GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

5.Farizej a medený had – Ján 3,1-16

Na úvod: Aj keď bol Nikodém takpovediac odborníkom v náboženskej oblasti, nevošiel dnu do neviditeľného Božieho kráľovstva. Trochu zvláštne sa zdá byť to, že sa prichádza porozprávať s Ježišom, ktorý je od neho mladší, menej vzdelaný a spoločensky má nižšie postavenie. Nikodém je členom Veľkého snemu; je akoby poslancom.

1.Ako nám opisuje náš text dobré a zlé Nikodémove vlastnosti? (Čo vypovedá o ňom to, že neprišiel k Ježišovi cez deň, ale v noci?)

 • Čo si myslíš, na čo sa prišiel Nikodém Ježiša pýtať?

  2.Prečo nemá Nikodém istotu spásy, aj keď po celý svoj život veril v Boha?

 • Prečo môže istota spásy chýbať aj nám?

  3.Skúmajme teraz to, čo Pán Ježiš myslí znovuzrodením. Čo sa zmení, keď sa človek narodí znovu (3-8)?

 • Čo to znamená, že znovuzrodenie je „z vody a z Ducha“ (5)?

  4.Nikodém kladie Ježišovi otázku: „Ako sa to môže stať?“, ako môže byť človek znovuzrodený (9)? Vysvetli vlastnými slovami, čo mu Pán Ježiš na túto otázku odpovedal (10-16).

  5.Keď Pán Ježiš vysvetľuje, čo znovuzrodenie znamená, používa príklad z čias putovania izraelského národa po púšti. Vtedy Hospodin poslal ohnivé hady, serafov, aby potrestal ľud za jeho hriechy. Neskôr Hospodin pripravil aj liek proti hadiemu jedu: ak sa ktokoľvek uštipnutý pozrel na medeného hada vyloženého na stĺpe, ostal nažive (4.Mojž. 21,4-9). Čo má táto udalosť spoločného s Ježišovou smrťou na kríži? Nájdite čo najviac styčných bodov (13-16).

  6.Čomu verili tí ľudia, ktorí si zvolili pozrieť sa na medeného hada?

 • V Biblii je napísané, že v ten deň pomrelo veľa ľudí. Prečo neverili všetci spôsobu liečenia, ktorý bol od Hospodina?
 • Čo má tento starozmluvný príbeh spoločného so znovuzrodením?

  7.Väčšinou je had v Biblii symbolom Diabla, Božieho protivníka. Prečo si myslíte, že v tomto prípade Pán Ježiš porovnával seba práve s hadom?

  8.Čo nás 16. verš učí o znovuzrodení?

  9.(Ak ostane čas:) Aké nesprávne predstavy ste mali predtým o znovuzrodení? Porozprávajte o nich vo svetle tohto textu.

  Posolstvo: Pán Boh tak miloval práve teba, že dal svojho jednorodeného Syna, aby si ani ty, ktorý v neho chceš veriť, nezahynul, ale mal večný život.

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master