GTBS for Teenagers

1. 1. ETUTUMORE :YESU LTUNG’ANI OMUAI, NEICHUNYE SILIGI Marko 2:1-12
2. 2. ETUTUMORE :YESU LKITOK LE OPISI NALAKIEKI KODI Luka 19:1-10
3. 3. ETUTUMORE :YESU MULAYOI Luka 7:36-50
4. 4. ETUTUMORE :YESU LAISIASANI OTUDUPE Marko 10:17-27
5. 5. NKITENG’ENA E YESU: LAYIENI OIMINA Luka 15:11-24
6. 6. NKULIE KITENG’ENAT E YESU: LIKAE AYIENI OIMINA Luka 15:25-32
7. 7. NKULIE KITENG’ENAT E YESU: NG’AE DEI LE LATIA AI? Luka 10:25-37
8. 8. ETUTUMORE :YESU LAITARRUOK OARE Luka 23:32-43
9. 9. ETUTUMORE :YESU LOITENG’ENII OING’ACHITA Yoana 20:19-29

Print all lessons

© 2016 Glad Tidings Bible Studies in Kenya/Samburu - www.gladtidings-bs.com


1. ETUTUMORE :YESU LTUNG’ANI OMUAI, NEICHUNYE SILIGI Marko 2:1-121 Kore pee ebik Yesu nkuti perot, nerrinyunyie aitoki alotu Kapernaum, nening’i :ninye aajo ketii nkang.
2 Nepuo lkumo aaiturrurrokino ninye ana metali mpaach abaki to nkutuk e nkaji. Neiteng’en :Yesu ninche rerei le Nkai. 3 Neyakini ninye ltung’ani otigilgile, oanapita ltung’ana oong’uan. 4 Kore tankaraki ilo turrur, nelau mpaach naitabakinyie ilo otigilgile netii Yesu. Nedir nkeper e nkaji, nebol aang’eru nkisiapet to ng’oji neichiaakinore Yesu. Neitodoki ninye inia choni naperie ilo otigilgile. 5 Kore pee edol :Yesu nkurukoto enche, nejoki ilo otigilgile, “Nkerai ai, kipalikino ng’ok inono.”
6 Netii sii laiteng’enak loo nkitanapat aawueni te inie, neparraa taa ltauja lenche, ejo, 7 “Aanyo pee eiroro ele tung’ani ajo nchi? Nkai edekita :ninye! Ng’ae oidim atapaliki ng’ok, mara Nkai ake apeny?”
8 Kore ake inia kata, neyielou Yesu ta ltau lenye ajo, ana duaake eata taa ltauja lenche, nejoki, “Aanyo payie iparraa kuna baa taa ltauja linchi? 9 Kaa nalelek, tenejokini ele otigilgile, ‘Kipalikino ng’ok inono’, ana tenejokini, ‘Inyuo, tarrapu nchoni ino chomo?’ 10 Kake kore payie iyielouu aajo keata Nkerai e Ltung’ani nkitoria to nkop napalikinyie ng’ok” 11 – nejoki taa ilo tung’ani otigilgile, – “Kore naajoki iyie, inyuo, tarrapu nchoni ino chomo nkang!” 12 Neinyuototo ninye, nerrapu nchoni enye nabokata, neipung edolita ltung’ana pooki, meing’asiata ninche, neisis Nkai ejo, “Eitu hoo aikata kidol mbae natuwuana ana!”

MBAA NAAYIERE NIYIOLOU PAYIE INING’U ANA KITENG’ENA: Kore nkajijik apa ta ng’amata e Yesu naa keidapachi nkeperi nechetieki lpagas. Kedirakini apa tenepuoi nkeperi. Keidim ltung’ani atigiligilai eata larin le kiji anaa sii tenearrarru, tankaraki natum lbae ta lakunya le nkue. Naa kore ltung’ani otigiligile, naa melo, nemeidim airoro . Kore nkarna naji Nkerai e Ltunga’ani naa Yesu apa oipot koon ajo nejia.

1. Amaa, ijo sa iyie keng’ida ltung’ani oper ake to rruat enye, meidim achomo tanaa eiro?
 • Kaa king’urata dei eyieu ele tung’ani nkata pooki te nkichon enye?
 • Taparru sii iyie nkichon e ilo oramat ilo tung’ani nkata pooki.

  2. Keiruko apa :Lyiaudi Nkai te inia ng’amata. Amaa, nyo sa eidim ele tung’ani ataparrai tanaaipirita Nkai o nkirukoto payie eidip atigiligilai?

  3. Ikidol te lkereri le imiet nchere, keata ele tung’ani ng’oki. Kaa ng’oki eidim ltung’ani lemeidim airoro anaa achomo ataasa?
 • Nyo nduaata ino: Amaa, mion o moyian te iyie, keicho iyioo mataa supati ana matarruoi kira ltung’ana?

  4. Nyo nagol tenenapi ltung’ani otigiligile to lpuranketi aimie lkerenket?
 • Aanyo payie eitu eipung’u lbata loo lolo tung’ana ootii inia aji aaicho ele tolut mpaach nayayieki netii Yesu? (Lkereri le 4)
 • Aanyo payie eitu errinyuo lolo choreta lenyena oong’uan aapuo nkang payie edol aajo metumoki aaima inia mulango?

  5. Oong’ae kulo tung’ana oong’uan te ilo tung’ani otigiligile? Taparru nkulie oito. (Lkereri le 3)
 • Kakua riot duo eyiere neing’ori eitidiritae ele tung’ani otigiligile nkaji? (Ngurai ‘mbaa naayiere niyiolou payie ining’u ana kiteng’ena’ naaipirita inia aji).
 • Akua masaa eyieuni paye etumi aatedede inia aji? Aji etumie lolo tung’ana nana masaa?
 • Akua omon sa etejo :lolo tung’ana ootii atua nkaji payie ening inia aji ededeitai?

  6. Keyeutua :lolo tung’ana oong’uan lchore lenche payie etum Yesu aichiunyie. Aanyo payie etapalika :Yesu ninye ng’ok enyana te kue? (Lkereri le 5)
 • Aanyo payie easicho Yesu aikonji: Apaliki ninye ng’ok te kue, neitoki aichiunyie moyian?
 • Amaa te ele tung´ani, nyo te ninye ana natapalikaki ntorrok pooki naatasa?

  7. Ijuaa sii duaake iyie tinilo netii Yesu aomon mikitooru nyamali sapuk niata. Nikiwoliki ajoki, “Nkerai ai, kipalikino ng’ok inono”. Igoro ana ing’ida?
 • Amaa tanaa kinchori tegelu, aa nabo igelu: Nkurruk supat ana nyamali niorruni?
 • Aji eikuna nduaata e ele tung´ani otigilgile payie eibelekenya payie edol ajo kelo chumata te nkiting’oto?

  8. Kore te lkereri le 5, eitu eimaki Yesu nkirukoto ele tung’ani otigilgile kake noo lchoreta lenyana. Keibala ajo meata ele tung’ani nkirukoto ewuon eitu etumore Yesu. Tilimu ja ajo ta alo kereri etang’asua airuk.
 • Aanyo payie eitu eiruk :laiteng’enak loo nkitanapat aajo keidim Yesu atapaliki ltung’ana ng’ok enche (lkererin loo 7-8)?

  9. Towolu nkipara naiparichie Yesu te lkereri le saal (9).
 • Nyo natupukoka Yesu payie eichiunyie ele tung’ani? Oo payie epaliki ninye ng’ok ?
 • Nyo duake iparraa iyie tanaa itoduaa too nkonyek inono easita Yesu inia naigero natilimuaki too kulo kererin 10-12?

  10. NKIPARA EE LOMON SUPATI: Tanaa ikinguanare iyie :ltau lino tankaraki mbae nemeichaakino nitaasa, inining’o ja nikijokita iyie Yesu : “Nkerai ai, kipalikino ng’ok inono!” Kore payie elak lekutuk lenye, meata ajo payie meye Yesu to lmusalaba. Nyo eutu lekutuk lenye te iyie tana mparri? (Indim atowol taa ltau lino.)
 • (Nchoo ewolu pooki ng’ae:) Nyo ntoki e tipat oleng nitumo tana kiteng’ena?

  ***


  © 2016 Glad Tidings Bible Studies in Kenya/Samburu - www.gladtidings-bs.com

  2. ETUTUMORE :YESU LKITOK LE OPISI NALAKIEKI KODI Luka 19:1-10  1 Nejing Yesu Yeriko, neidachaa eloito. 2 Netii apa ltung’ani oji nkarna Sakayo. Kore ninye naa lkitok laa laitalakunok le kodi, nera sii parakuoni. 3 Naa keyieita apa ninye mpaach, nadolie Yesu payie eyielou ajo ng’ae ninye, kake kore tankaraki lturrur, naa dorrop ninye, nelakino. 4 Nekuet alo tekue, nedir lng’aboli payie etum atoduaa Yesu, amu kelotu aimu inie. 5 Kore payie ebaki Yesu inie ng’oji, neimariri, nejoki, “Sakayo, tesieku todou amu kore ake anapar, naa meata ajo malo awuon ta nkaji ino!” 6 Nesieku ninye adou, neitoomon te ng’ida. 7 Kore payie edol pooki ana, neing’unyung’uny aajo, “Echomo aaku lomoni lo ltung’ani lo ng’ok”. 8 Neinyuototo Sakayo, nejoki Laitoriani, “Tining’o naa, Laitoriani! Kaor ntokitin ainien aitirisioki laisinak. Naa kore tanaa katoorua ltung’ani ntoki enye to nkoitiei alani, karrinyoki nkatitin ong’uan”. 9 Nejoki :Yesu, “Kore ana parri, naa eyewuo njeunoto ana aji! Tankaraki kore sii ninye, naa kera nkerai e Abraam. 10 Amu kore Nkerai e ltung’ani, naa keyewuo ayiaya neitejeu looimina.”

  MBAA NAAYIERE NIYIOLOU PAYIE INING’U ANA KITENG’ENA: Kore apa ta ng’amata e Yesu, naa keyioloi laitalakunok le kodi aajo ltung’ana lemeisiriri mbaa enche. Kore ne kue, kera laisiayiak le kitoria ee Rroman. Kore ne are, naa kepurroo ropiyiani e kodi neaku garsisi oleng to nkuronyata ee ltung’ana lenche. Kore te lkereri le 7, naa ikidol Sakayo era ltung’ani lemeikeni aajo toki te lkerenket lenye. Kore ana nikiyiolo naa ana ake lotunoto naewuo Yesu Yeriko netaase inia eng’or uki nabo payie eri metua. Kore eng’or ana, ketaasa Yesu nkisiayiare taa larin okuni neaku keyiolo ltung’ana kumo aajo ketegelua ltung’ani obo oara laitalakunoni le kodi aitaa loiteng’enii lenye.

  1. Amaa, keng’ida sa ltung’ani tanaa keyiolo ajo keyeita ltung’ana aajo lapurroni?
 • Aji eikuna Sakayo ana dorropicho enye dorrop too lkulie ayiok (lkereri le 3)?
 • Aji eiko ltung’ani tenemir lmena loo ltung’ana eara kiti?

  2. Nyo naikuna Sakayo metaa laitalakunoni le kodi?
 • Aji eiko kulo aitalakunok le kodi teneisiapaa mpukunoto enche naisimarie misigino pooki naata?
 • Kaa apa naichaakino ltung’ani otaa laitalakunoni le kodi te lkerenket sapuk te inia paach? Ijo iyie keidim ltung’ani supat ltau ataa laitalakunoni le kodi? Aanyo payie ijo nejia?

  3. Aji etitiwuo Sakayo payie eyiolou ajo kemen :ltung’ana pooki le Yeriko (lkereri le 7)?
 • Kore chiaake naa keya ltung’ani nkata ewuon eitu eichori metaa lkitok. Kore tanaa laa larin onom Sakayo, meata naa ajo meata nkera botoro. Kejuaa sa ninche te ilo siai le papa lenche?
 • Kore chiaake ltung’ana payie ebaki larin onom, neng’asu aparraa mbaa ee nkichoni enche o naayieu aitoki. Nyo sa ijo iyie keyieu Sakayo tana ng’amata e nkichon enye?

  4. Kore apa lolo laitalakunok le kodi naa meata nebakinore ltung’ana ooibung mbaa e Nkai. Aanyo payie eyieu Sakayo nedol Yesu oleng (lkereri le 4)?
 • Kore te lkerreti loo lolo tung’ana, naa mekuet kutuaa le nkanyit le inia ng’amata. Aa pukunoto e ltung’ani eitodulu Sakayo payie epal neirorie Yesu, kake nekuet nedir lcheni, ntoki nemeas lkutuaa le nkanyit?
 • Kore lcheni lo lng’aboli, naa kebulu neaku lcheni kitok oleng. Amaa, etii ele kitok le opisi nalakieki kodi nkeper e lcheni, ketuwuana mbae e anyit inia te ninye, ana keisudori ake tee mbene e ilo cheni? Aanyo payie ijo nejia?

  5. Nkata e kue ana naisabaka Yesu Yeriko. Nyo etaparrayie Sakayo payie ening nabokata nkarna enye to nkutuk e Yesu (lkereri le 5)?
 • Kore tenenya ltung’ana ndaa tenebo te ilo kerreti naa keitodolu ajo kera sotuatin. Anu dei etumuta Yesu ajo kelo aisabaki nkang e Sakayo? Taparrai nkulie kumo (lkereri le 5).

  6. Ijo iyie kejuaa duo Sakayo tanaa ketiaka duo ninye :Yesu te wuanata e lcheni, “Tiniaku ltung’ani supat ang’as te kue, naaku taa lchore lino?”
 • Ijuaa sii duaake iyie tinikijoki ltung’ani, “Tining’as aibelekeny nkoitiei inono torrok te kue, naaku inia kata taa ayieu naaku lchore lino?”
 • Aanyo payie meibelekenya ltung’ani tenejokini meeibelekenyai?

  7. Aanyo payie eata Yesu nkisarsar naba nji (lkereri le 5)?
 • Aanyo payie eitu edol :lkitok owuanyi le opisi nalakieki kodi anyit edoutua te ilo cheni kitok te kue ltung’ana kumo le Yeriko (lkereri le 6)?

  8. Kecham chiaake Sakayo ropiyiani. Nyo naibelekenya ltau lenye asioki (lkereri le 8)?
 • Ijo iyie kewuaa rubata naiteperoka Sakayo koon too ntokitin enyana (lkereri le 8)?
 • Eing’unyng’unyakita :ltung’ana le Yeriko Yesu amu etowuana ta nkaji e ltung’ani torno too pooki te inia taon. Ijo iyie kejuaa sa duaake ninche tanaa kechomo apa Sakayo achet sukuul tee nusu e garsisicho enye, neitoki aruk nkajijik arrunyoki ltung’ana kodi apa natupurroyie nkatitin ong’uan?

  9. Kore Aburaam naa ninye akuyia le kue loo Lyiaudi naa ninye sii “papa le nkirukoto tee le Kirisito.” Nyo apa eutu :Yesu payie ejo eji kore Sakayo naa “nkerai e Aburaam”? (lkereri le 9)
 • Nyo eutu :Yesu te rerei otejo te lkereri le 10?

  10. Ijo iyie anu etaa Sakayo lairukoni le Yesu? Tilimu nejo nejia ta ana atini.
 • Nyo nataase te nkitamioto duo nayiere payie eitamei Sakayo?
 • Ketejuaa sa Sakayo payie ening ajo etua Yesu to lmusalaba eidipa uki nabo aima?

  11. NKIPARA EE LOMON SUPATI: Kore eloito Yesu Yerusalem, neisabaki Yeriko eji payie etumore ltung’ani torno too pooki te inia taon. Kore payie eaku lchore le Sakayo, keyiolo ajo kepuoi ake aaiteme te richata e Sakayo. Kore mpalikinoto ee ng’ok ta Sakayo naa ne pecheu, netiu sii nejia tee iyioo, kake kore etiu nejia, neye Yesu. Ikijokita iyie Yesu lomon ootii lkereri le 10. Iwoliki ninye ajoki aa? (Indim atowoliki ninye ta ltau lino.)

  ***


  © 2016 Glad Tidings Bible Studies in Kenya/Samburu - www.gladtidings-bs.com

  3. ETUTUMORE :YESU MULAYOI Luka 7:36-50  36 Kore ltung’ani obo loo Lparisayo, naa keitoomono Yesu metama ndaa ta nkaji enye, nejing atua nkaji e ilo Parisayoi, newuon, nenya ndaa. 37 Netii apa ng’oriei ee ng’ok ilo kerenket. Kore payie eyielou ajo, ketii Yesu nkaji e ilo Parisayoi anyeita ndaa, neyau lkidong oitibirunyieki soit oji alabasta, oti lata narropili.
  38 Neitache tooriong Yesu, tankalo nkejek enyena eichirita, neng’asu aitong’tong’aki nkejek enyena lkiyio. Nejut taa lpapit le nkue enye, negus nkejek enyena, neelie inia lata narropili. 39 Kore payie edol :ilo Parisayoi oitoomono ninye ana, nejo ta ltau lenye, “Kore tanaa loiboni le Nkai ele tung’ani, anata eteyielo ajo ng’ae ana naiseyie ninye, anaa aji etiu mpukunoto ena kitok, amu kera ninye napeny ng’ok.” 40 Newoliki, :Yesu ninye, ajoki, “Simon! Kaata mbae nayieu naaliki”.
  Nejoki, “Laiteng’enani tilikaaki.” 41 “Eatae apa ltung’ana oare oichoo ltung’ani obo sile, neicho lobo dinarini ip imiet, neicho likae onom. 42 Kore payie elakino aatalak, nepaliki ninche pukura aare. Amaa, alo too kulo pukura aare, ochamu ninye oleng?” 43 Newoliki :Simon ajoki, “Kajo ake, ilo otapalikaki nkumo.”
  Nejoki, “Itowolua sipata.” 44 Neiwuatuwuatakino :Yesu naduo kitok, nejoki Simon, “Idolita ana kitok? Katijing’ua nkaji ino, neitu kincho nkare naitukie nkejek ainien, kake kaaitachala ninye nkejek ainien too lkiyio lenyena, naajut taa lpapit le nkue enye.” 45 Eitu kintoomon nanu iyie to ngusoto, kake kore ana kitok, ang’asu paajing’u, eitu aapal maagusuto nkejek ainien. 46 Eitu kielie lata nkue ai, kake kore ninye, kaaelie lata narropili nkejek ainien. 47 Naa tankaraki inia, kajoki ntae, “Etapalikaki nenia ng’ok enyena kumo, naa inia payie eata nchaman kitok. Kake kore ilo otapalikaki ng’ok kuni, naa kini nchaman enye.” 48 Nejoki :Yesu inia kitok, “Ikitapalikaki iyie ng’ok inono.” 49 Naa kore lolo oowueni tenebo o ninye aanya ndaa neng’asu aajo taa ltauja lenche, “Ng’ae dei ele opaliki abaki ng’ok?” 50 Nejoki :Yesu inia kitok, “Ikintejewua nkurukoto ino, chomo te seriani.”

  MBAA NAAYIERE NIYIOLOU PAYIE INING’U ANA KITENG’ENA: Kelimu lkereri le 44 metabaki 46 neikunoni teneng’amari lomoni le nkanyit ta ng’amata e Yesu. Kenya apa ltung’ana ndaa ewueni anaa eyeng’iyeng’a ta nkop, naa inia payie eidim nkejek naabore latukuny aitala ltung’ani yieuna e ndaa. Teyiolo ajo kore te lkerreti loo Lyiaudi, meichooro ntomononi payie eitoduaaya lpapit lenyena te kue ltung’ana omon. Kore Lparisayoi naa ltung’ani oiruko Nkai oleng. Kore Simon mara ltung’ani otuwuana loiteng’enii le Yeso.

  1. Amaa te iyie, keidim mulayoi ataa keata nkichon e ng’ida?
 • Keyiolo ltung’ana pooki le inia taon aajo kemir :inia tomononi sesen lenye te loloito. Taparrai ja mbaa naaichoo ninye metaa keas nejia?

  2. Nyo apa mbaa e tipat te nkichon e Simon era Lparisayoi?
 • Aanyo payie eitu ejoki :Simon lobo laisiayiak lenyana meeituko nkejek e Yesu, eji neitoomono duo ninye metaa lomoni lenye? (lkereri le 36 o 44 metabaki 46)
 • Aa kipiritie eata Simon payie eitoomon Yesu metama ndaa ta nkaji enye? Taparrai nkulie woleta. (lkereri le 36).

  3. Aji eikuna ana tomononi payie eleliakino nkaji e Simon o metabaki ng’oji nenyayieki ndaa? Taparrai nkoitieii kumo.
 • Kegol apa lata natii ltupua le alabasita. Aji eikuna ana tomononi metaa keata ele tupua, anaa aanyo payie einyeng’ua? Taparrai nkoitieii kumo.

  4. Aanyo payie eyieu apa ana tomononi nedol Yesu oleng, eji metaa keitai koon alo atua nkaji e ilo Parisayoi, neyiolo ake aitibiraki nchere kemeni ninye?
 • Kore apa te inia kata, naa meata nebakinore :ltung’ana ooibung mbaa e Nkai ltung’ana oji loaas ng’ok. Nyo naichoo ana tomononi metoduaa ajo metiu Yesu nejia?

  5. Aanyo payie eyieu ana tomononi neiseyie Yesu (lkereri le 38)?
 • Nyo naasai teneiseyie iyioo nderoni, lasurai anaa sii ltung’ani limikintaa toki?
 • Nyo eteyiolo inia tomononi payie edol ajo eitu eirut Yesu payie eiseyie ninye?

  6. Tetemu sii ajo anu ebayie ana tomononi nkichirata?
 • Ijo iyie kewuaa lkiyo ooyieuni payie eidim aaituko ltung’ani nkejek?
 • Nyo naichirie ana tomononi naibukuwa lkiyo ooitachalita nkejek e Yesu?
 • Aanyo payie eitu ejut ana tomononi nkejek e Yesu ta nanka ana sii ta sakurdai le nanka paa taa lpapit lenyenaa ejut?
 • Eitu eiro inia tomononi rerei obo te inia aji nanyayieki ndaa. Kake kejuaa inia nataasa ninye?

  7. Kore te lkereri le 41 o 42, etilimua :Yesu natini naipirita laramatani obo loo ropiyiani oichoo ltung’ana oare sile. Kore ele aramatani naa keutu Nkai. Ng’ae eututa :Yesu payie eimaki kulo tung’ana oare oata sile?
 • Keitunyunyukie :Yesu ng’oki sile. Kore sile e denarini ip imiet, naa kerisiere lmuchaara la lari obo o nusu lo ltung’ani oigero. Kore sile e dinarini onom naa kerisiere lmuchaara la lapa obo o nusu. Ijo iyie ropiyiani aja e nkop ang kuna?
 • Amaa duo tanaa kore ng’oki pooki nitaasa naa keyai atuwuana sile, matejo silinkini nkalup nabo pooki ng’oki niaas. Kewuaa taata sile e Nkai niata? (Indim atowolu ana ta ltau.)

  8. Aanyo payie etemena Simon inia tomononi o Yesu (lkereri le 39)?
 • Aanyo payie elelek kidol ng’ok ee lkulie alang nkunanang?

  9. Aa apa etaasa ana tomononi: Keiruko te kue ajo etapalikaki ng’ok enyana, ana ketachama ang’as Yesu payie etum atapaliki ng’ok enyena? Towolu ana najo lkererin le 42 o 43 o 47.
 • Ng’ae otalaa sile e Nkai naata ana tomononi?
 • Nyo nataase te sile e Nkai naata Simon?
 • Too silinkini e aa kop etalakie :Yesu silen ee ltung’ana pooki?

  10. NKIPARA E LOMON SUPATI: Keyiolo Yesu ng’ok inono pooki, kake kore eper eyia, ikijoki ninye iyie, “Ikitapalikaki iyie ng’ok inono. Ikintejewua nkirukoto ino. Chomo te seriani!” (Lkererin 48 o 50). Ninye ake openy nemetii likae oata ngolon najoyie kulo omon, amu ketalaa sile ino e ng’ok inono to lodo lenye. Ijokaa iyie ninye? (Indim atowolu ta ltau lino.)
  *(Keidim pooki ng’ae atowolu:) Nyo ntoki e tipat nitumo tana kiteng’ena e Bibilia?

  ***


  © 2016 Glad Tidings Bible Studies in Kenya/Samburu - www.gladtidings-bs.com

  4. ETUTUMORE :YESU LAISIASANI OTUDUPE Marko 10:17-27  17 Kore eibung’uta :Yesu nkoitiei alo te inie, nekuetiki ninye ltung’ani obo negilaki kung, neipar ajoki, “Laiteng’enani supat, kaa aas payie ajung nkichon ee ntarasi?”
  18 Nejoki :Yesu, “Aanyo payie kimpot ajo supat? Meatae hoo supat mara Nkai apeny.
  19 Iyielo nkitanapat:
  ‘Miar metua,
  miloloito,
  mipurrucho,
  minteeniki likae sapare,
  miyayie likae ropiyiani to loseg,
  ianyita papa lino o ng’utunyi.’
  20 Nejoki ninye, “Laiteng’enani, kaibung’a kuna pooki ang’asu te lelero ai.”
  21 Kore pee eing’or :Yesu ninye naaku kecham, nejoki ninye, “Iking’oriki naa ntoki nabo, chomo timira ntoki pooki niata nincho laisinak, naa itum parakuoicho te chumata. Nikilotu taa airukurukore nanu.”
  22 Kore pee ening :ilo tung’ani inia, nesub nkomom, nelo etanyamala amu keata apa ninye parakuoicho kitok oleng.
  23 Neitamanaa :Yesu nkue nejoki looiteng’eni lenyena, “Kebaa sa egol njing’ata e nkitoria e Nkai taa lparakuo.”
  24 Neing’asia looiteng’eni lenyena too lolo rereii lenyena. Kake nejoki :Yesu aitoki ninche, “Nakera, kegol oleng njing’ata e Nkitoria e Nkai! 25 Kelelek pee eim ntames udoto e ltudu alang ltung’ani parakuoni tenejing atua Nkitoria e Nkai.” 26 Neing’asia katukul looiteng’eni lenyena, nejokino maate, “Naa ng’ae sa oidim nejeu?”
  27 Neing’or :Yesu ninche nejoki, “Kore too ltung’ana naa meidimai ana, kake kore ta Nkai naa keidimai ntokitin pooki.”

  MBAA NAAYIERE NIYIOLOU PAYIE INING’U ANA KITENG’ENA: Kore nkulie ng’ojitin naaimaki mbaa e Yesu, nelimu aajo kore ele tung’ani naa lelerie apa, kake netaa lbunkei (inia taa naipoti aajo lkiama kitok). Ng’ura Matayo 19:22 o Luka 18:18. Keyiolo :ele tung’ani ajo kejo Bibilia nchere kore payie eye, naa keidimai netum nkichon ee ntarasi anaa elo moti le nkima ntarasi. Teyiolo naa ajo kore te ilo kerreti le nkop e ele tung’ani naa mekuet anaa egil kung lewa te kue likae lee.

  1. Ijuaa iyie tana: Keidim ltung’ani ating’idai tanaa meyiolo ajo nyo naasai te siadi lkiye?
 • Nyo naikuna ele bunkei kini metaasa ana nemeyiere duo neas akuetiki Yesu negil kung te kue ninye (lkereri le 17)?
 • Kewa :ele tung’ani Yesu ana Nkai ana atuwuana ake likae tung’ani ng’en (lkererin 17 o 18)?

  2. Aanyo payie mesip ele tung’ani njeunoto enye, abaki eibung’a nkitanapat e Nkai te nkichon enye pooki?
 • Aaanyo payie mikisip aajo ikipuo chumata tinikiye?
 • Ijo keatae ltung’ani osip ajo kelo chumata teneye? Tilimu ajo aanyo.

  3. Aa kitanapata taa naaipoto :Yesu tene egol nkibung’ata enye (lkereri le 19)?
 • Kore laisiasak kumo naa kejing atua ntemat naalaunyie nkanyit ta nkalo silinkini o loloito. Aji eikuna ele tung’ani payie elang nana temat pooki (lkereri le 20)?
 • Teyiolo ajo kejo :Yesu meatae ajo payie meitabari kuna kitanapat, mara ake ta asat kake tee rereii o taa mparrunot. Ijo neitabayie sa ele tung’ani lelerie nenia pooki (lkererin le 19 o 20)?
 • Amaa, kedede ajo indim iyie atejo ana netejo ele tung’ani lelerie te lkereri le 20?

  4. Kore ele aisiasani lelerie naa ketala ntoki nabo. Tejo to ndorropo lomon ooigero te lkereri le 21 nilimu ajo nyo apa etala?

  5. Keimaka Yesu lchumati otii chumata te lkereri le 21. Aji eiko ltung’ani tenerrapu lchumat te chumata?
 • Nyo naitapaach lchumati otii chumata o lotii nkop?
 • Akua tokitin eitaa ltung’ana leleru lchumati le kilepet ta ana ng’amata?
 • Ng’ae ana nyo lchumati lintaa iyie le tipat aitalang pooki? (Indim atowolo ta ltau lino.)

  6. Kore ele tung’ani lelerie, naa kebaki neata nkang o ntoiwuo enyana arrarrin naaing’orita. Nyo naasai tee ninche tanaa duo ketang’amayie ele tung’ani inia natiaaka Yesu te lkereri le 21?
 • Taparrai sii ja koon iti ng’oji netii ele aisiasani lelerie. Iruk iyie ajo ikiramataki Nkai nkang ino tininchooyo nkaji o parakuoicho ino pooki?
 • Indim iyie aichooi lchumati lino to nkop tanaa kore payie ias nejia, nireu chumata? (Indim atowolo ta ltau lino.)

  7. Kore te lkereri le 21, kechama :Yesu ilo aisiasani lelerie? Aanyo naa payie etiaaka :Yesu lomon oogol ooichoo ninye mechomo aing’uaa?

  8. Amaa, payie eyiolou ajo meidim ataasa inia natiaaka :Yesu, kaa ae naidim ninye ataasa namara inia natung’ayie Yesu (lkereri le 22)?
 • Ijo duaake iyie kaa ejoki :Yesu ninye tanaa kechiaaka :ele tung’ani Yesu, “Tapalikaaki amu kacham silinkini alang iyie”?

  9. Taparrai nkichon e ele aisiasani lelerie tana kata: Keing’ida ninye? Nyo etataparrayie ninye naipirita lkiye lenye?
 • Ntunyunyuka wolet naichoo :Yesu ele aisiasani lelerie o naichoo Petero te lkereri le 21 o 27. Amaa ana wolata, kenyunyukore nkae ana kepaacha?
 • Ng’ae olo chumata teneye?

  10. NKIPARA EE LOMON SUPATI: “Kore ta Nkai naa keidimai ntokitin pooki” naa ana eutu: Ketung’ayie :Yesu lchumati lenye te chumata, nelotu ana kop metama sina, neye payie itum ntikiti nijing’ie chumata. Kore ntoki naitarroyie :ele tung’ani lelerie naa ana nachomo aing’uaa Yesu. Nyo ias iyie? (Indim atilimu ana ta ltau lino.)
 • (Keidim pooki ng’ae atowolu ana:) Nyo ntoki kitok nitumo tana atini?

  ***


  © 2016 Glad Tidings Bible Studies in Kenya/Samburu - www.gladtidings-bs.com

  5. NKITENG’ENA E YESU: LAYIENI OIMINA Luka 15:11-24  11 Nejo Yesu, “Keatae apa ltung’ani oata layiok oare. 12 Nejoki :layieni kini menye, ‘Papa, toorikaaki nanu ntokitin ainien pooki.’ Neoriki :ninye ntoki enye pooki. 13 Kore payie eich nkuti perot, neinyuototo ilo ayieni neiturrurru ntokitin enyena pooki, neorori alo nkop nalakua. Kore etii inie, neichirkalie parakuoicho enye pooki to nkoitiei e nchirkala. 14 Kore payie emut ntoki pooki, netum nkolong kitok :inia kop, neng’asu ninye atum sina. 15 Nelo aisiaai ltung’ani obo le inia kop, nerik ilo tung’ani :ninye lchampai lenyena meirritaki mbitiroch. 16 Neibung :lng’uarra, ayieu nenya nkinyat naanya nana bitiro, nemeatae hooyia ltung’ani oicho ntoki. 17 Kore payie ejo ninye nkue dee, nejo, ‘Kewuaa sa looigerito :papa lai siaai oanya ndaa aimu, neleku, kake kaye nanu tene to sumach! 18 Kainyuototo naa alo netii papa lai, najoki, “Papa, kataasa ng’oki tekue Nkai o tekue iyie. 19 Mekure eiririkino payie aaji nanu nkerai ino. Ntaaki tana lobo loo lolo aisiaayiak lingero!”’ 20 Neinyuototo, nelo neti papa lenye.
  Kore ewuon elakua, nedol :papa lenye, neduaaki lng’er oleng, nekuet anang’are, neibung agus.
  21 Nejoki :ilo ayieni lenye ninye, ‘Papa, kataasa ng’oki tekue Nkai o tekue iyie. Mekure eiririkino payie aaji nanu layieni lino’, 22 Nejoki :papa lenye laisiaayiak lenyena, ‘Entesieku, eyautu nanka naodo, naa supat too pooki, enchopoki ninye! Nipikpik lpete lkumojino lenye, ninchopokiki namuka. 23 Niyauu larami oitipiroki, niyieng’yieng, matam niking’ida. 24 Amu ketua apa ele ayieni lai, neitoki apiu, keimina apa, neitokini aatum.’ Neng’asu aang’ida.”

  MBAA NAAYIERE NIYIOLOU PAYIE INING’U ANA KITENG’ENA: Kore natini natilimua Yesu naa keji nkitanyanyukoto. Kore njung’ore naa meng’amuni ewuon eichu menye ltung’ani. Kore apa nkaji ta ng’amata e Yesu, naa mara apa nkeper e ndonyuo etii, kake nkalo nkoitiei etii te lkerenket oje. Kore ntoki nidol iti aulo e ilo kerenket, naa nkeperi ee nkajijik ake (lkereri le 20). Kore ana nikiyiolo naa mekuet apa lewa te inia kop.

  1. Amaa, keidim lbarnoti ating’idai tanaa kemitikini eas nayieu?
 • Aanyo payie meata ele ayieni kini ng’ida abaki eata nkang supat o papa lenye supat?
 • Amaa tanaa duo ira iyie menye ilo ayieni kini, ijokaa duo ninye tinikiomon njung’ore enye (lkereri le 12)?

  2. Aanyo payie eisudoyie :papa lenye nyamali nyamalita tankaraki inia, abaki eyiolo ake aitibiraki nalo atum layieni lenye tenepalaa mechomo o njung’ore enye? (Lkereri le 12)
 • Kore tanaa atini naa keutu :menye ele ayieni Nkai. Kore ele ayieni naa keutu ltung’ani otung’ayie Nkai eidipa airuko anaa sii eidipaki aapatisa ta nkarna enye. Aanyo payie meibooyo :Nkai nkerai enye payie melo aing’uaa ninye?

  3. Aanyo payie eng’uar lelero nkichon natuwuana ne ele ayieni: Aapuo nkop nalakua, meyieu neipari toki o eata silinkini kumo?
 • Aji eikuna ele ayieni teneasichere silinkini e menye? Ng’ura lkereri le 13 o 30.
 • Aanyo payie eitu etum ele ayieni lchoreta oodede oitache o ninye payie epukoki ninye nyamali?

  4. Kore mbitir, naa keiken apa :Lyiaudi aajo ntoki nemecho oleng. Nyo etaparrayie ele ayieni payie elo ayiaya siai ta lchampa oramatieki mbitiro (lkererin le 14 o 15)?
 • Aanyo payie etimitikaki ele ayieni enya abaki ndaa natelekutua mbitiro (lkereri le 16)?

  5. Nyo naichoo ele ayieni metejo nkue de apal duo near koon te ilo sina oata (lkereri le 17)?
 • Kore te lkererin le 18 o 19, ikidol limunoto nalo ele ayieni aliki menye. Akua ng’ok etaasa ele ayieni tekue papa lenye?
 • Akua ng’ok etaasa ele ayieni tekue Nkai (lkereri le 18)?
 • Amaa, akua ng’ok itaasa a) tekue Nkai o b) tekue ntoiwuo inono? (Indim atowolu ta ltau lino.)

  6. Aanyo payie eitu eomon ele ayieni menye meewa ana nkerai enye (lkereri le 19)?
 • Akua tung’ana chiaake oodol ate etuwuana meichaakino neji nkera e Nkai (lkereri le 19)?

  7. Ketejuaa menye lenye payie edol layieni lenye einong’unye to nkoitiei alotu nkang meata namuke neichopito mpurdat (lkereri le 20)?
 • Nyo naidimie ele payian meteyiolo layieni lenye tenelakua (lkereri le 20)? Ng’urai ‘mbaa naayiere niyelou payie ining’u ana kiteng’ena’.
 • Ijo iyie aji apake easita papa lenye lolo arin pooki etii nkerai enye nkop nalakua (lkereri le 20)?

  8. Aanyo payie eitu eliki :layieni menye mbaa pooki duo naatejo kelotu ajoki (lkererin le 18 o 19 o 21)?
 • Nyo eutu inia nataasa anaa natiaaka :lpayian layieni lenye (lkererin le 22 o 23)?
 • Anu etapalika :lpayian layieni lenye? Tilimu nejo nejia ta ana atini.
 • Anu etang’asua layieni airuk mpalikinoto e papa lenye? Tilimu nejo nejia ta ana atini.
 • Nyo apa eutu :menye lenye tee rereii ootejo te lkereri le 24?

  9. Taa oitiei epaacha nchaman e Nkai o nee ltung’ana?
 • Nyo eiteng’en iyioo ana atini tanaaipirita nkibelekenyata?

  10. NKIPARA EE LOMON SUPATI: “Ketua apa ele ayieni lai, neitoki apiu.” Keewuo sii apa Yesu aing’uaa nkaji e papa lenye nelotu ana kop, mara payie egil inia nayieu Nkai kake payie eitabaya. Kore ejo tuchukoi, naaku keikenoki ltim le chumata. Neichir to ltoilo sapuk ejo, “Nkai ai, Nkai ai, aanyo payie kitung’ayie?” Aanyo payie eitoomonoki ilo ayieni tana atini ana duo neyiere neitoomoni Yesu? Naa aanyo payie etanyaki Yesu anaa duo nayiere neanyi ele ayieni?
  *(Keidim pooki ng’ae atowolu ana:) Nyo ntoki e tipat nitumo ta ana kiteng’ena?

  ***


  © 2016 Glad Tidings Bible Studies in Kenya/Samburu - www.gladtidings-bs.com

  6. NKULIE KITENG’ENAT E YESU: LIKAE AYIENI OIMINA Luka 15:25-32  25 “Kore layieni lenye botor, netii atua lchampa. Kore payie elotu anyikaki nkang, nening sinkoliotin o ranyata. 26 Neipot laisiaayiani obo, aipar ntoki naasitae. 27 Nejoki ninye, ‘Lalache lino oyewuo, naa keteyiang’a papa lino larami oitipiroki, amu ketang’amayie ninye era bioto.’ 28 Negoro ninye, neany ejing atua nkaji. Kake neipung’oki :papa lenye toboo, nelej metijing’a nkaji. 29 Newoliki papa lenye ajoki, ‘Ng’ura, kulo arin pooki laaisiaayia nanu iyie, neitu hoo aikata aany ataasa nikitiaka. Kake eitu aikata kincho lkuoo le kine, payie ang’ida o sotuatin lainien. 30 Kake kore payie elotu ele ayieni lino otumutaka ntokitin inono pooki loloito, niyiang’aki larami oitipiroki.’ 31 Nejoki ninye, ‘Layieni lai, ikiboitiere nanu iyie nkata pooki, naa kore ntokitin ainien pooki, naa ninono. 32 Kake keiririkino payie ikinya latim niking’ida, tankaraki kore ele alache lino naa ketua apa neitoki apiu, naa keimina apa, neitokini aatum.”

  MBAA NAAYIERE NIYIOLOU PAYIE INING’U ANA KITENG’ENA: Kore ndedei naa ketung’aka :papa lenye layieni botor nusu e parakuoicho enye payie eya :layieni kini njung’ore enye (lkereri le 12). Mara papa lenye eitari kusaka te inia neitu eiruk :ninye menye.

  1. Keidim lbarnoti atumo ng’ida tenemusu ajo mecham :ntoiwuo enyana?
 • Aanyo payie eitu eing’uaa :layieni botor pooki toki nelo nkop nalakua o lalache lenye, tanaa meng’idakino nkichon enye te inia ang?
 • Ijo iyie nyo ntoki kitok oleng nataanyua :ele ayieni botor te nkichon enye pooki?

  2. Aanyo payie ewa :ele ayieni botor koon atuwuana rrindik, abaki eichoo :papa lenye nusu e parakuoicho enye (lkererin le 12 o 29 o 31)?
 • Amaa, tanaa keutu :ele payian Nkai, neutu :layieni kini ltung’ani oitung’aa koon atua nkirukoto, ng’ae naa eutu :ele ayieni botor?
 • Ijo iyie keitaasa :ele payian layiok lenyana narisio?
 • Ijo keitaas :Nkai ltung’ana pooki narisio?

  3. Ijo iyie nyo eparrarita chiaake ele ayieni botor easicho ta lchampa mperot pooki?
 • Amaa, tanaa itining’o aikata ana natining’o ele ayieni botor te lkererin le 29 o 30, aa kata inia?
 • Nyo ntoki naikuna :ele ayieni botor metaa eitu aikata eitaki lchoreta lenyana sukukuu?
 • Ijo iyie kaa eas :menye ele ayieni botor, tenerrapu :layieni botor nkine ayieng, neitaki lchoreta lenyana sukukuu (lkererin le 30 o 31)?

  4. Nyo ntoki kitok naitogoro ele ayieni botor te inia kata (lkererin le 27 o 28)?
 • Keitama :ele ayieni kini menye anyit tekue ilo kerenket, naa nejia sii eikuna :ilo botor. Aanyo payie eitu egoro menye?
 • Aa duaata itum te ele payian te lkererin le 28 o 31 o 32?
 • Aa duaata itum te Nkai te lkererin le 28 o 31 o 32?

  5. Aanyo metaa mecham :ele ayieni botor menye abaki era menye supat oleng te ninye?
 • Iimaki ja kirikoo ana atini: Nyo sa naicho iyioo metaa mikicham Nkai?

  6. Ketaparrayie ele ayieni botor ajo keitabayie pooki naayieu menye (lkereri le 29). Oo papa lenye, nyo ntoki kitok naisiliguta ta layieni lenye?
 • Nyo naitodol iyioo ajo mecham :ele ayieni kitok lalache lenye kini katukul (lkereri le 30)?
 • Ng’ae apa echam :ele ayieni botor?

  7. Aanyo payie eidip Yesu natini enye eitu eliki iyioo tanaa kechomo ele ayieni botor sukukuu?

  8. Kore taa natinin e Yesu, naa keutu nkata kitok :sukukuu chumata. Amaa, ta ana atini, ng’ae kenyaake olo chumata?
 • Amaa, ta ana atini, ng’ae eitari kusaka teneatai ltung’ani lemelo chumata?

  9. Amaa sii iyie duaake teneikenyu nepuo lolo ayiok aasicho te lchampa, aji etiu ltau le layieni botor, o le layieni kini?
 • Meata ltung’ani leitu edip lobo loo kulo ayiok pukura oare to nkop. Alo itidipa iye? (Indim atowolu ta ltau lino.)

  10. NKIPARA EE LOMON SUPATI: Ikijoki Yesu, “Kore ntokitin ainen pooki, naa ninono.” Kore to lmusalaba neiteleliaa ntumoto e ng’oji ino te chumata. Ikinchoo iyie ana jung’ore te nkipatisa. Eitu eiruk :layieni botor ele okutuk, eisiayiua njung’ore enye atuwuana rrindik. Iruk iyie ajo itum njung’ore e chumata pecheu, ana inyok ayiaya ninye tee asat supati? (Indim atowolu ana ta ltau lino.)
 • (Keidim pooki tung’ani atowolu ana:) Nyo ntoki e tipat nitumo iyie tana kiteng’ena?

  ***


  © 2016 Glad Tidings Bible Studies in Kenya/Samburu - www.gladtidings-bs.com

  7. NKULIE KITENG’ENAT E YESU: NG’AE DEI LE LATIA AI? Luka 10:25-37  25 Nelotu laing’enii obo loo nkitanapat, neitache atem Yesu, nejo, “Laiteng’enani! Amaa! Aji aiko payie ajung nkichon ee ntarasi?” 26 Nejoki :ninye, “Aanyo naigero too nkitanapat”, “Aji inko iyie tinisom?”
  27 Newoliki ajoki, “Tachama Laitoriani Nkai ino ta ltau lino pooki o te nkichui ino pooki o te ngolon ino pooki o te ng’eno ino pooki. Nicham sii le latia ino ana nicham koon.” 28 Nejoki :Yesu, “Itowolua aitibiraki, taasa ana, naa ibik ntarasi.”
  29 Naa kore amu keyieu ninye neitodol ajo kera ltung’ani loo sipat, neipar Yesu ajoki, “Ng’ae dei le latia ai?” 30 Newoliki :Yesu ajoki, “Etodowua apa ltung’ani obo eing’uaa Yerusalem alo Yeriko, netum :ninye lapurrok, neoru nankan, neidong, nepuo aaing’uaa etaa keye. 31 Nelotu ake laitainoni obo la lasar aimu inia oitiei, kore payie edol ninye nerepaa aim tabata. 32 Neitoki sii loo Lawi alotu inie ng’oji. Kore payie ebau nedol aitoki :ninye ilo tung’ani, neim tabata arepaa. 33 Kake kore Samariai obo olotito, nelotu neti ilo tung’ani. Kore payie edol, neing’er oleng. 34 Nelo neti ninye, neen ng’oldonyot enyena, neicho lmairo abukoki lata o naichuo ee sabibu. Neitidir sikiria enye, neya nkaji ee lomon, neapare ninye.
  35 Kore inia parri naijipita, neitai dinarini are, neicho lopeny nkaji ee lomon; nejoki, ‘Taapare ninye, kake tenerepaa lmairo linchoo nenia dinarini, nalak ntoki pooki tanachukunyie.’ 36 Amaa, alo too kulo kuni oitodolua ajo kera le latia tele tung’ani otumo lapurrok?” 37 Nejo, “Ilo /oing’urrie ninye.” Nejoki :Yesu, “Chomo taasa sii iyie nejia.”

  MBAA NAAYIERE NIYIOLOU PAYIE INING’U ANA KITENG’ENA: Kore lbarbara oim lowua otii terichet Yerusalem o Yeriko naa keya kilomitani 30 naa keitorno tankaraki lapurrok oowueni aanyu lapuayak ooim inia oitiei. Kore ltung’ani loo Lawi naa ltung’ani oasicho ta nkaji e Nkai. Kore apa ta ng’amata e Yesu naa mening’ore Lyiaudi ltung’ana loo Samaria oochulare to nkop nabo. (Indim aichooi nkitanyanyukoto nabo e nkop nji.)

  1. Keidim ltung’ani ataa keata ng’ida tanaa meret ltung’ana le nkop enche katukul, nekoon ake apeny enya?
 • Nkatitin aja chiaake inchooyo iyie silinkini inono meteretieki lolo oaata nyamali?

  2. Kore ta kae atini natii te siadi ana, naa ikiimakita laisiasani obo oipara Yesu nkipara natuwuana ne ele aiteng’enani loo nkitanapat. Aa nkoitiei napuoyieki chumata te inia natejo Yesu too kulo kigerot (lkereri le 25 metabaki 27)?
 • Amaa, tanaa nana naatejo Yesu te lkereri le 27 epuoyieki chumata, keidim sa ataa ijing chumata?

  3. Ketilimua Yesu natini naipirita ltung’ani otaraki meeiterria to nkoitiei lapurrok. Ijo iyie nyo eparrarita ele tung’ani oata lbae eperito to nkoitiei saai o saai (lkereri le 30)?
 • Ijo iyie ketejuaa ntomononi enye o nkera enyana payie eimutie menye eitu elotu taa saa natejo duo?

  4. Nyo naikuna kulo tung’ana metaa eitu eret ele tung’ani?
 • Kepuoito duo laitainoni la lasar o ltung’ani loo Lawi nkaji e Nkai aas siai e Nkai. Kaji duo eas ninche tanaa nkerai enche ilo tung’ani ataraki to nkoitiei?
 • Tilimu ja mbaa kumo naaidim neikuna kulo tung’ana metaa eitu eret ele tung’ani (lkererin 31 o 32).
 • Aji duo ias iyie tanaa iyie otumo ilo tung’ani to nkoitiei?

  5. Kaji eikuna laitainoni la lasar o ltung’ani loo Lawi tenening’u nkitanapata e nchaman naiteng’enaki apake era nkera? Ng’ura lkereri le 27.
 • Ijuaa duo iyie to ltung’ani ojo inchi: “Kacham Nkai ta ltau lai pooki, kake tapalikaaki amu maata nkata naretie lkulikae?”

  6. Amaa duo tanaa keterepayie ele Samariai ele tung’ani, kaa duo ejo ninye ketereparie? Tuchukokinoi mbaa naayiere niyiolou payie ining’u ana kiteng’ena.
 • Nyo naichoo ele Samariai metaasa ana bae nemeitiekini duo ajo keas (lkereri le 33 metabaki 35)?

  7. Kore denarini are naa kerisiere lmuchaara loo mperot are naa keitodolu ajo nkini rubata ake ana e lmuchaara le lapa. Kore taa nana kuni silinkini naa indim atibiko to oteli lapatin oare. Amaa, to nkop inchi, silinkini aja kuna?
 • Aanyo payie eitayia ele Samariai silinkini naawuanyi aitaki ltung’ani lemeyiolo (lkereri le 35)?
 • Amaa te nduaata ino, rubata nawuaa e nkitanapata e nchaman eitabayie ele Samariai? Ng’ura lkereri le 27.

  8. Ng’ae eututa :Yesu payie ejo “latia”?
 • Aa latia ino nataana anaa sii nalakua eyiere niret?

  9. Amaa, tanaa ikijokini tegelu mpaach e ltung’ani obo liya tana atini, kaa paach idol iyie ajo ikinchiaakino? Ltung’ana otara lapurrok, lapurroni, laitainoni la lasar, ltung’ani loo Lawi, ana laing’urani lo oteli? Tilimu ajo aanyo?
 • Taa oitiei etidipa Yesu ele Samariai?
 • Taa oitiei etidipa Yesu ele tung’ani otara lapurrok?
 • Keitayia Yesu nkae oitiei napuoyieki chumata mara ana naipoto te lkereri le 27. Aa oitiei inia?

  10. NKIPARA EE LOMON SUPATI: “Chomo taasa sii iyie nejia” nejo Yesu. Nelo sii ninye aas inia. Kore abaki tanaa ikiterepaitie ltung’ana pooki nkata e nyamali ino, mikirepaa ninye. Keitache taata ninye tabata iyie eterretene payie kirrip nana ochot e ltau lino. Ijokaa taata ninye? (Indim atowolu ana ta ltau lino.)
 • (Nkipara e pooki ng’ae:) Nyo ntoki e tipat nitumo iyie tana kiteng’ena?

  ***


  © 2016 Glad Tidings Bible Studies in Kenya/Samburu - www.gladtidings-bs.com

  8. ETUTUMORE :YESU LAITARRUOK OARE Luka 23:32-43  32 Kore lkulie tung’ana oare oaara laitarruok, neriki aapuo aar metuata o Yesu. 33 Kore payie ebaki ng’oji neji Mborbor e Nkue, nechei ninye te lmusalaba teinie o lolo aitarruok. Aa kore lobo, keti mbata e tetene, neti likae mbata e kidienye. 34 Nejo Yesu, “Papa, tapaliki ninche amu meyielo neasita.” Nenuk :ninche nkuko, naworie nankan enyena. 35 Neitachoo ltung’ana aaing’or. Kore abaki laiguanak ootii inie, neikordodoo ninye aajo, “Eitejeua lkulie, nchoo naa meitejeu koon, tanaa ninye Kirisito le Nkai, ogeluno!” 36 Neikordodoo sii :sikarini ninye, epuonu aayaki naichuo naisiicho, 37 nejo, “Kore tanaa iyie Lkinkii loo Lyiaudi, ntejeu koon!” 38 Naa kore tekeper ninye netii lkigeroto ojo: “LELE LKINKII LOO LYIAUDI.”
  39 Kore lobo loo laaduo aitarruok ootechoki, nedek Yesu ajoki, “Mira dei iyie Mesia? Ntejeu naa koon o iyioo!” 40 Kake kore ilo likae aitarruoni, newoliki ekusakan ajoki, “Miurie iyie Nkai, niti sii iyie atua inia dung’oto e lkiye natudung’okaki iyioo? 41 Kore iyioo, naa keichiaakino ana, amu ikitumuto laata nairirikino asat ang. Kake kore ele tung’ani, meatae ntoki torno nataasa.” 42 Nejo ninye, “Yesu! Taparruaaki, tinijing’u atua nkitoria ino!” 43 Nejoki ninye, “Kedede, kaajoki iyie, kore anapar ikiboitiere nanu to Nkop e Ng’ida.”

  MBAA NAAYIERE NIYIOLOU PAYIE INING’U ANA KITENG’ENA: Kore te nkitoria ee Rroman, naa ltung’ana torrok alang lkulie echei to lmusalaba. Naaku ikindim aatejo, kore lolo tung’ana ootechoki naa larak yiolot ooidim naa ketara ltung’ana metuata neya silinkini enche. Kore lkinkii oaanyuta Lyiaudi ang’asu apake te lning’o musana naa keji Mesia ana Kirisito.

  1. Keidim ltung’ani oidong lkulie taa nkaik enyana tanaa odek to nkutuk enye ating’idai?
 • Aanyo payie echam ltung’ana leleru larrabal nepur ltung’ana?

  2. Taparrai mbaa naapaacha naaikuna kulo lewa oare metaa ltung’ana le larrabal te lelero enche?
 • Ng’ae apa oyiere neibooyo kulo lewa pukura oare ewuon eitu eaku lemeretoii?
 • Imbelekeny chiaake iyie lwuenet lino tinikurru ajo keitanyamalita lkulikae tung’ana?

  3. Kore kulo aitarruok naa kedol lwuenet le Yesu amu ketaaniki ninye alang ltung’ana pooki. Akua omon o asat enyena naing’asia ninche oleng (lkereri le 34 metabaki 38)?
 • Aanyo payie eyieu Yesu nejing’aa lolo tung’ana oorita ninye te kue Papa lenye le chumata (lkereri le 34)?
 • Indim iyie atoomonoki lmang’antita lino torno, “Nkai, tapaliki ninye. Meyiolo ajo kaaitarrokita aaitemioito nanu.”? (Lkereri le 34)

  4. Ing’orru tana kisoma nejoito lturrur o laitoriak o sikarini loo Rroman o laitarruoni obo ebuaakita Yesu (lkereri le 34 metabaki 39).
 • Nyo apa eikordodie :kulo tung’ana Yesu (lkereri le 35 metabaki 39)?
 • Aanyo payie eitu epuonu lchoreta le Yesu aamitu ninye?
 • Kaa duo ias anaa sii ijo iyie tanaa apa intache te wuanata e lmusalaba?

  5. Nyo naichoo lobo loo lolo aitarruok ootii lmusalaba metudung’o ajo kera Yesu lkinkii neata nkitoria enye (lkererin 37 o 38 o 42)?
 • Ntinyunyukie Yesu etii lmusalaba o lkulie kinkii le ana kop. Nyo ntoki kitok naitapaach ninche?
 • Nyo naichoo lobo loo lolo aitarruok metudung’o ajo mara lkinkii apeny Yesu, kake kera sii Nkai (lkererin 40 o 41)?

  6. Mechamaa aikata laitarruok kumo aajo ketaasa ntorroni. Nyo naichoo lobo loo lolo aitarruok meteyiolo ajo kore lkiye naa ochoto nairirikino tankaraki ntorrok naataasa?
 • Aanyo payie eitu echamaa ilo aitarruoni likae ajo keitoki etaasa?
 • Alo obo too kulo aitarruok oning’unoi aitibiraki: lotachamayie ntorrok, ana leitu echamaa ntorrok enyena?

  7. Kore te lkereri le 42, netii nkomono dorrop oleng, “Taparruaaki!” Aanyo payie era ntoki e tipat tee iyioo ltung’ana payie eparru iyioo ltung’ani likicham nkata e nyamali?
 • Aanyo payie eitu eomonu :ilo aitarruoni meichori ake inia kata metijing’a nkitoria e Yesu?

  8. Nyo eidim netaparrayie ele aitarruoni payie ening wolet naichoo Yesu (lkereri le 43)?
 • Aanyo payie eicho Yesu ele aitarruoni otarichie metjiing’a Nkop e Ng’ida?
 • Amaa te nduaata ino, anu etang’asua ele aitarruoni airuk Yesu? Tilimu nejo nejia ta ana atini.

  9. Taparru ja nkata e nkitong’oto e ele aitarruoni oiruko Yesu. Amaa too kuna saai e nkiting’oto enye, keting’ide ninye ana eitu?
 • Keidimai duo neitache ng’otonye anaa ntomononi anaa nkerai e ele aitarruoni te wuanata e lmusalaba. Akua parrunot etung’aka :ninye nkang enye naaparrunyieki?
 • Aa limunoto etung’aka :ele tung’ani ichoritin naapuonu kenya aisom mbaa enyana te Bibiblia?

  10. NKIPARA EE LOMON SUPATI: Kore ltimito le Nkop e Ng’ida naa kebolo te kue ele aitarruoni, kake kore Yesu neim ltimito lo lmoti le nkima. Iyieu niomon nkomono natoomono ele aitarruoni payie ejo, “Yesu, taparruaaki!”? Tanaa iomon, naa ikincho wolata natuwuana inia, “Kore mparri nabo ikiboitere nanu to Nkop e Ng’ida.” (Indim atowolu ana ta ltau lino.)
 • (Keidim pooki ng’ae atowolu ana:) Nyo ntoki kitok nitumo tana atini?

  ***


  © 2016 Glad Tidings Bible Studies in Kenya/Samburu - www.gladtidings-bs.com

  9. ETUTUMORE :YESU LOITENG’ENII OING’ACHITA Yoana 20:19-29  19 Kore inia parri Jumapili teipa, naa keikeno inia aji naaiturrurrore looiteng’eni, tankaraki naurie larikok loo Lyiaudi. Nelotu Yesu neitache te nkiji enche nejoki, “Metaa seriani tenebo o ntae!” 20 Kore payie eidip atejo ana, neitodol ninche nkaik o ntoop enye. Neng’ida looiteng’eni payie edol Laitoriani. 21 Neitoki :Yesu ajoki ninche, “Metaa seriani tenebo o ntae! Kore ana naairriwua nanu Papa, kairruaaya sii nanu ntae.” 22 Kore payie ejo nejia, neyang’aki ninche nejoki, “Entang’amai Nkiyeng’et Sinyati. 23 Kore ltung’ana lipalikiki ng’ok enche, nepalikini, naa kore ltung’ana limipalikiki, naaku mepalikino.”
  24 Kore Tomas, ilo oji aitoki Lmaoi, ora lobo loo looiteng’eni tomon oare, nemetii apa ninye tenebo o looiteng’eni teinia kata payie elotu Yesu. 25 Nejoki ninye :lolo lkulie ooiteng’eni, “Ikitoduaa iyioo Laitoriani!”
  Nejoki :Tomas ninche, “Kore teneitu adol remot e lchumai taa nkaik enyena nairriki lkumojinoo lai, nairriki sii nkaina ai ntoop nateremoki, maairuk aikata.”
  26 Kore payie eichunye uki nabo neitoki looiteng’eni aatumo tenebo taatua inia aji, netii sii Tomas tenebo o ninche. Kore eikeno inia aji, neipung’oki :Yesu ninche nejoki, “Metaa seriani tenebo o ntae!”
  27 Nejoki :Yesu Tomas, “Rruu lkumojino lino rriki ene, ning’or nkaik ainien. Nintoki airruu nkaina ino, nirriki ntoop ai. Mintoki aata lng’ach, kake iruko.” 28 Newoliki :Tomas ajoki, “Ira Laitoriani lai, nira Nkai ai!” 29 Nejoki :Yesu ninye, “Kore tankaraki nikitoduaa, naa inia payie iruko iyie, kake emayiana lolo oiruk abaki eitu aadol!”

  MBAA NAAYIERE NIYIOLOU PAYIE INING’U ANA KITENG’ENA: Kore Tomas, naa lobo loo loiteng’eni tomon o oare le Yesu. Keidimai neata lmaoi amu keutu :nkarna enye “lmaoi”.

  1. Keidim netum ltung’ani ng’ida tana kop tanaa meeiruk ajo keitipiuni sesen lenye ta mparri e nkiting’oto?
 • Akua baa supati eata :ltung’ani oji Tomas naa akua mbaa torrok etumi?
 • Ijo iyie aanyo payie etegelua :Yesu ltung’ani otiu nji aitaa loiteng’enii lenye?

  2. Amaa inia siran e Pasaka, nyo sa etaparraitie looiteng’eni taa naipirita Yesu?
 • Aanyo payie eitu eiruk :looiteng’eni aajo kepiu Yesu?
 • Taparrai ja nkuti ng’ojitin neidim naa kechomo Tomas inia siran nemetii tenebo lkulikae (lkereri le 24).
 • Aanyo payie eiroroki :Yesu otipiwua looiteng’eni lenyana ajoki “Metaa seriani tenebo o ntae” (lkererin le 21 o 26)?

  3. Kore mpiunoto e Yesu naa keibonuaki apa te lning’o musana, netilimua sii aitoki Yesu. Kore lolo choreta le Tomas tomon, netonyuaa aajoki ninye ketoduaa Yesu too nkonyek enche. Aanyo payie eitu eiruk Tomas ajo ketipiwua Yesu, abaki etining’o kuna limunot kumo (lkereri le 25)?
 • Amaa, tanaa duo iyie Tomas, iruk ajo ketipiwua Yesu? Tilimu ajo aanyo payie itejo nejia.

  4. Ijo kaji etiu Tomas te uki naijipua inia taatua lchoreta lenyana oong’ida?
 • Nyo naichoo Tomas metowuana tenebo o lchoreta lenyana te inia uki?
 • Nyo napukoki Tomas tanaa kechomo apa aing’uaa lboitiei lenyana inia kata?
 • Nyo napukoki iyioo tinikipuo aaing’uaa nchula e le Kirisito nkata nikiata lng’ach taa mbaa naaipirita nkiteng’ena e Kirisito?

  5. Aanyo payie eyieu Tomas neiseyie Yesu ewuon ang’as eitu eiruk (lkereri le 25)?
 • Ijo iyie aji etitiwuo Tomas payie ening rereii lenyana to nkutuk e Yesu (lkereri le 25 metabaki 27)?

  6. Nyo naitodolu iyioo ajo mara apa Yesu milika anaa nkiyeng’et (lkereri le 27)?
 • Ijo iyie keisuroka :Tomas lkumojik lenyana atua remot naatii nkaina o mug e Yesu?

  7. Tomas apa le kue te lning’o ng’ejuk oipoto Yesu ajo Nkai, mara ake nkerai e Nkai (lkereri le 28). Aanyo payie eiruk :le Kirisito pooki te nkop aajo kore Yesu naa Nkai?

  8. Ng’ae eimakita :Yesu te lkereri le 29?
 • Aanyo paa ne tipat payie eiruk :ltung’ani reto e Nkai ewuon eitu eng’amaa?

  9. Amaa ta ana kisoma e ana atini, aji eiko :Yesu ltung’ani oyieu neiruk ninye kake meeidim?
 • Ijokaa duaake ltung’ani likijoki, “Kairuk Yesu, kake mairuk mpiunoto enye e sesen?”
 • Aanyo payie eaku meata tipat nkirukoto e le Kirisito tanaa eitu epiu Yesu te sesen?

  10. NKIPARA EE LOMON SUPATI: Etiaaka :Tomas Yesu: “Ira Laitoriani lai, nira Nkai ai!” Indim iyie aipoto Yesu anapar atejo nejia? (Indim atowolu ana ta ltau.)
 • (Keidim pooki ng’ae atowolu:) Nyo ntoki kitok nitumo tana kiteng’ena?

  ***


  © 2016 Glad Tidings Bible Studies in Kenya/Samburu - www.gladtidings-bs.com