GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

20. Popierači zmŕtvychvstania (Mk 12,18-27)

Úvod: Sadukaji boli náboženskou elitou Ježišovej doby. Väčšinou boli zvolení spomedzi nich aj veľkňazi (Sk 5,17). Sadukaji verili v Boha a poznali päť Mojžišových kníh, ale neverili v zmŕtvychvstanie, v duchov ani v život po smrti. Liberálni teológovia našej doby sa vlastne v mnohom podobajú na sadukajov Ježišovej doby. (Porovnaj: verš 24).

1. Čo asi sadukaji očakávali, že Ježiš odpovie na ich otázku (18-23)?

 • Prečo bola viera v zmŕtvychvstanie podľa sadukajov nereálna a smiešna?
 • Čo bolo podľa nášho textu posledným predmetom záujmu sadukajov?

  2. Predstav si, že by si sa dostal do nasledovných situácií:

 • Si sadukaj a tvoj priateľ sa práve dozvedel, že má nevyliečiteľnú rakovinu. Ako by si ho utešoval?
 • Si sadukaj a si na pohrebe, kde vdova neprestajne plače. Čo jej povieš?

  3. Akú predstavu o Bohu má človek, ktorý neverí vo vzkriesenie tela?

 • Aký význam má slovo „spása“ pre človeka, ktorý neverí vo večné nebo a zatratenie?
 • Asi akého Spasiteľa čakali sadukaji?

  4. Čo zviedlo sadukajov od pravého učenia a spásonosnej viery (24)?

 • Čo spôsobilo to, že liberálni teológovia našej doby urobili tú istú chybu ako sadukaji?
 • Prečo chýba liberálnej teológii Božia moc?
 • Čo by mohlo zabrániť tomu, aby ľudia neblúdili v heréze liberálnej teológie, ktorá zamieta vzkriesenie tela?

  5. Akým spôsobom Ježiš odôvodnil svoju vieru vo vzkriesenie (26-27)?

 • Vedúci prečíta Židom 11,16-19, kde sa píše o viere Abraháma, Izáka a Jakuba. Aký záver by ináč museli títo traja patriarchovia vyvodiť zo svojho života, keby neboli verili vo vzkriesenie tela?
 • Bol by tvoj postoj k životu iný, keby si neveril vo vzkriesenie tela?

  6. V Novej zmluve nájdeme zmienky o niekoľkých farizejoch, ktorí uverili, ale ani o jednom sadukajovi nenájdeme takú zmienku. Čo si myslíš, prečo asi?

  7. Ako tento biblický príbeh môže utešiť človeka, ktorý sa bojí smrti?

 • Čo pre teba znamenajú dnes tieto Ježišove slová: „Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých“ (27)? Posolstvo: Ak Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých, prečo potom Boh sám musel zomrieť? Pretože neexistoval iný spôsob, ako zachrániť nás hriešnikov z večnej smrti pre večný život.

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master