GT Bible Studies    

    Samburu    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Kenya/Samburu

8. ETUTUMORE :YESU LAITARRUOK OARE Luka 23:32-4332 Kore lkulie tung’ana oare oaara laitarruok, neriki aapuo aar metuata o Yesu. 33 Kore payie ebaki ng’oji neji Mborbor e Nkue, nechei ninye te lmusalaba teinie o lolo aitarruok. Aa kore lobo, keti mbata e tetene, neti likae mbata e kidienye. 34 Nejo Yesu, “Papa, tapaliki ninche amu meyielo neasita.” Nenuk :ninche nkuko, naworie nankan enyena. 35 Neitachoo ltung’ana aaing’or. Kore abaki laiguanak ootii inie, neikordodoo ninye aajo, “Eitejeua lkulie, nchoo naa meitejeu koon, tanaa ninye Kirisito le Nkai, ogeluno!” 36 Neikordodoo sii :sikarini ninye, epuonu aayaki naichuo naisiicho, 37 nejo, “Kore tanaa iyie Lkinkii loo Lyiaudi, ntejeu koon!” 38 Naa kore tekeper ninye netii lkigeroto ojo: “LELE LKINKII LOO LYIAUDI.”
39 Kore lobo loo laaduo aitarruok ootechoki, nedek Yesu ajoki, “Mira dei iyie Mesia? Ntejeu naa koon o iyioo!” 40 Kake kore ilo likae aitarruoni, newoliki ekusakan ajoki, “Miurie iyie Nkai, niti sii iyie atua inia dung’oto e lkiye natudung’okaki iyioo? 41 Kore iyioo, naa keichiaakino ana, amu ikitumuto laata nairirikino asat ang. Kake kore ele tung’ani, meatae ntoki torno nataasa.” 42 Nejo ninye, “Yesu! Taparruaaki, tinijing’u atua nkitoria ino!” 43 Nejoki ninye, “Kedede, kaajoki iyie, kore anapar ikiboitiere nanu to Nkop e Ng’ida.”

MBAA NAAYIERE NIYIOLOU PAYIE INING’U ANA KITENG’ENA: Kore te nkitoria ee Rroman, naa ltung’ana torrok alang lkulie echei to lmusalaba. Naaku ikindim aatejo, kore lolo tung’ana ootechoki naa larak yiolot ooidim naa ketara ltung’ana metuata neya silinkini enche. Kore lkinkii oaanyuta Lyiaudi ang’asu apake te lning’o musana naa keji Mesia ana Kirisito.

1. Keidim ltung’ani oidong lkulie taa nkaik enyana tanaa odek to nkutuk enye ating’idai?
 • Aanyo payie echam ltung’ana leleru larrabal nepur ltung’ana?

  2. Taparrai mbaa naapaacha naaikuna kulo lewa oare metaa ltung’ana le larrabal te lelero enche?
 • Ng’ae apa oyiere neibooyo kulo lewa pukura oare ewuon eitu eaku lemeretoii?
 • Imbelekeny chiaake iyie lwuenet lino tinikurru ajo keitanyamalita lkulikae tung’ana?

  3. Kore kulo aitarruok naa kedol lwuenet le Yesu amu ketaaniki ninye alang ltung’ana pooki. Akua omon o asat enyena naing’asia ninche oleng (lkereri le 34 metabaki 38)?
 • Aanyo payie eyieu Yesu nejing’aa lolo tung’ana oorita ninye te kue Papa lenye le chumata (lkereri le 34)?
 • Indim iyie atoomonoki lmang’antita lino torno, “Nkai, tapaliki ninye. Meyiolo ajo kaaitarrokita aaitemioito nanu.”? (Lkereri le 34)

  4. Ing’orru tana kisoma nejoito lturrur o laitoriak o sikarini loo Rroman o laitarruoni obo ebuaakita Yesu (lkereri le 34 metabaki 39).
 • Nyo apa eikordodie :kulo tung’ana Yesu (lkereri le 35 metabaki 39)?
 • Aanyo payie eitu epuonu lchoreta le Yesu aamitu ninye?
 • Kaa duo ias anaa sii ijo iyie tanaa apa intache te wuanata e lmusalaba?

  5. Nyo naichoo lobo loo lolo aitarruok ootii lmusalaba metudung’o ajo kera Yesu lkinkii neata nkitoria enye (lkererin 37 o 38 o 42)?
 • Ntinyunyukie Yesu etii lmusalaba o lkulie kinkii le ana kop. Nyo ntoki kitok naitapaach ninche?
 • Nyo naichoo lobo loo lolo aitarruok metudung’o ajo mara lkinkii apeny Yesu, kake kera sii Nkai (lkererin 40 o 41)?

  6. Mechamaa aikata laitarruok kumo aajo ketaasa ntorroni. Nyo naichoo lobo loo lolo aitarruok meteyiolo ajo kore lkiye naa ochoto nairirikino tankaraki ntorrok naataasa?
 • Aanyo payie eitu echamaa ilo aitarruoni likae ajo keitoki etaasa?
 • Alo obo too kulo aitarruok oning’unoi aitibiraki: lotachamayie ntorrok, ana leitu echamaa ntorrok enyena?

  7. Kore te lkereri le 42, netii nkomono dorrop oleng, “Taparruaaki!” Aanyo payie era ntoki e tipat tee iyioo ltung’ana payie eparru iyioo ltung’ani likicham nkata e nyamali?
 • Aanyo payie eitu eomonu :ilo aitarruoni meichori ake inia kata metijing’a nkitoria e Yesu?

  8. Nyo eidim netaparrayie ele aitarruoni payie ening wolet naichoo Yesu (lkereri le 43)?
 • Aanyo payie eicho Yesu ele aitarruoni otarichie metjiing’a Nkop e Ng’ida?
 • Amaa te nduaata ino, anu etang’asua ele aitarruoni airuk Yesu? Tilimu nejo nejia ta ana atini.

  9. Taparru ja nkata e nkitong’oto e ele aitarruoni oiruko Yesu. Amaa too kuna saai e nkiting’oto enye, keting’ide ninye ana eitu?
 • Keidimai duo neitache ng’otonye anaa ntomononi anaa nkerai e ele aitarruoni te wuanata e lmusalaba. Akua parrunot etung’aka :ninye nkang enye naaparrunyieki?
 • Aa limunoto etung’aka :ele tung’ani ichoritin naapuonu kenya aisom mbaa enyana te Bibiblia?

  10. NKIPARA EE LOMON SUPATI: Kore ltimito le Nkop e Ng’ida naa kebolo te kue ele aitarruoni, kake kore Yesu neim ltimito lo lmoti le nkima. Iyieu niomon nkomono natoomono ele aitarruoni payie ejo, “Yesu, taparruaaki!”? Tanaa iomon, naa ikincho wolata natuwuana inia, “Kore mparri nabo ikiboitere nanu to Nkop e Ng’ida.” (Indim atowolu ana ta ltau lino.)
 • (Keidim pooki ng’ae atowolu ana:) Nyo ntoki kitok nitumo tana atini?

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster