GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

20. Pán Ježiš sa modlí za svojich – Ján 17, 13-21

Na úvod: Táto modlitba je posledná, ktorú sa Pán Ježiš modlí tak, že ju počujú aj učeníci. Vie, že Ho čoskoro všetci opustia a nechajú samého. V texte sa nevyskytuje slovo, ktoré je ústredné v Jánovom evanjeliu, totiž slovo „svet“. Vyskytuje sa v Jánovom evanjeliu viac ako 50-krát. Na začiatku stretnutia môže vedúci prečítať nasledovné miesta: 1,9-11; 9,5; 15,18-19 a 16,33.

1.Za čo by si sa modlil pre svojich blízkych, keby si vedel, že čoskoro zomrieš?

 • O čo Pán Ježiš v posledný večer prosí pre svojich?

  2.Zachovávanie (11,12,15)

 • Pred čím by si chcel, aby Pán Boh uchoval teba a tvojich blízkych?
 • Od čoho Pán Ježiš sľubuje zachovať svojich? (Prečo sa Pán Ježiš nemodlí, aby ich Otec zachoval od súženia?)
 • Prostredníctvom čoho nás Pán Ježiš zachováva?

  3.Svet (13-18)

 • Čo hovorí Pán Ježiš o svete vo svojej poslednej modlitbe?
 • V čom je rozdiel medzi učeníkmi a svetom?
 • Prečo svet nenávidí kresťanov (14)?
 • Aké dve úskalia existujú vo vzťahu kresťana k svetu? (Prečo Pán Ježiš nechce izolovať svojich od sveta do nejakého kláštora, viď verš 18?)
 • Porozmýšľaj, či je tvoj vzťah k svetu taký, aký by Pán Ježiš chcel, aby bol.
 • Čo si myslíš o vzťahu svojho zboru/ spoločenstva k svetu – je taký, za aký sa Pán Ježiš v posledný večer modlil?

  4.Radosť (13)

 • Odkiaľ prichádza skutočná radosť do života kresťana?
 • Ako je možné, že Pán Ježiš očakáva od svojich učeníkov, že sa budú radovať, aj keď ich svet nenávidí a prenasleduje?
 • Definuj slovo radosť – čo pod ňou Pán Ježiš rozumie?
 • Čo môže byť príčinou toho, ak cítiš, že nemáš radosť vo svojom živote?

  5.Božie slovo (14,17,19)

 • Je pre teba ľahké alebo ťažké veriť, že Božie slovo (Biblia) je pravdou (17)? Zdôvodni svoju odpoveď.
 • Čo sa stane, ak veriaci poprie nejakú časť Biblie, a tvrdí, že už dnes nemá platnosť?
 • Čo Pán Ježiš myslí tým, keď hovorí, že pravda nás posvätí (17)?

  6.Zhrnutie

 • Čo táto Ježišova arcipastierska modlitba učí o tzv. „duchovnom boji“? (Ak nepoznáte tento výraz, môžete túto otázku vynechať.)
 • Čo ťa najviac oslovuje v tejto Ježišovej modlitbe?

  Posolstvo: „Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech SVETA!“ (Ján 1,29). Boh tak miloval SVET, že svojho jednorodeného Syna dal (Ján 3,16).

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master