GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

१०. तपाईंको जीवनको आधार ६:४५–४९१. पद ४५ मा येशूले कसलाई चित्रण गरिरहनुभएको छ ?
२. घर तथा मानवीय जीवनबीच के कस्ता समानताहरू छन् ? सम्भव भएजति कुराहरू पत्तो लगाउनुहोस् ।
 • किन मानिसहरूले घरको कुनै एउटा भाग अर्थात् जीवनको कुनै एउटा अंशलाई मात्र महत्वपूर्ण ठान्दछन् र जगलाई महत्वपूर्ण ठान्दैनन् ?

  ३. के कस्ता फरक कुराहरूद्वारा मानिसहरूले आफ्नो जीवनको घरको आधारलाई निर्माण गर्न सक्छन् ?
 • पहिला गहिरो प्रकारले जग नखनिकन किन मानिसहरूले आफ्ना जीवनको घरलाई निर्माण गर्ने गर्दछन् ?
  ४. मानिसहरूका जीवनलाई नष्ट गर्ने “आँधी वा तुफान” भनेर येशूले के बुझाउन खोज्नुभएको हो ?
 • यदि तपाईंको आफ्नो जीवनलाई कुनै समय आँधीतुफानले नष्ट गरेको छ र अहिले त्यो कुरादेखि तपाईं डराउनुहुन्छ भने, त्यस्तो परिस्थितिलाई तपाईंले कसरी सम्भाल्नुहुन्छ होला ?

  ५. यो पदअनुसार इसाई तथा गैरइसाई दुवैको जीवनलाई “आँधीतुफान” ले प्रहार गर्दछ । किन इसाईहरूचाहिँ त्यसबाट बञ्चित हुन सक्दैनन् ?

  ६. तपाईंको जीवनमा आएको कुनै महाविपत्तिबारेमा सोच्नुहोस् । त्यतिबेला, तपाईं कसमा आश्रित हुनुभयो ?
 • सङ्कष्टको समयमा येशूको वचनले कसरी तपाईंलाई मद्दत गन्यो ? कृपया तपाईंले आफ्नो अनुभवहरू बाँड़चूँड़ गर्नुहोस् ।
  ७. प्रकृतिक प्रकोपले गर्दा कुनै व्यक्तिको घर ढलेको छ भने, त्यसपछिको उक्त व्यक्तिको जीवन कस्तो होला ?
  ८. येशूको वचनलाई सुनेर अभ्यास नगर्नुको कारण के हुन सक्दछ ?
 • एउटा व्यक्तिलाई के कुराले येशूको वचनलाई सुनेर कार्यान्वयन गर्ने बनाउँदछ ?
 • तपाईं यी दुईमध्ये कुनचाहिँ व्यक्ति हुनुहुन्छ ? (मनमनै उत्तर दिनुहोस्) ।

  ९. येशूको वचनलाई अभ्यास गर्नु भनेको अन्य कुराहरूका साथसाथ उहाँले भन्नुभएझैं आफ्नो शत्रुलाई प्रेम गर्नु पनि हो । यी शब्दहरू भनेका तपाईंको जीवनको आधार हो भनी के तपाईंले दाबी गर्न सक्नुहुन्छ ?

  १०. बाइबलमा प्रयोग भएको शब्द “चट्टान” को अर्थ अर्को पनि रहेको छ । १कोरिन्थी १०:४ मा पावलले त्यो उल्लेख गरेका छन्: “ख्रीष्टचाहिँ चट्टान हुनुहुन्छ ।” येशूले दिनुभएको आज्ञाहरू (व्यवस्था) वा येशू आफैमा (सुसमाचारमा) गर्नुबीच के भिन्नता रहेको छ ?

  ११. येशू आफैले नै सबै आज्ञाहरूलाई पालन गर्नुभयो । त्यसो भए, किन “एउटा आँधी” ले उहाँको जीवनलाई नष्ट गन्यो त ?

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster