GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

6.Živá voda – Ján 4,5-19

Na úvod: Žena z nášho textu bola Samaritánka; patrila teda do zmiešaného národa, ktorým Židia opovrhovali. Ak mala žena v tom čase okolo tridsať rokov, znamená to, že striedala mužov každý druhý rok.

1.Prečo si myslíte, že žena išla k studni okolo obeda a nie podvečer, ako mali zvykom chodiť iné ženy z mesta Sychar? (Ako asi to každodenné osamelé chodenie k studni prežívala?)

 • S kým sa mohla porozprávať?
 • Aké túžby alebo obavy mala o svoju budúcnosť?

  2.Čo je podľa teba ťažšie: päťkrát po sebe opustiť partnera, alebo byť sám päťkrát po sebe opustený? Zdôvodni svoju odpoveď.

 • Aké to asi bolo, začať pomer po šiestykrát, a ešte k tomu aj so ženatým mužom?
 • Akými spôsobmi mohla žena obhájiť skutočnosť, že obrala niektoré deti na dedine o otca?

  3.Čo si asi žena teraz myslela o sebe/ o mužoch/ o láske?

  4.Židovskí muži sa nerozprávali so ženami osamote. Prečo sa Ježiš nebál odsudzovania a ohovárania?

 • Prečo Ježiš začal svoj rozhovor so ženou tým, že poprosil o službu (7)?

  5.Ako žena porozumela Ježišovým slovám v 10. verši?

 • Po čom žena nadovšetko túžila?
 • Po čom ty vo svojom živote najviac túžiš? (Môžeš odpovedať aj ticho pre seba.)

  6.Prečítaj si Ježišove slová v 14. verši ako adresované priamo tebe. Čo tieto slová znamenajú pre teba v tvojej terajšej životnej situácii?

 • Aký je človek, z vnútra ktorého prúdi voda večného života?

  7.Prečo Ježiš odpovedá na prosbu ženy slovami: „Choď, zavolaj si muža a príď sem.“ (15-16)?

 • Čo by sa bolo stalo, keby nebolo prišlo k rozhovoru zaznamenanom vo veršoch 16 a 17, ale Pán Ježiš by bol rovno povedal slová 18. verša?
 • Prečo chce Pán Ježiš aj nám ukázať naše hriechy prv, ako nám dá vody večného života?

  8.Čo si žena asi myslela, keď si uvedomila, že Pán Ježiš vie o celom jej bývalom živote?

 • Ako žena zistila, že ju Pán Ježiš miluje, nie nenávidí?

  9.Neskôr počas rozhovoru Pán Ježiš oznámil žene Samaritánke, že je Mesiáš. Túto skutočnosť ešte dlho skrýval pred inými ľuďmi. Čo si myslíte, prečo to Pán Ježiš urobil (25-26)?

  10.Pozri sa na verše 29-30. Aké následky vyplynuli v živote Samaritánky z toho, že dostala živú vodu od Pána Ježiša? (Ako sa zmenil jej postoj k vlastným hriechom? A voči dedinskej spoločnosti?)

 • Od akého smädu Pán Ježiš oslobodil ženu, a od akého nie?

  Posolstvo: Pán Ježiš kričal na kríži: „Žíznim!“ (19,28). On, prameň živej vody, musel trpieť hroznú žízeň tela a duše. Túto cenu musel Ježiš zaplatiť za živú vodu, ktorú nám aj dnes ponúka.

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master