GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

१९. श्रापित रूख ११:१२–१४ र २०–२५


पृष्टभूमिः बाइबलअनुसार, परमेश्वरको व्यवस्थालाई पालना नगर्ने व्यक्तिमाथि उहाँको रीस खनिन्छ व्यवस्था २८ः१५) । पुरानो नियमको कतिपय अगमवक्ताहरूले उहाँको यस रीसलाई नाटक वा
अभिनयद्वारा प्रस्तुत गरे । येशूले उक्त रूखलाई सराप दिनु पनि त्यस्तै नै क्रियाकलाप थियो ।
पद १२–१४
१. यदि कुनै व्यक्तिले अरूलाई सरापेको छ भने के हुन्छ ?
 • यदि तपाईंलाई कसैले कहिल्यै सरापेको छ भने, त्यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभयो, हामीलाई
  बताउनुहोस् ।


  २. अञ्जिर फल्ने समय नै नहुँदा कसरी येशूले त्यसको अपेक्षा गर्नुभयो होला ?
 • जब येशूले यो साङ्केतिक कार्यलाई प्रदर्शन गर्नुभयो, तब उक्त रूखले कसलाई वा केसलाई
  सङ्केत गरेको थियो ?
 • यस कार्यको व्याख्यास्वरूप येशूले आफ्नै मानिसहरूलाई सराप्नुभएको थियो भनी भनेमा कस्तो
  होला ?
  ३. उहाँका आफ्नै मानिसहरूबाट येशूले कस्तो फलको अपेक्षा गरिरहनुभएको थियो ?
 • तपाईंको जीवनबाट येशूले कस्तो फल अपेक्षा गर्नुहुन्छ ?
 • येशूले तपार्इंको मण्डली वा (सामान्य रूपमा इसाई मण्डलीहरूबाट) कस्ता फलको अपेक्षा
  गरिरहनुभएको छ ?
  ४. अनुग्रहको समय(परमेश्वरको धैर्यताको समय) बारेमा हामीले के सिक्न सक्छौं र त्यो सामान्यतया
  कति समयसम्म रहिरहन्छ ?
 • यूरोप तथा अमेरिकाको मण्डलीहरूमा परमेश्वरले कहिले आफ्नो धैर्यतालाई छोड्नुहुन्छ होला ?
  पद २०–२१
  ५. श्रापित जीवन कस्तो हुन्छ ?
 • येशू ख्रीष्टको त्रूmस तथा श्रापित अञ्जिरको रूखमा के समानता छ ?
  पद २२–२२
  ६. यदि तपाईंले कहिल्यै विश्वासको प्रार्थना गर्नुभएको भए, के तपाईंले त्यसरी प्रार्थनामा मागेको कुरा
  पाउनुभयो ?
 • विश्वासको प्रार्थना तथा सामान्य प्रार्थनाबीच के भिन्नता रहेको छ ?
  ७. पर्वतलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँतिर हटाउने अनुरोध प्राय: हामी किन गर्दैनौं ?
 • यदि तपाईंको जीवनमा “पर्वत” हटेको छ भने, त्यो कसरी भयो हामीलाई बताउनुहोस् ।
 • जब इसाईहरूले “पर्वत” लाई हटोस् भनेर आदेश दिन्छन् र त्यो हट्दैन भने, त्यस्ता
  समयहरूका बारेमा तपाईंले के सोच्नुहुन्छ ?
  पद २५
  ८. अरूलाई क्षमा दिनुमा सबैभन्दा कठिन कुरो हो ?
 • यदि हामी अर्को व्यक्तिलाई क्षमा दिन सक्दैनौं भने, हामीले के गर्नुपर्दछ ?


 • यदि एउटा व्यक्तिले आफ्नो छिमेकीलाई क्षमा दिन चाहँदैन भने, त्यसले इसाई विश्वासको
  बारेमा के देखाउँछ ?
  ९. अञ्जिरको रूखलाई श्राप दिने कुरासँग येशूले त्यसपछि दिनुभएको प्रवचन कसरी सम्बन्धित छ २२–२५) ? (उहाँको प्रवचनअनुसार उहाँले हाम्रो जीवनबाट के कस्तो कुराको अपेक्षा गरिरहनुभएको
  छ ?)
 • आफूलाई मार्ने योजना बनाइरहेका शत्रुहरू जसलाई उहाँले चिन्नुहुन्थ्यो, कसरी येशूले
  तिनीहरूलाई क्षमा दिन सक्नुहुन्छ ?
  साराँश:
  १०. किन येशूले उक्त अञ्जिरको रूखलाई आफ्नो जीवनको अन्तिम हप्तातिर सराप्नुभयो, तर त्योभन्दा
  अघि होइन ?
 • येशूले त्यस अञ्जिरको रूखलाई सरापिसकेपछि, उहाँ आफैले नै त्यो स्थानलाई लिनुभयो र
  आफै नै श्रापित बन्नुभयो । येशूको यस साङ्केतात्मक कार्यलाई तपाईंले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?
  खुशीको सन्देश: येशूसँग कसरी हामीले महिमा साटासाट गरेर श्रापको सट्टामा आशिष् प्राप्त गर्न
  सक्नेछौं भनी पावलले हामीलाई बताउँछन् । अगुवाले गलाती ३:१३–१४ पढिदिनुहोस् ।

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster