GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

२०. विवाह, सम्बन्धविच्छेद तथा पुनर्विवाह (मत्ती १९:१–१२)१. सम्बन्धविच्छेद १–९

 • किन फरिसीहरू सम्बन्धविच्छेदको प्रश्नलाई लिएर अल्झिरहे (पद ३) ?
 • हिजोआज सम्बन्धविच्छेदको सम्बन्धमा मानिसहरूले के सोच्छन् ?
 • येशूका अनुसार जब दुई व्यक्तिहरूले विवाह गर्छन्, तब के हुन्छ (पद ४–५क) ?
 • अगुवाले व्यवस्था २४:१ पढिदिनुहोस् । मोशाले के आज्ञा दिए र उनले यो खण्डमा के अनुमति दिए ? उनका शब्दहरूलाई फरिसीले कसरी अनुवाद गरे, तलुना गर्नुहोस् (पद ७) ।
 • येशूका अनुसार जीवनकालिन विवाह (पद ४,५,६,८,९) का निम्ति रहेका तर्कहरू के के होलान ?
 • येशूले सम्बन्धविच्छेदलाई एउटै मात्र कारणले स्वीकार गर्नुहुन्छ र त्योचाहिँ अविश्वासनीय साबित हुनु हो । किन (पद ९) ?
 • सम्बन्धविच्छेद झन् झन् सामान्य भएर गइरहेको यस समुदायमा के हुनेछ होला ?

  १. पुनर्विविाह ९–१०

 • पद ८–९ लाई मत्ती ५:३२ सँग तुलना गर्नुहोस् । सम्बन्धविच्छेद भएको व्यक्ति जीवितै रहने क्रममा, पुनर्विवाह गर्ने सम्बन्धमा येशूले के सिकाउनुहुन्छ ? शास्त्रमा केन्द्रीत हुनुहोस् ।
 • अगुवाले १ कोरिन्थी ७:१०–११ र रोमी ७:२–३ पढिदिनुहोस् । अघिल्लो दाम्पत्ति जीवित नै रहिरहेको खण्डमा पुनर्विवाह गर्ने व्यक्तिलाई पावलले के सिकाउँछन् ?
 • येशूको शिक्षामा उनीहरूले प्रतिज्ञा देखाएझैं किन चेलाहरूले प्रतिक्रिया देखाए (पद १०) ?
 • पुनर्विवाहको सम्बन्धमा, त्यो मरेतुल्य हुनुजस्तै नै हो भनी येशू र पावलले सिकाउनुभयो, तरैपनि, हिजोआजका मण्डलीमा ती व्यापक प्रकारले देखिन्छन्, किन होला ?

  १. एकलपना ११–१२

 • कुनै व्यक्ति “नपुँसकका” रूपमा जन्मिन्छन् भन्नाले के बुझिन्छ ?
 • एउटा व्यक्तिलाई अन्य मानिसहरूले कसरी विवाह गर्न नसक्ने बनाउँछन् होला ?
 • स्वर्गको राज्यको खातिर कतिपय मानिसहरूले विवाहलाई पनि इन्कार गर्छन् भन्नाले के बुझिन्छ ?

  १. साराँश
 • यौनजन्य सन्तुष्टिबिना नै एउटा व्यक्तिले असल जीवन बिताउन सक्छ होला जस्तो लाग्छ ? तपाईंका विचारहरू प्रकट गर्नुहोस् ।
 • व्यक्तिगत खुशीभन्दा पनि एउटा इसाईको लागि कुन कुरा ठूलो हुन्छ भनी येशूले भन्नुभयो ?
 • विपरीत लिङ्गसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने क्रममा, येशूले कड़ा नीति बनाउनुभयो । त्यो कसको भलाइको निम्ति थियो ?
 • येशूले यो खण्डमा दिनुभएको आज्ञाहरूलाई पालन नगर्ने व्यक्तिले के गर्नुपर्दछ होला ?
 • यो खण्डमा येशूले दिनुभएको शिक्षाको मान्यतालाई इन्कार गर्ने एउटा व्यक्तिले बाइबलप्रति कस्तो धारणा राख्छ होला ? आफ्नो तर्क पेश गर्नुहोस् ।

  खुशीको सन्देश: अगुवाले यूहन्ना ८:४–११ पढिदिनुपर्दछ ।

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster