GT Bible Studies    

    Samburu    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Kenya/Samburu

1. ETUTUMORE :YESU LTUNG’ANI OMUAI, NEICHUNYE SILIGI Marko 2:1-121 Kore pee ebik Yesu nkuti perot, nerrinyunyie aitoki alotu Kapernaum, nening’i :ninye aajo ketii nkang.
2 Nepuo lkumo aaiturrurrokino ninye ana metali mpaach abaki to nkutuk e nkaji. Neiteng’en :Yesu ninche rerei le Nkai. 3 Neyakini ninye ltung’ani otigilgile, oanapita ltung’ana oong’uan. 4 Kore tankaraki ilo turrur, nelau mpaach naitabakinyie ilo otigilgile netii Yesu. Nedir nkeper e nkaji, nebol aang’eru nkisiapet to ng’oji neichiaakinore Yesu. Neitodoki ninye inia choni naperie ilo otigilgile. 5 Kore pee edol :Yesu nkurukoto enche, nejoki ilo otigilgile, “Nkerai ai, kipalikino ng’ok inono.”
6 Netii sii laiteng’enak loo nkitanapat aawueni te inie, neparraa taa ltauja lenche, ejo, 7 “Aanyo pee eiroro ele tung’ani ajo nchi? Nkai edekita :ninye! Ng’ae oidim atapaliki ng’ok, mara Nkai ake apeny?”
8 Kore ake inia kata, neyielou Yesu ta ltau lenye ajo, ana duaake eata taa ltauja lenche, nejoki, “Aanyo payie iparraa kuna baa taa ltauja linchi? 9 Kaa nalelek, tenejokini ele otigilgile, ‘Kipalikino ng’ok inono’, ana tenejokini, ‘Inyuo, tarrapu nchoni ino chomo?’ 10 Kake kore payie iyielouu aajo keata Nkerai e Ltung’ani nkitoria to nkop napalikinyie ng’ok” 11 – nejoki taa ilo tung’ani otigilgile, – “Kore naajoki iyie, inyuo, tarrapu nchoni ino chomo nkang!” 12 Neinyuototo ninye, nerrapu nchoni enye nabokata, neipung edolita ltung’ana pooki, meing’asiata ninche, neisis Nkai ejo, “Eitu hoo aikata kidol mbae natuwuana ana!”

MBAA NAAYIERE NIYIOLOU PAYIE INING’U ANA KITENG’ENA: Kore nkajijik apa ta ng’amata e Yesu naa keidapachi nkeperi nechetieki lpagas. Kedirakini apa tenepuoi nkeperi. Keidim ltung’ani atigiligilai eata larin le kiji anaa sii tenearrarru, tankaraki natum lbae ta lakunya le nkue. Naa kore ltung’ani otigiligile, naa melo, nemeidim airoro . Kore nkarna naji Nkerai e Ltunga’ani naa Yesu apa oipot koon ajo nejia.

1. Amaa, ijo sa iyie keng’ida ltung’ani oper ake to rruat enye, meidim achomo tanaa eiro?
 • Kaa king’urata dei eyieu ele tung’ani nkata pooki te nkichon enye?
 • Taparru sii iyie nkichon e ilo oramat ilo tung’ani nkata pooki.

  2. Keiruko apa :Lyiaudi Nkai te inia ng’amata. Amaa, nyo sa eidim ele tung’ani ataparrai tanaaipirita Nkai o nkirukoto payie eidip atigiligilai?

  3. Ikidol te lkereri le imiet nchere, keata ele tung’ani ng’oki. Kaa ng’oki eidim ltung’ani lemeidim airoro anaa achomo ataasa?
 • Nyo nduaata ino: Amaa, mion o moyian te iyie, keicho iyioo mataa supati ana matarruoi kira ltung’ana?

  4. Nyo nagol tenenapi ltung’ani otigiligile to lpuranketi aimie lkerenket?
 • Aanyo payie eitu eipung’u lbata loo lolo tung’ana ootii inia aji aaicho ele tolut mpaach nayayieki netii Yesu? (Lkereri le 4)
 • Aanyo payie eitu errinyuo lolo choreta lenyena oong’uan aapuo nkang payie edol aajo metumoki aaima inia mulango?

  5. Oong’ae kulo tung’ana oong’uan te ilo tung’ani otigiligile? Taparru nkulie oito. (Lkereri le 3)
 • Kakua riot duo eyiere neing’ori eitidiritae ele tung’ani otigiligile nkaji? (Ngurai ‘mbaa naayiere niyiolou payie ining’u ana kiteng’ena’ naaipirita inia aji).
 • Akua masaa eyieuni paye etumi aatedede inia aji? Aji etumie lolo tung’ana nana masaa?
 • Akua omon sa etejo :lolo tung’ana ootii atua nkaji payie ening inia aji ededeitai?

  6. Keyeutua :lolo tung’ana oong’uan lchore lenche payie etum Yesu aichiunyie. Aanyo payie etapalika :Yesu ninye ng’ok enyana te kue? (Lkereri le 5)
 • Aanyo payie easicho Yesu aikonji: Apaliki ninye ng’ok te kue, neitoki aichiunyie moyian?
 • Amaa te ele tung´ani, nyo te ninye ana natapalikaki ntorrok pooki naatasa?

  7. Ijuaa sii duaake iyie tinilo netii Yesu aomon mikitooru nyamali sapuk niata. Nikiwoliki ajoki, “Nkerai ai, kipalikino ng’ok inono”. Igoro ana ing’ida?
 • Amaa tanaa kinchori tegelu, aa nabo igelu: Nkurruk supat ana nyamali niorruni?
 • Aji eikuna nduaata e ele tung´ani otigilgile payie eibelekenya payie edol ajo kelo chumata te nkiting’oto?

  8. Kore te lkereri le 5, eitu eimaki Yesu nkirukoto ele tung’ani otigilgile kake noo lchoreta lenyana. Keibala ajo meata ele tung’ani nkirukoto ewuon eitu etumore Yesu. Tilimu ja ajo ta alo kereri etang’asua airuk.
 • Aanyo payie eitu eiruk :laiteng’enak loo nkitanapat aajo keidim Yesu atapaliki ltung’ana ng’ok enche (lkererin loo 7-8)?

  9. Towolu nkipara naiparichie Yesu te lkereri le saal (9).
 • Nyo natupukoka Yesu payie eichiunyie ele tung’ani? Oo payie epaliki ninye ng’ok ?
 • Nyo duake iparraa iyie tanaa itoduaa too nkonyek inono easita Yesu inia naigero natilimuaki too kulo kererin 10-12?

  10. NKIPARA EE LOMON SUPATI: Tanaa ikinguanare iyie :ltau lino tankaraki mbae nemeichaakino nitaasa, inining’o ja nikijokita iyie Yesu : “Nkerai ai, kipalikino ng’ok inono!” Kore payie elak lekutuk lenye, meata ajo payie meye Yesu to lmusalaba. Nyo eutu lekutuk lenye te iyie tana mparri? (Indim atowol taa ltau lino.)
 • (Nchoo ewolu pooki ng’ae:) Nyo ntoki e tipat oleng nitumo tana kiteng’ena?

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster