GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

5. Beznádejný prípad (Mk 5,1-20)

Úvod: Muž z nášho textu bol pravdepodobne pohan, lebo žil na východnom brehu Genezaretského jazera. Pohania chovali svine a jedli ich mäso, pre Židov však bola sviňa nečistým zvieraťom. Nečistí duchovia sa väčšinou dostanú do človeka prostredníctvom vzývania modiel. Légia znamenala jednotku 6000 rímskych vojakov.

1. Nečistými duchmi posadnutý muž mal aj príbuzných (19). Čo sa snažili urobiť príbuzní toho muža, aby ho zachránili?

 • Možno mal aj manželku a deti. Čo asi bolo pre nich najťažšie v tejto situácii (3-5)?
 • Akí ľudia nám pripadajú byť podobnými „beznádejnými prípadmi“ ako tento muž?

  2. Čo z vecí, opísaných vo veršoch 3-7, muž urobil z vlastnej vôle, čo ho zase nútili robiť nečistí duchovia?

 • Čo vlastne muž od Ježiša chcel (6-7)? (Aký nesúlad sa vyskytuje v jeho správaní?)

  3. Čo tento muž vedel už vopred o Ježišovi a odkiaľ mal túto vedomosť (7)?

  4. Čo by mohlo byť dôvodom na to, aby do nejakého človeka vošlo až 6000 nečistých duchov (9)?

 • Čo nás učí o moci a pomeroch duchovného sveta rozhovor medzi Ježišom a zlými duchmi (8-13)?
 • Prečo Ježiš dovolil duchom urobiť to, čo si žiadali?
 • Možno je medzi nami niekto, kto sa bojí duchov, strašidiel alebo tmy. Akú útechu môže tento príbeh poskytnúť takémuto človeku?

  5. Prečo sa Gerazéni netešili z toho, že ich sused vyzdravel (14-17)?

 • Koľko by 2000 svíň stálo v dnešnej dobe?
 • Čo by si si pomyslel o Ježišovi, keby zničil tvoj majetok, aby zachránil jedného človeka?

  6. Čo všetko sa zmenilo v živote tohto muža?

 • Čo si asi tento muž neskôr myslel o týchto rokoch zúfalstva, ktoré strávil v hroboch? (Ako Ježiš zmenil mínusovú prípojku jeho života na veľký plus?)

  7. Prečo Ježiš nechcel, aby ho muž nasledoval (18-19)?

 • Prečo Ježiš tomuto pohanovi prikázal zvestovať to, čo sa mu stalo, aj keď väčšinou Židom zakazoval hovoriť o zázrakoch, ktoré zažili?

  8. Ježiš dnes hovorí slová 19. verša nám všetkým. Čo znamenajú pre teba v situácii tvojho života? (Porozmýšľaj, o akých veľkých skutkoch Božích by Ježiš chcel, aby si rozprával svojim príbuzným?)

 • Ako by si sa mal podľa tohto textu správať k človeku, ktorého považuješ za beznádejný prípad?

  9. Tento zápas so satanom Ježiš vyhral 10-0. Prečo ho potom prehral na Golgote?

  Posolstvo: Vedúci prečíta Izaiáša 52,14 a 53,3. Ježiš sa veľmi podobal na gerazénskeho muža, keď visel na kríži. V tej chvíli mohla légia zlých duchov na Neho útočiť, aby Ho mučila. To sa stalo preto, lebo v tej chvíli bol On pred Bohom zodpovedný za naše hriechy.

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master