GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

14. Vzkriesenie a život – Ján 11, 1-5 a 32-46

Na úvod: Keď Pán Ježiš dostal odkaz od Lazarových sestier, bol od Betánie vzdialený jeden deň cesty pešo.

Verše 1-5

1.Ako títo traja súrodenci vedeli, že ich Pán Ježiš miloval (3 a 5)?

 • Ako ty môžeš vedieť, že Pán Ježiš miluje teba i tvoju rodinu?

  2.Prečo Pán Ježiš nešiel hneď k Lazarovi, aby ho uzdravil?

 • Čo znamenajú Ježišove slová v 4. verši?
 • Môže Pán Ježiš povedať tieto slová 4. verša aj v tvojom utrpení?

  Verše 25-26

  3.Čo tieto verše znamenajú?

 • Prečo sa ten, kto verí v Pána Ježiša, nemusí báť ani smrti?

  Verše 32-46

  4.Čo Mária cítila k Pánovi Ježišovi, keď povedala slová 32. verša? Porozprávajte sa o rôznych alternatívach.

  5.Čo bolo dôvodom Ježišovho zachvenia sa (33)?

  6.Čo to možno znamenalo pre Máriu to, že Pán Ježiš plakal spolu s ňou (35)?

 • Čo znamená pre teba skutočnosť, že Pán Ježiš – možno aj bez tvojho vedomia – plakal spolu s tebou pri lúčení sa s drahým človekom alebo pri nejakom inom veľkom zármutku?

  7.Z akého dôvodu si Marta myslela, že chcel Pán Ježiš otvoriť hrob (38-39)?

 • Verila Marta, že Pán Ježiš vzkriesi jej brata z mŕtvych, alebo neverila? Zdôvodni svoju odpoveď.
 • Čo znamenajú slová Pána Ježiša v 40. verši?

  8. Za čo sa Pán Ježiš obzvlášť modlil vo veršoch 41-42?

 • Ako sa asi prítomní cítili, keď videli Lazara vychádzať z hrobu (43-44)?

  9. Ako sa zmenila viera Marty a Márie pri Lazarovom hrobe?

 • Aký vplyv malo Ježišovo znamenie na prítomných židov (45-46)?
 • Prečo je to tak, že niektorí zotrvajú vo svojej nevere, aj keď vidia takýto zázrak?

  10.Ako sa možno Lazar cítil, keď sa vrátil späť do života?

 • Prečo Pán Ježiš vzkriesil Lazara, aj keď dobre vedel, akú cenu musel sám neskôr za ten čin zaplatiť (53)?

  Posolstvo: Pán Ježiš vzkriesil mŕtveho, ktorý vlastne len dostal svoju odplatu (veď smrť je odplatou za hriech). Potom Pán Ježiš zaplatil za jeho odplatu svojou smrťou. Preto Pán Ježiš môže teraz byť vzkriesením a životom pre teba, pre mňa a pre našich drahých.

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master