GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

24.Ak neuvidím, vôbec neuverím! – Ján 20,19-29

Na úvod: Tomášove slová sú v Novej zmluve zaznamenané len na troch miestach. Vedúci prečíta Jána 11,7-8;16 a 14,5-6.

1.Aké boli dobré stránky Tomášovej povahy? A aké zlé?

 • Čo si myslíte, prečo Pán Ježiš povolal takého muža za svojho učeníka?
 • Čo si myslíte, prečo Tomáš nebol s ostatnými učeníkmi v ten večer po sobote?

  2.Niektorí učeníci videli prázdny hrob a plachty a počuli svedectvo Márie Magdalény. Verili teda v ten večer vo vzkriesenie (19)?

  3.Prečo sa Tomáš rozhodol neveriť vo vzkriesenie, aj keď nasledovné tri skutočnosti o tom svedčili: proroctvá Starej zmluvy, predpovede samého Ježiša, jednoznačné svedectvo jeho desiatich najlepších priateľov (25)?

 • Čo je podľa vás pochopiteľnejšie: to, že by Tomáš uveril na základe všetkých týchto horeuvedených dôkazov, alebo to, že napriek tomu všetkému neuveril?

  4.Čomu je pre teba osobne v tvojom živote najťažšie veriť bez videnia, dôkazov?

  5.Nasledujúci týždeň bol Tomáš jediný medzi radujúcimi sa učeníkmi, ktorý nemal nijaký dôvod k radosti. Aké asi boli jeho pocity počas týchto ôsmych dní?

 • Prečo Tomáš aj tak ostal medzi učeníkmi, a neodišiel od nich?
 • Čo by sa bolo Tomášovi stalo, keby bol v tom čase odišiel preč?
 • Čo sa stane s nami, ak opustíme spoločenstvo kresťanov práve vtedy, keď pochybujeme o pravdivosti kresťanstva?

  6.Čo si asi Tomáš myslel, keď po týždni počul vlastné slová z úst Pána Ježiša (27)?

 • Vložil Tomáš prst do Ježišových rán? Zdôvodni svoju odpoveď.
 • Čo nové si Tomáš uvedomil o význame Ježišovho kríža prostredníctvom tejto udalosti?

  7.Tomáš je prvou novozmluvnou osobou, ktorá hovorí, že Pán Ježiš je Boh – teda nielen Boží Syn (28). Prečo je dôležité veriť v to, že Pán Ježiš je Boh?

 • Môžeš vyznať spolu s Tomášom, že Pán Ježiš je Boh?

  8.Čo tebe osobne hovorí verš 29 dnes?

 • Prečo máme veriť v Božiu pomoc a milosť aj vtedy, keď ich ešte nevidíme ani necítime?

  9.Aký postoj má podľa tohto textu Pán Ježiš k človeku, ktorý nemôže v Neho veriť, aj keby chcel?

 • Aký je rozdiel medzi vierou, ktorá bojuje proti pochybnostiam a vierou, ktorá nikdy nepochybuje?

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master