GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

12. Svetlo sveta – Ján 9.1-7; 18-23 a 35-41

Na úvod: Sotva nejaký iný zázrak, ktorý Pán Ježiš učinil, spôsobil taký rozruch a taký obdiv ako uzdravenie slepého od narodenia (9,32; 10,21; 11,37). Väčšinou sú očné bielka toho, ktorý sa narodil slepý, vyschnuté ; iné zmysly – najmä sluch – sú veľmi dobre vyvinuté.

1.Verše 1-7

 • Akým sa stane život rodičov, keď sa im narodí postihnuté dieťa?
 • Aký dojem máš z rodičov tohto muža – ako sa vyrovnali s narodením postihnutého dieťaťa?
 • Predstavte si obyčajný deň tohto slepého žobráka.
 • Čo si myslíte, že si tento muž myslel o Božej láske?
 • Veľakrát počul, ako ľudia rozprávali o jeho telesnej poruche. Myslíte si, že niekto si môže časom zvyknúť na také poznámky – ako majú aj učeníci v našom texte (2)?
 • Prečo sa my ľudia snažíme zvaliť vinu za utrpenie, čo nás postihlo, na niekoho iného?
 • V akých situáciách sa ti zdalo, že tvoje utrpenie alebo utrpenie tvojich blízkych, je niečia vina?
 • Čo si možno žobrák myslel, keď počul Ježišovu odpoveď na otázku učeníkov (3-5)?
 • Ako by mali byť podľa teba Božie skutky zjavené na tvojom živote (3)?
 • Ako vieme, že muž neprotestoval, keď k nemu prišiel neznámy človek a priložil mu blato na oči (6)?
 • Prečo Pán Ježiš neuzdravil muža priamo na mieste, ale poslal ho, aby si hľadal cestu k jazeru Siloe?

  2.Verše 18-23. Reakcia rodičov. Všimnite si, že vylúčenie zo synagógy znamenalo aj vylúčenie z celej spoločnosti. Napríklad svadby alebo pohreby sa nemohli konať nikde inde ako v synagóge.

 • Ako by možno boli rodičia zareagovali, keby počuli poznámku učeníkov v 2. verši?
 • Prečo sa rodičia netešili z uzdravenia svojho syna?
 • Prečo sa uzdravený muž nebál vylúčenia zo synagógy, na rozdiel od svojich rodičov (22)?
 • Ako by si ty reagoval na mieste rodičov?

  3.Verše 35-41 hovoria o druhom stretnutí uzdraveného muža s Pánom Ježišom.

 • Prečo sa chcel Pán Ježiš ešte raz porozprávať s mužom?
 • Prečo sa Pán Ježiš neopýtal muža: „Veríš vo mňa?“, ale „Veríš v Syna človeka?“ (35)?
 • Pán Ježiš kladie dnes tú istú otázke aj tebe. Čo mu odpovieš?
 • Čo to znamená, že Pán Ježiš je svetlo sveta (5)?
 • Čo znamená 39. verš?
 • Prečo musel Pán Ježiš zažiť tmu pekla na dreve kríža, hoci je svetlom sveta?

  Posolstvo: Tvoje utrpenie alebo utrpenie tvojich blízkych vám bolo dané preto, aby boli na vás zjavené skutky Božie. Pán Ježiš pozná vašu situáciu a hovorí tebe osobne slová 3. verša.

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master