Handbook for Teenagers

1. RUBATA E KUE: NYO EJI NKISOMA EE LOMON SUPATI EE BIBILIA?
2. RUBATA E ARE: NYO IYIEU PAYIE ITUM ATANG’ASU LTURRUR LOO LOMON SUPATI?
3. RUBATA E UNI: KAA EYIERE NEAS LARIKONI TA NKATA NAIMAKINI NKISOMA

Print all lessons

© 2016 Glad Tidings Bible Studies in Kenya/Samburu - www.gladtidings-bs.com


RUBATA E KUE: NYO EJI NKISOMA EE LOMON SUPATI EE BIBILIA?Asata e likoroto
Indim aimakinye lchoreta linono Yesu tining’asu lturrur loo Lomon Supati. Kecham ltung’ana kumo aaetu ntumo e nkaji alang ne nkanisa.

Asata e ltung’ana lamara lpasitani
Kore lturrur loo Lomon Supati naa kelelek rikoto enye, naa keidim ltung’ani lamara lpasitai atilikoi.

Keiteng’enioi te nkurrunoto
Kore tankaraki naa kewolu ilo turrur nkipara, naaku kekurru mbaa kumo naaipirita inia kisoma. Keyiolou ltung’ana nkumo aaitibiraki tanaa ninche maate ookurru mbaa alang tenening mbaa naidipa lkulie aatukurru.

Ng’oji nitumore Yesu
Kore nkipirtie e lturrur loo Lomon Supati naa mara ake payie etumo aiteng’enio sipat naaipirita nkirukuto e Kirisito, kake payie etumore ltung’ana Laitajeunoni Yesu. Keirorie Yesu lolo tung’ana oetuo ilo turrur nkata e nkisoma e Bibilia, neitogol, neitoki aretu ninche. Ng’urai Matayo 18:20.

Nyo naitapaach nochi chula ake o lturrur loo Lomon Supati?
Kore rerei oji “nkisoma e Bibilia” naa keutu mpukunot kumo ee ntumoritin. Kore aikata naa kelimu lpasitai Bibilia openy. Keyiere echi naa keyiolo lolo oetuo inia kisoma mbaa e nkirukoto e Yesu. Metiu nejia to lturrur loo Lomon Supati. Kore tene naa keimakini lkigerot tenebo. Kore lolo oetuo ntumo, naa kerikori metaasichere lolo kigerot too nkichoni enche eimu inia nkipara naaparruni te inia kisoma. Kore too lturrur loo Lomon Supati, mikiyiaya woleta naaichiaakino, kake ikijoki looetuo inia tumo metilimu ntoki naparraa ninche taa naaipirita lolo kigerot.

***


© 2016 Glad Tidings Bible Studies in Kenya/Samburu - www.gladtidings-bs.com

RUBATA E ARE: NYO IYIEU PAYIE ITUM ATANG’ASU LTURRUR LOO LOMON SUPATI? • Ng’oji. Indim aiturrurro ltung’ana taa nkajijik anaa te nkanisa anaa sii taabori lcheni.
 • Larikok oare. Larikoni kitok oyiere neiparu nkipara, neretu lkini lenye. Kore kulo arikok naa keyiere nepuo aaimaa nkisoma ee Lomon Supati ewuon eitu eng’asu ntumo. Kore siai le ilo arikoni kini oret likae naa payie erikoo nkiimakinoto, neitoki sii aitomok lolo tung’ana oimalmalita te ntumo.
 • Bibiliani. Kore duo supat, naa payie eata pooki ng’ae lkigerot oopuoi aaimaki. Keyiere sii negeluni Bibilia naigero to nkutuk nalelek tankaraki inia kisoma e Bibilia. Kore to nkop ee ltung’ana oorok, naa keyau nyamali nkutukie kumo naairo ninche o ana nemeyiolo lkumo aaisoma. Meata ajo menyok larikoni aing’or ajo keisoma anaa sii ening pooki tung’ani lolo kigerot to nkutuk naning aitibiraki ewuon eitu eng’asu nkiimakinoto.
 • Nkipara: Kore tankaraki naa nkipara easichereki te nkisoma ee Lomon Supati, keyiere neata larikoni mbuku narikoo nkisoma ee Lomon Supati. Indim atumo ninche te opisi e BTL tanaa tene: www.gladtidings-bs.com
 • Ltung’ana oopuonu ntumo: Kore siana naichiaakino ilo turrur naa ltung’ana 4 metabaki 8. Keitoomoni le Kirisito o lamara le Kirisito. Kelelek nkiimakinoto ee lkigerot tiniata ltung’ana 4 metabaki 8 alang tiniata ltung’ana kumo. Tenepuo kue aaku kumo, ntaa ntumoritin are naasai taa nkajijik are.
 • Chai o nkulie tokitin. Meyiere neichoori chai, amu keidim neaku lola too ltung’ana. Indim aichooi chai nkata e Kirisimas tanaa ne Pasaka.

  Aji inko tinirreten nkisoma e Bibilia?
 • Keyiere neimaa larikoni o lkini lenye nkipara tenebo, nesipu aajo ketining’utua mbaa pooki te inia kisoma.
 • Keyiere neomonoki larikoni o lkini lenye lolo tung’ana oopuonu ntumo.

  ***


  © 2016 Glad Tidings Bible Studies in Kenya/Samburu - www.gladtidings-bs.com

  RUBATA E UNI: KAA EYIERE NEAS LARIKONI TA NKATA NAIMAKINI NKISOMA • NKOMONO. Toomono payie etum :Yesu airorie ltung’ana aimu lolo kigerot.
 • NKITANAPAT NAAIJIPARI TO NTUMO. Kore larikoni naa meata ajo meitomok ltung’ana nkitanapat uni naarikoo nkisoma ee Lomon Supati. 1) Kore tana kisoma naa melo larikoni awolu nkipara naiparua ninye. 2) Meichaakino nejo larikoni eji medede wolata natilimua ltung’ani oje. 3) Tenepaachari ltung’ani aimaki mbaa nemeipirita inia kisoma, naa kelo larikoni akordu nkiroroto meimakini lolo kigerot duo aimakitai.
 • AISOM LKIGEROT. Keyiere neisom larikoni tanaa looetuo inia tumo lkigerot too nkutukie naaning’i. Kore payie eidip, nelimu larikoni lolo kigerot tee rereii lenyena.
 • MBAA NAAYIERE NIYOLOU PAYIE INING’U NKITENG’ENA. Keisom larikoni “mbaa naayiere niyielou payie ining’u ana kiteng’ena” ewuon eitu eisom nkipara, nenyok aitining’u lkulie.
 • AIPARU NKIPARA. Keiparu larikoni nkipara nabo, newuon aanyu wolet nalang nabo. Kore nkipara, neyiere nekardi tele kardati * anaa sii eichori nampa.
 • AWOLU NKIPARA. Kore wolunoto e nkipara naa ltung’ani ake oitai koon awolo. Misimaki ltung’ani metowolu. Teneapaa ltung’ana nkaik, mincho lolo oosioki aapaa nkaik, kake taanyu lkulie. Tanaa iata mpala kumo naatii nenia kipara, inchoo lolo lidol ajo kegol ning’unoto enche. Meata tipat nincho pooki ng’ae nkipara te ilo turrur.
 • NG’URA LTUNG’ANA. Kore irikorita ilo turrur, ming’or nkipara apeny. Ng’ura ajo nyo naasai to lturrur. Tanaa keisiligai larikoni, naa nejia etiuu lturrur.
 • MEIGERICHOI. Mincho ltung’ani eigericho to lturrur loo Lomon Supati amu kore teneigericho naa kegol payie eiro.
 • IRRITA NKATA. Kore nkisoma nabo naa meyiere nelang saa nabo o nusu. Teneyiatari nkisoma oleng, naa keinauru ltung’ana. Tenaa keiro ltung’ana oleng te nkisoma, keidim larikoni atalang’a nkulie kipara. Toduaa ake milang nkipara e nkiting’oto amu ne tipat oleng alang nkulie pooki tana kisoma.
 • LOMON SUPATI TE NKITING’OTO. Kore te nkiting’oto ee nkipara, naa keatae chiaake ntoki naji nkipara ee Lomon Supati, naa ninye narikoki lolo oetuo ntumo wuanata e lmusalaba. Keyiere neisom larikoni Lomon Supati nkatitin are, neiko metining’u pooki ng’ae lolo Omon Supati.
 • NKATA NABAYIE. Kore payie eidipai mpaach ee Lomon Supati, neiparu taa larikoni ajo, “Entilikaaki ntoki e tipat nitumo tana kisoma”. Kore taa tene, naa keyieuni pooki oewuo ntumo metilimu ntoki naibung’a ninye te inia kisoma.
 • REREII OOIDIPIE LARIKONI NTUMO. Kore taa tene netabawua nkata nalimu larikoni ntoki natukurrua ninye te inia kisoma. Indim sii atilikoi peneu too lkuni dakikani tanaa iyieu.
 • NKOMONO. Kore nabayie naa keicho larikoni Nkai nache tankaraki rerei lenye, neitoki sii aomonoki nyamalitin ee lolo oetuo ntumo, tanaa ketilimutua eng’or nkisoma.
 • Abaki tanaa keatai ltung’ani obo oisieyie nchaman e Kirisito naa inia kata eyiolou larikoni ajo keitabayie siai.

  Turrur loo Lomon Supati ta nkanisa
 • Kore lorikoo inia chula e larikok oitacheki lturrurri, naa lpasitai anaa laisiayiani le nkanisa.
 • Kore to ntumo pooki ee lolo arikok loo lturruri loo Lomon Supati, naa keyiere neata nkisoma e Bibilia.
 • Keyiere neichoo lpasitai larikoni obo metirikoi inia tumo, payie etum atoduaa tanaa keteyielo ataasa aitibiraki.
 • Keyiere neimaki lpasitai nyamali naata lolo turrurri.
 • Keyiere neisabaki lpasitai aikata ng’ojitin netumore lolo turrurri.

  ***


  © 2016 Glad Tidings Bible Studies in Kenya/Samburu - www.gladtidings-bs.com