GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

13. Len napoly veriaci (Mk 9,14-29)

Úvod: Človeka, v srdci ktorého prebýva zlý duch, volajú posadlým. Je to niečo iné ako duševná choroba, epilepsia atď. V srdci veriaceho v Ježiša a pokrsteného človeka nemôže prebývať zlý duch, lebo v ňom už prebýva Duch Svätý. Podľa evanjelistu Lukáša bol chlapec posadlý zlým duchom jediným dieťaťom svojich rodičov (Lk 9,38).

1. Predstavte si, aký bol život otca po tom, ako sa jeho syna zmocnil zlý duch (17-18, 20-22). (Vzťah medzi rodičmi, vzťah so susedmi, vzťah k Bohu, k budúcnosti, pokusy uzdraviť ho atď.)

 • Aký bol život tohto syna oproti životom jeho rovesníkov?

  2. Čo bolo asi najťažšie pre otca v situácii, ktorú opisujú verše 14-18? A pre syna?

  3. Koho mal Ježiš na mysli, keď hovoril o neveriacom pokolení, ktoré ťažko znášal (19)?

 • Prečo Ježiš prežíval tú nevieru ľudí tak ťažko práve v tejto situácii?

  4. Prečo otec zahŕňa do svojej prosby aj seba: „Pomôž nám, zľutuj sa nad nami!“ (22)?

  5. Zdá sa, akoby v 23. verši Ježiš očakával od otca neochvejnú vieru. Prečo?

 • Ako by si sa cítil ty, keby niekto očakával od teba dokonale pevnú vieru vtedy, keď sa už aj tak cítiš dosť zle?

  6. Čo si otec myslel o Ježišovi, v čo veril a o čom zase pochyboval, keď volal slovami verša 24?

 • Čomu ty veríš a o čom pochybuješ, keď prosíš Ježiša o pomoc pre problémy svojich blížnych?

  7. Je volanie otca prejavom viery, ktorá zachraňuje, alebo nie (odôvodni svoj názor)?

 • Kedy podľa vás tento otec uveril (porozprávajte sa o rôznych alternatívach)?

  8. Prečo Ježiš pomohol tejto rodine, aj keď ani otec, ani syn nemali pevnú vieru?

 • Na základe čiej viery sa tento zázrak udial?
 • Koľko je teda treba viery, aby Ježiš mohol pomôcť tvojim blízkym v ich problémoch?

  9. Je možné, že si otec myslel, že jeho syn zomrel, keď nehybne ležal na zemi (26). Prečo musel zažiť aj túto chvíľu hrôzy, kým neuvidel Ježišovu pomoc? (Čo by sa nebol naučil, keby pomoc prišla hneď, ako o ňu poprosil?)

 • Prečo Ježiš dovolí aj nám, aby sme sa občas dostali až do úzkych, kým nezasiahne? (Akého ponaučenia by sa ti nebolo dostalo, keby si dostal pomoc hneď, ako si o ňu poprosil?)

  10. „Ježiš chytil ho za ruku a zodvihol, a on vstal.“ (27) Polož namiesto slov „ho“ a „on“ meno toho človeka, ktorý ti najviac pôsobí starosti. Čo znamená takáto veta pre teba?

  Posolstvo: Hoci sa Ježiš stal terčom týrania zlých ľudí a diabla, aj tak bezvýhradne veril moci a láske svojho nebeského Otca. Na základe Jeho viery sa aj nám a našim blížnym dostáva Božia pomoc napriek našim pochybnostiam.

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master