GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

1. Radostná zvesť sa rozširuje (Mk 1,1-11)

Úvod: Ján Krstiteľ sa obliekal podobne ako starozmluvný prorok Eliáš (viď verš 6 a 2.Kráľ. 1,8). Kobylky a med boli na púšti bežnou stravou. Vyzúvanie obuvi z nôh druhých ľudí bolo prácou najnižšie postaveného otroka. Pozor: Otázky v zátvorkách sú pomocnými otázkami a použijeme ich až vtedy, ak nedostaneme odpoveď na otázku pred zátvorkami.

1. Čo sa naučí človek, ktorý strávi celú svoju mladosť na púšti? (Predstavte si, ako vyzeral Jánov všedný deň na púšti.)

 • V našom texte je Ján asi 30-ročný. Prečo nešiel za vecami, za ktorými ide väčšina mladíkov v jeho veku?
 • Prečo Ján nepôsobil v hlavnom meste, v Jeruzaleme?
 • V čom spočívalo tajomstvo Jánovej popularity?

  2. Porozmýšľajte nad rôznymi dôvodmi, prečo chceli byť ľudia pokrstení Jánovým krstom (4-5)?

 • Prečo mali ľudia verejne vyznať svoje hriechy skôr, ako bol Ján ochotný ich pokrstiť (5)?
 • Čo si myslíš, nechal by si sa pokrstiť, ak by podmienkou bolo verejné vyznanie hriechov?
 • Akým spôsobom Jánova činnosť pripravovala cestu pre Ježiša (2-4)? (Prečo bola Jánova činnosť nevyhnutnou skôr, ako Ježiš začal svoju verejnú činnosť?)

  3. Ako by sme mohli pripraviť cestu pre príchod Ježiša do našich sŕdc (3)?

 • Ako by som mohol byť pripravovateľom cesty v živote iných ľudí (napríklad príbuzných)?

  4. Prečo Ján nespyšnel, aj keď ho ľudia obdivovali a preukazovali mu priazeň?

 • Prečo Ján nepokladal seba za hodného ani toho, aby rozviazal budúcemu Mesiášovi remienok na obuvi?

  5 .Aký je rozdiel medzi Jánovým krstom a Ježišovým krstom (t.j. kresťanským krstom)? (Čo znamená to, že Ježiš krstí svojich nasledovníkov Duchom Svätým, verš 8?)

 • Prečo nemôže byť na základe nášho textu nepokrstený človek považovaný za kresťana?

  6. Prečo chcel byť Ježiš pokrstený krstom pokánia, aj keď nemusel činiť pokánie zo žiadneho hriechu?

  7. V akej podobe bol trojjediný Boh prítomný vo chvíli Ježišovho krstu?

 • Prečo sa chcel Boh Otec z nebies priznať svojou láskou k svojmu Synovi práve vo chvíli Jeho krstu (11)?

  8. Keď Boh Otec na teba hľadí z nebies práve v tejto chvíli, čo si myslíš, môže aj tebe povedať slová 11. verša? Prečo áno, prečo nie?

  Posolstvo: Slová 11. verša sa podobajú slovám, ktoré Pán Boh povedal Abrahámovi: „Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ - - a obetuj ho tam ako spaľovanú obeť...“ (1Mojž. 22,2). Ježišov krst bol prvým krokom na ceste na kríž.

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master