GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

25.Miluješ ma? – Ján 21,15-19

Na úvod: Je dobré si zapamätať, že Peter zaprel Pán Ježiša toľkokrát, koľkokrát Mu tu vyzná svoju lásku. Pozri aj Matúš 26,33.

1.Predstav si, že si zradil svojho priateľa. A keď sa znovu s ním stretneš, zrazu sa ťa opýta: „Miluješ ma väčšmi ako iní?“. Čo si myslíš, čím je motivovaná jeho otázka?

 • Prečo sa Pán Ježiš opýtal Petra, či ho miluje väčšmi ako ostatní učeníci (15)?

  2.V pôvodnom gréckom jazyku Peter vo svojej odpovedi používa iné sloveso, ako Pán Ježiš vo svojej otázke. (Miluješ ma opravdivo? Áno, som tvojím priateľom.) Prečo Peter vymenil jedno sloveso za druhé (15-16)?

 • Po tretíkrát, keď sa Pán Ježiš pýta Petra, používa to isté sloveso ako Peter: „Si mojím priateľom?“. Prečo to urobil (17)?

  3.Prečo sa Peter zarmútil, keď sa ho Pán Ježiš tretí raz pýtal? Porozmýšľajte nad rôznymi alternatívami.

 • Skôr ako Peter zaprel svojho Pána, bol si istý svojou láskou k Nemu. Bola Petrova láska už vtedy opravdivou láskou? Zdôvodni svoju odpoveď.
 • Prečo Peter teraz miloval Pána Ježiša?

  4.Pán Ježiš sa pýta teba na to isté ako Petra: „Miluješ ma?“. Je podľa teba ľahké odpovedať na túto otázku alebo nie? Prečo?

  5.Prečo Pán Ježiš položil svoju otázku verejne, pred ostatnými učeníkmi?

 • Prečo Pán Ježiš dal Petrovi úlohu pásť až trikrát?
 • Aká by asi bola Petrova budúcnosť bez tohto rozhovoru?

  6.Čo v kresťanskej cirkvi znamená kŕmenie baránkov, pasenie ovečiek a kŕmenie ovečiek?

 • Aký dopad mala táto udalosť na obsah Petrových kázní?
 • Ako sa správa taký pastier (cirkevného zboru), ktorý nemiluje Pána Ježiša?
 • Akým ľuďom Pán Ježiš zverí úlohy vo svojom kráľovstve podľa tohto textu?

  7.Pred mesiacom Peter zaprel Pána Ježiša, lebo sa bál smrti. Vo veršoch 18-19 Pán Ježiš predpovedá Petrovu mučenícku smrť. Čo si myslíte, ako Peter prijal túto správu a ako s ňou žil po zbytok svojho života?

 • Prečo sa Peter už nebál smrti?
 • Čo by si si myslel, keby si počul, že osláviš Boha nielen svojím životom, ale aj svojou smrťou (19)?

  8.Možno si zradil Pána Ježiša podobne ako Peter. Napriek všetkému ti Pán Ježiš dnes hovorí tie isté slová ako Petrovi: „Nasleduj ma!“ (19). Čo Mu odpovieš?<

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master