GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

2.Našli sme Mesiáša! Ján 1,43-51

Na úvod: Nájdi na mape miesta Betánia na druhom brehu Jordána (1,28), Betsaida (1,44) a Nazaret (1,46). Stará zmluva nespomína Nazaret pri proroctvách o Mesiášovi, ak neberieme do úvahy podobnosť slov výhonok a nazaretský v hebrejčine (Iz.11,1; 53,2,; 33,15). Nech si vedúci skupiny vopred prečíta text o Jákobovom rebríku (1.Mojž. 28, 10-22). Pri poslednej otázke bude narážka na tento text.

1.Z akého dôvodu chcel Filip svojmu kamarátovi hneď hovoriť o Ježišovi, ktorého práve sám stretol (43-45)?

 • Spomeň si na ten čas, keď si sám spoznal Pána Ježiša. Chcel si hovoriť o svojom objave aj druhým? Prečo áno/ prečo nie?

  2.Prečo Natanael pochyboval o Filipových slovách?

 • Prečo išiel Natanael napriek tomu k Ježišovi?

  3.Čo mal Pán Ježiš na mysli, keď pozdravil Natanaela slovami 47. verša?

 • Ako asi Natanaelovi pripadal Ježišov pozdrav?
 • Čo by si si o tom pomyslel, keby Ježiš dnes teba pozdravil slovami: „Ajhľa, pravé Božie dieťa, v ktorom nieto ľsti!“?

  4.Na podiv Natanaela Ježiš vedel, čo sa pod figovníkom dialo. Porozmýšľajte nad rôznymi možnosťami, nad čím Natanael pod stromom rozmýšľal, alebo za čo sa modlil.

  5.Spomeň si, nad čím si naposledy rozmýšľal, keď si bol sám. Čo to pre teba znamená, že Pán Ježiš bol vtedy prítomný a čítal tvoje myšlienky ako otvorenú knihu?

 • Čo to znamená pre človeka, že niekto vidí jeho skutočné vnútro?

  6. Ježišove slová vo verši 47 sú nepriamym citátom zo Žalmu 32,1-2. (Vedúci prečíta tieto verše.) Ako sa teda človek môže stať takým priamym, že v jeho srdci nebude ľsti?

  7.Na základe čoho zrazu Natanael nazýva Ježiša Božím Synom a Kráľom Izraela (49)?

  8.Vedúci stručne prerozpráva text z 1.Mojž. 28,10-22. Čo má Pán Ježiš na mysli vo veršoch 50-51? Porozmýšľajte nad rôznymi možnosťami.

 • Čo majú spoločné Ježišov kríž a Jákobov rebrík?

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master