GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

23. Kauza menom Ježišovo odsúdenie (Mk 15,1-15)

Úvod: Tento text sa dá spracovať aj v pároch. Každý pár pracuje s jednou alebo dvoma osobami počas stretnutia a na konci povie každý o svojich postrehoch pri čítaní textu.

1. PONTSKÝ PILÁT

Bol vladárom v rokoch 26-36 po Kr. Bol vlastne najvyšším predstaviteľom rímskej vlády a za svoje činy sa zodpovedal cisárovi Tibériovi. Pilát v žiadnom prípade nechcel, aby sa k cisárovi dostali nejaké správy o vzbure Židov. Vladár mal právo niekoho odsúdiť na smrť alebo prepustiť.

Verše 1-15

 • Aký sa vám javí Pilátov charakter na základe tohto textu? (Aký bol napríklad jeho rebríček hodnôt?)
 • Čo by si si myslel o sudcovi, ktorý by sa na pojednávaní opýtal otázky z veršov 12 a 14?
 • Prečo Pilát nevyužil tú moc a právo, ktoré mal, ale nechal iných, aby zaňho rozhodli?
 • Čo si myslíš, že si Pilát vo svojom srdci myslel o Ježišovi? (Prečo Pilát dvakrát nazval Ježiša kráľom židovským, vo veršoch 9 a 12?)
 • Porovnaj navzájom týchto dvoch mužov, ktorí v to ráno v súdnej sieni stáli oproti sebe: rímskeho vladára a kráľa židovského. Aký je medzi nimi najväčší rozdiel?
 • Kto vyniesol rozsudok v tejto kauze? Kto rozhodol o rozsudku?
 • Čo asi Pilát prežíval, keď vydal Ježiša do rúk vojakov, aby Ho zbičovali a ukrižovali (15)?
 • Akým spôsobom sa asi snažil ospravedlňovať svoje počínanie pred svojím svedomím?
 • Keby si tam stál v to ráno namiesto Piláta, ako by si si bol počínal?

  2. BARABBÁŠ

  Bol vodcom politickej vzbury a vrahom. Jeho meno má jednoducho len význam „otcov syn“.

  Verše 6-15

 • Porozmýšľajte spolu, aké asi boli roky Barabbášovho detstva, mladosti a dospelosti. Čo z neho urobilo povstalca a vraha?
 • Čo si myslíš: mohol by si sa stať za nejakých okolností vrahom? Prečo áno, prečo nie?
 • Aké myšlienky vírili asi Barabbášovi v hlave, keď čakal na vykonanie svojho trestu smrti? (Oľutoval niečo?)
 • Čo si myslíte, išiel sa Barabbáš pozrieť na smrť tohto muža, ktorý bol ukrižovaný na kríži akoby namiesto neho?
 • V akom zmysle sme všetci na Barabbášovom mieste vo vzťahu k Ježišovi?

  3. VEĽKŇAZI

  Obyčajne bol len jeden, ale v tomto prípade boli dvaja: Kaifáš, riadny veľkňaz v rokoch 18-36 po Kr. A jeho svokor Annáš, ktorý zastával túto funkciu v rokoch 6-15 po Kr., a ktorý ešte využíval svoj vplyv a moc cez svojho zaťa.

  Verše 1-15

 • Čo bolo podľa nich poslaním veľkňazov?
 • Prečo veľkňazi Ježišovi závideli?
 • Prečo si veľkňazi neuvedomovali svoje motívy, keď chceli Ježiša odstrániť?
 • Čie konanie bolo morálne závažnejšie: justičná vražda, ktorú dopustili veľkňazi, alebo Barabbášove vraždy počas povstania?
 • Ako je možné, že hlboko veriaci človek sa niekedy môže stať nástrojom samotného diabla?
 • Porozmýšľaj, či sa v niečom podobáš na veľkňazov. V čom?

  4. ZÁSTUP

  V predchádzajúcu nedeľu volali „Hosana!“ Teraz kričali: „Ukrižuj ho!“ Určite bolo medzi nimi aj veľa tých, ktorým sa osobne dostalo pomoci od Ježiša.

  Verše 8-15

 • Prečo zástupy chceli, aby bol oslobodený nebezpečný vrah?
 • Ako je možné, že sa ľud nechal pobúriť proti svojmu dobrodincovi? (Prečo ani jeden človek nepozdvihol svoj hlas za Ježiša a proti justičnej vražde v tejto situácii?)
 • Čo by si urobil ty, keby si bol v to ráno stál v zástupe?
 • Mohlo by sa niečo podobné stať v našej krajine v dnešnej dobe? Odôvodni svoju odpoveď.
 • Čo nás tento text učí o dobrých a zlých stránkach demokracie?

  5. JEŽIŠ

  Povedal len jednu krátku vetu v priebehu celého súdneho procesu (2). Ináč mlčal.

  Verše 1-15

 • Až po túto chvíľu sa nenechal Ježiš oslovovať ináč ako Syn človeka. Prečo s teda v tejto situácii priznáva, že je kráľom židovským (2)?
 • Prečo sa Ježiš nebráni?
 • Porovnaj Ježiša so všetkými ostatnými ľuďmi, ktorí sú v tomto texte spomenutí. Aké rozdiely medzi nimi nájdeš? (Čo robí Ježiša takým obdivuhodným práve v tejto situácii?)
 • Čo si možno Ježiš myslel o ľuďoch okolo seba?
 • Kto rozhodol o Ježišovom osude: Pilát, Pán Boh alebo satan?

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master