GT Bible Studies    

    Samburu    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Kenya/Samburu

4. ETUTUMORE :YESU LAISIASANI OTUDUPE Marko 10:17-2717 Kore eibung’uta :Yesu nkoitiei alo te inie, nekuetiki ninye ltung’ani obo negilaki kung, neipar ajoki, “Laiteng’enani supat, kaa aas payie ajung nkichon ee ntarasi?”
18 Nejoki :Yesu, “Aanyo payie kimpot ajo supat? Meatae hoo supat mara Nkai apeny.
19 Iyielo nkitanapat:
‘Miar metua,
miloloito,
mipurrucho,
minteeniki likae sapare,
miyayie likae ropiyiani to loseg,
ianyita papa lino o ng’utunyi.’
20 Nejoki ninye, “Laiteng’enani, kaibung’a kuna pooki ang’asu te lelero ai.”
21 Kore pee eing’or :Yesu ninye naaku kecham, nejoki ninye, “Iking’oriki naa ntoki nabo, chomo timira ntoki pooki niata nincho laisinak, naa itum parakuoicho te chumata. Nikilotu taa airukurukore nanu.”
22 Kore pee ening :ilo tung’ani inia, nesub nkomom, nelo etanyamala amu keata apa ninye parakuoicho kitok oleng.
23 Neitamanaa :Yesu nkue nejoki looiteng’eni lenyena, “Kebaa sa egol njing’ata e nkitoria e Nkai taa lparakuo.”
24 Neing’asia looiteng’eni lenyena too lolo rereii lenyena. Kake nejoki :Yesu aitoki ninche, “Nakera, kegol oleng njing’ata e Nkitoria e Nkai! 25 Kelelek pee eim ntames udoto e ltudu alang ltung’ani parakuoni tenejing atua Nkitoria e Nkai.” 26 Neing’asia katukul looiteng’eni lenyena, nejokino maate, “Naa ng’ae sa oidim nejeu?”
27 Neing’or :Yesu ninche nejoki, “Kore too ltung’ana naa meidimai ana, kake kore ta Nkai naa keidimai ntokitin pooki.”

MBAA NAAYIERE NIYIOLOU PAYIE INING’U ANA KITENG’ENA: Kore nkulie ng’ojitin naaimaki mbaa e Yesu, nelimu aajo kore ele tung’ani naa lelerie apa, kake netaa lbunkei (inia taa naipoti aajo lkiama kitok). Ng’ura Matayo 19:22 o Luka 18:18. Keyiolo :ele tung’ani ajo kejo Bibilia nchere kore payie eye, naa keidimai netum nkichon ee ntarasi anaa elo moti le nkima ntarasi. Teyiolo naa ajo kore te ilo kerreti le nkop e ele tung’ani naa mekuet anaa egil kung lewa te kue likae lee.

1. Ijuaa iyie tana: Keidim ltung’ani ating’idai tanaa meyiolo ajo nyo naasai te siadi lkiye?
 • Nyo naikuna ele bunkei kini metaasa ana nemeyiere duo neas akuetiki Yesu negil kung te kue ninye (lkereri le 17)?
 • Kewa :ele tung’ani Yesu ana Nkai ana atuwuana ake likae tung’ani ng’en (lkererin 17 o 18)?

  2. Aanyo payie mesip ele tung’ani njeunoto enye, abaki eibung’a nkitanapat e Nkai te nkichon enye pooki?
 • Aaanyo payie mikisip aajo ikipuo chumata tinikiye?
 • Ijo keatae ltung’ani osip ajo kelo chumata teneye? Tilimu ajo aanyo.

  3. Aa kitanapata taa naaipoto :Yesu tene egol nkibung’ata enye (lkereri le 19)?
 • Kore laisiasak kumo naa kejing atua ntemat naalaunyie nkanyit ta nkalo silinkini o loloito. Aji eikuna ele tung’ani payie elang nana temat pooki (lkereri le 20)?
 • Teyiolo ajo kejo :Yesu meatae ajo payie meitabari kuna kitanapat, mara ake ta asat kake tee rereii o taa mparrunot. Ijo neitabayie sa ele tung’ani lelerie nenia pooki (lkererin le 19 o 20)?
 • Amaa, kedede ajo indim iyie atejo ana netejo ele tung’ani lelerie te lkereri le 20?

  4. Kore ele aisiasani lelerie naa ketala ntoki nabo. Tejo to ndorropo lomon ooigero te lkereri le 21 nilimu ajo nyo apa etala?

  5. Keimaka Yesu lchumati otii chumata te lkereri le 21. Aji eiko ltung’ani tenerrapu lchumat te chumata?
 • Nyo naitapaach lchumati otii chumata o lotii nkop?
 • Akua tokitin eitaa ltung’ana leleru lchumati le kilepet ta ana ng’amata?
 • Ng’ae ana nyo lchumati lintaa iyie le tipat aitalang pooki? (Indim atowolo ta ltau lino.)

  6. Kore ele tung’ani lelerie, naa kebaki neata nkang o ntoiwuo enyana arrarrin naaing’orita. Nyo naasai tee ninche tanaa duo ketang’amayie ele tung’ani inia natiaaka Yesu te lkereri le 21?
 • Taparrai sii ja koon iti ng’oji netii ele aisiasani lelerie. Iruk iyie ajo ikiramataki Nkai nkang ino tininchooyo nkaji o parakuoicho ino pooki?
 • Indim iyie aichooi lchumati lino to nkop tanaa kore payie ias nejia, nireu chumata? (Indim atowolo ta ltau lino.)

  7. Kore te lkereri le 21, kechama :Yesu ilo aisiasani lelerie? Aanyo naa payie etiaaka :Yesu lomon oogol ooichoo ninye mechomo aing’uaa?

  8. Amaa, payie eyiolou ajo meidim ataasa inia natiaaka :Yesu, kaa ae naidim ninye ataasa namara inia natung’ayie Yesu (lkereri le 22)?
 • Ijo duaake iyie kaa ejoki :Yesu ninye tanaa kechiaaka :ele tung’ani Yesu, “Tapalikaaki amu kacham silinkini alang iyie”?

  9. Taparrai nkichon e ele aisiasani lelerie tana kata: Keing’ida ninye? Nyo etataparrayie ninye naipirita lkiye lenye?
 • Ntunyunyuka wolet naichoo :Yesu ele aisiasani lelerie o naichoo Petero te lkereri le 21 o 27. Amaa ana wolata, kenyunyukore nkae ana kepaacha?
 • Ng’ae olo chumata teneye?

  10. NKIPARA EE LOMON SUPATI: “Kore ta Nkai naa keidimai ntokitin pooki” naa ana eutu: Ketung’ayie :Yesu lchumati lenye te chumata, nelotu ana kop metama sina, neye payie itum ntikiti nijing’ie chumata. Kore ntoki naitarroyie :ele tung’ani lelerie naa ana nachomo aing’uaa Yesu. Nyo ias iyie? (Indim atilimu ana ta ltau lino.)
 • (Keidim pooki ng’ae atowolu ana:) Nyo ntoki kitok nitumo tana atini?

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster