараагдах нь Есүсийн ярьсан зүйлтэй хэрхэн холбогдож байна вэ? (22-25). (Есүсийн ярьсан зүйлээс үндэслэн харвал Тэр бидний амьдралаас ямар үр жимс гарахыг хүлээж байна вэ?)
 • Өөрийг нь алахаар хуйвалдаж байсан дайсануудыг Есүс мэдэж байсан боловч хэрхэн уучилж чадсан вэ?

  Дүгнэлт:
  10. Есүс яагаад өмнө нь биш харин амьдралынхаа эцсийн долоо хоногт инжрийн модыг хараасан бэ?
 • Инжрийн модыг хараагдсны дараа Есүс ч гэсэн хараагдсан. Есүсийн энэ үйлдэл ямар утгатай гэж та бодож байна?

  Баярт мэдээ: Паул бидэнд хэрхэн Есүсийн дотор солигдож болохыг хэлж байна. Бид Түүнд хараалыгаа өгөөд, Тэр бидэнд нигүүлсэлийгээ өгнө. Удирдагч Галат 3:13-14 уншина уу.


  © 2008 Баярт мэдээний Библийн судалгаа - www.gladtidings-bs.com