14. УЛААН БУУДАЙ БА ХОГИЙН УРГАМАЛ (Матай 13:24-30 ба 36-43)


Суурь ойлголт: Хогийн ургамлын үрийг жижиг байхдаа улайн буудайн үртэй маш адилхан харагддаг гэж ярьдаг. Хогийн ургамал дандаа хортой мөөгөнцөр агуулдаг учир ургац хураах үед улайн буудайнаас түүнийг болгоомжтой салган авах хэрэгтэй.

1.
 • СУРГААЛТ ЗүЙРЛЭЛ (ишлэл 24-30)
 • Зөвхөн улаан буудай ургадаг талбайг арчлах эсвэл улаан буудай ба хогийн ургамал ургадаг талбайг арчлахын хооронд ямар ялгаа байдаг вэ?
 • Хөршийнхөө улаан буудайн дунд хогийн ургамлын үр цацдаг хүнд ямар шалтгаан байж болох вэ?
 • Хэрэв хэн нэгэн таны ажлыг үүнтэй адил замаар хорлон сүйтгэвэл та үүнийг хэрхэн шийдэх вэ?
 • Талбайн эзэн хорлон сүйтгэх үйл ажиллагааг хэрхэн шийдсэн бэ? Юу нь гайхалтай байна вэ? (ишлэл 28-30)
 • Яагаад энэ талбайн эзэнд улаан буудайн толгой чих болгон нь тийм чухал байв? (ишлэл 29)
 • Хогийн ургамлын үр ба түүний гаргадаг жимсний хооронд ямар холбоо байдаг вэ?

  2.
 • СУРГААЛТ ЗҮЙРЛЭЛИЙН ТАЙЛБАР (ишлэл 36-34). Талбай хэмээх үг нь “дэлхий” (ишлэл 38), “хүний Хүүгийн хаанчлал” (ишлэл 41), Христийн цуглаан гэсэн хоёр утгатай.
 • Есүс эхэнд нь Бурханы үгийг үр гэж нэрлэсэн. Тэр яагаад энд хүмүүсийг мөн үр гэж нэрлэж байна вэ (ишлэл 38)?
 • Хэн хүмүүсийг тарьдаг вэ? Мөн хэрхэн тарьдаг вэ? (ишлэл 37, 39).
 • Энэ сургаалт зүйрлэл бидэнд диаволын ажиллаж буй замийн талаар юуг заадаг вэ?
 • Сатан Христийн цуглааны бүх газруудад хүүхдүүдээ тарихдаа ямар зорилготой байдаг вэ?
 • Хэрэв ямар ч хууран мэхлэгчийг багтаагаагүй байсан бол Бурханы цуглаан ямар харагдах байв?
 • Бид яагаад хэн нь Бурханы, хэн нь Сатаны хүүхдүүд гэдгийг үргэлж мэдэж чаддаггүй вэ?
 • Диаволын хүүхдүүдийг сүүлчийн шүүлтээс өмнө цуглаанаас хөөх нь яагаад зөвшөөрөгдөөгүй вэ?
 • Энэ сургаалт зүйрлэлийн мэдээг та Христчин нөхөрлөлдөө хэрэгжүүл.
 • Та өөрийгөө улаан буудай ба хогийн ургамлын үрийн аль нь гэж үздэг вэ? (Та сэтгэл зүрхэндээ хариулж болно.)
 • Энэ хэсгийн дагуу үзвэл хүн хагас улайн буудай, хагас хогийн ургамал байх боломжтой гэж та бодож байна уу? Өөрийн тайлбарыг өг.
 • Дэлхийн төгсгөл яг ямар байх вэ? (ишлэл 41-43)
 • Бурхан энэ дэлхийгээс ямар ургацыг хүсэн хүлээдэг вэ?

  3.
 • ЗӨВТ (ишлэл 43)
 • Есүс яагаад сургаалт зүйрлэлийн тайлбартаа гэнэт “зөвт” гэсэн үгийг хэрэглэж байна вэ?
 • Удирдагч Ром 4:5 уншиж болно. Бид хэрхэн зөвт болдог вэ?

  4.
 • АСУУЛТУУДЫН ДүГНЭЛТ
 • Жинхэнэ итгэгч ба худал дүр зүүлэгчийн хоорондын үндсэн ялгаа нь юу вэ?
 • Та Есүс энэ сургаалт зүйрлэлээр танд хувьчлан юу хэлэхийг хүсдэг гэж боддог вэ?

  БАЯРТ МЭДЭЭ: Хэдийгээр Есүс энэ дэлхийд хэзээ ч байгаагүй хамгийн сайн улаан буудай байсан боловч хогийн ургамал шиг буруушаагдан “галт зууханд” хаягдсан. Энэ нь Тэр одоо хогийн ургамлыг улаан буудай болгон өөрчилдөг агаад тэдгээрийг үеийн төгсгөлд хаанчлалдаа хураан авахын учир юм.

  © 2008 Баярт мэдээний Библийн судалгаа - www.gladtidings-bs.com