Biblické štúdium Dobrej zvesti podľ podľa Jánovho evanjelia

Poznámka: Štvrtý stĺpec poukazuje na náročnosť otázok. Najľahšie texty sú označené jednou *, pomerne ľahké dvoma ** a najťažšie troma ***.

Jánovho
1. Slovo je Boh 1,1-18***
2. Našli sme Mesiáša! 1,43-51**
3. Voda sa zmení na víno 2,1-11**
4. Ježiš s bičom v ruke 2,13-22***
5. Farizej a medený had 3,1-16**
6. Živá voda 4,5-19*
7. Znamenia, zázraky a viera 4,46-54**
8. Všetkými zavrhnutý 5,1-18*
9. Chlieb života 6,1-15**
10. Utajený Mesiáš 7,40-52***
11. Pán Ježiš ako sudca 8,1-11*
12. Svetlo sveta 91-7; 18-23 a 35-41**
13. Dobrý pastier 10,1-16***
14. Vzkriesenie a život 11, 1-5 a 32-46**
15. Odumretie pšeničného zrna 12, 23-33***
16. Pán koná prácu sluhu 13, 1-17**
17. Cesta, pravda i život 14, 1-11***
18. Pravý vínny kmeň 15,1-11***
19. Zármutok a radosť 16,20-24; 32-33***
20. Pán Ježiš sa modlí za svojich 17, 13-21***
21. Ježišovo zajatie 18,1-14**
22. Dokonané! 19,25-30**
23. Pri prázdnom hrobe 20,11-18**
24. Ak neuvidím, vôbec neuverím! 20,19-29**
25. Miluješ ma? 21,15-19**

Tlačiť/Pozrieť všetky lekcie

© 2005 Misia Dobrej zvesti


1.Slovo je Boh Ján 1,1-18

Na úvod: (A) Ak sú na vašej skupinke ľudia, ktorí nepoznajú Bibliu, navrhujeme, aby ste tento text nechali na neskoršie stretnutie. Text je pre začiatočníkov trochu ťažký. (B) Otázky v zátvorkách použijeme len v prípade, ak na predchádzajúce otázky nedostaneme odpoveď.

1.Slovo (1-3;14)

 • Vysvetli vlastnými slovami obsah týchto štyroch veršov.
 • Aký význam má slovo v medziľudských vzťahoch?
 • Prečo má v kresťanskej viere slovo väčší význam ako všetky ostatné veci, napríklad skúsenosť?
 • Keby sme nemali Božie slovo, ako by sme mohli spoznať Boha?
 • Prečo sa Pán Ježiš nazýva Božím Slovom?

  2.Svetlo (4-10)

 • Čo verše 4-5 znamenajú?
 • Čo má Pán Ježiš spoločného so svetlom?
 • Čo to znamená, že tma nemôže pohltiť svetlo?
 • Prečo svet nepoznal Pána Ježiša, aj keď On svietil ako svetlo uprostred tmy?

  3.Ján Krstiteľ (6-8)

 • Čo je úlohou Jána Krstiteľa podľa tohto textu?
 • Čo to znamená, že Ján Krstiteľ sám nebol svetlom?
 • Čo urobilo Jána Krstiteľa takým pokorným, že sa nesnažil sám stať svetlom?
 • Porovnaj Jánovo povolanie so svojím povolaním, ktoré si dostal od Pána Boha.

  4.Svet a Božie deti (9-13)

 • Akým miestom je náš svet podľa tohto textu?
 • Odpovedz podľa nášho textu, ako sa človek môže stať Božím dieťaťom. (Prečo sa nikto nestane Božím dieťaťom prirodzeným narodením?)
 • Si Božím dieťaťom? Ak áno, ako si sa ním stal? (Môžeš odpovedať aj ticho pre seba.)

  5.Jánovo svedectvo (15-18)

 • Povedz vlastnými slovami, aké svedectvo Ján Krstiteľ podal o Pánovi Ježišovi.
 • Môžeš povedať, že slová 16. verša sú pravdou aj v tvojom živote?
 • Aký je podľa Jánovho evanjelia jediný spôsob, ako spoznať skutočného Boha?
 • Čo si myslíš pri tomto texte o tvrdení, že moslimovia, židia a kresťania majú toho istého Boha?

  Posolstvo: Pán Ježiš a Slovo je to isté. Kto prijíma Božie slovo v Biblii, ten prijíma aj Pána Ježiša. Kto odmieta Bibliu, ten odmieta aj Pána Ježiša. Slovo Pána Ježiša je tým svetlom, ktoré svieti aj dnes do tmy tvojho života. Jedine z neho môžeš prijať „milosť nad milosť“.

  © 2005 Misia Dobrej zvesti

  2.Našli sme Mesiáša! Ján 1,43-51

  Na úvod: Nájdi na mape miesta Betánia na druhom brehu Jordána (1,28), Betsaida (1,44) a Nazaret (1,46). Stará zmluva nespomína Nazaret pri proroctvách o Mesiášovi, ak neberieme do úvahy podobnosť slov výhonok a nazaretský v hebrejčine (Iz.11,1; 53,2,; 33,15). Nech si vedúci skupiny vopred prečíta text o Jákobovom rebríku (1.Mojž. 28, 10-22). Pri poslednej otázke bude narážka na tento text.

  1.Z akého dôvodu chcel Filip svojmu kamarátovi hneď hovoriť o Ježišovi, ktorého práve sám stretol (43-45)?

 • Spomeň si na ten čas, keď si sám spoznal Pána Ježiša. Chcel si hovoriť o svojom objave aj druhým? Prečo áno/ prečo nie?

  2.Prečo Natanael pochyboval o Filipových slovách?

 • Prečo išiel Natanael napriek tomu k Ježišovi?

  3.Čo mal Pán Ježiš na mysli, keď pozdravil Natanaela slovami 47. verša?

 • Ako asi Natanaelovi pripadal Ježišov pozdrav?
 • Čo by si si o tom pomyslel, keby Ježiš dnes teba pozdravil slovami: „Ajhľa, pravé Božie dieťa, v ktorom nieto ľsti!“?

  4.Na podiv Natanaela Ježiš vedel, čo sa pod figovníkom dialo. Porozmýšľajte nad rôznymi možnosťami, nad čím Natanael pod stromom rozmýšľal, alebo za čo sa modlil.

  5.Spomeň si, nad čím si naposledy rozmýšľal, keď si bol sám. Čo to pre teba znamená, že Pán Ježiš bol vtedy prítomný a čítal tvoje myšlienky ako otvorenú knihu?

 • Čo to znamená pre človeka, že niekto vidí jeho skutočné vnútro?

  6. Ježišove slová vo verši 47 sú nepriamym citátom zo Žalmu 32,1-2. (Vedúci prečíta tieto verše.) Ako sa teda človek môže stať takým priamym, že v jeho srdci nebude ľsti?

  7.Na základe čoho zrazu Natanael nazýva Ježiša Božím Synom a Kráľom Izraela (49)?

  8.Vedúci stručne prerozpráva text z 1.Mojž. 28,10-22. Čo má Pán Ježiš na mysli vo veršoch 50-51? Porozmýšľajte nad rôznymi možnosťami.

 • Čo majú spoločné Ježišov kríž a Jákobov rebrík?

  © 2005 Misia Dobrej zvesti

  3.Voda sa zmení na víno Ján 2,1-11

  Na úvod: V Ježišovej dobe bola svadba veľkou udalosťou. Väčšinou trvala niekoľko dní. Vzdialenosť medzi Nazaretom a Kánou bola takmer 12 kilometrov priamou cestou. Ježišova matka Mária nevidela predtým ani jedno Ježišovo znamenie, ale sama zažila zázrak: počala Ježiša ako panna.

  1.Čo mohlo byť dôvodom, že vína na tejto svadbe nebolo dosť? Porozmýšľajte nad rôznymi možnosťami.

 • Čo na tom asi najviac mrzelo hostiteľov a mladomanželov?

  2.Myslíte si, že Mária očakávala taký zázrak, ktorý sa stal? Prečo áno/ prečo nie?

 • Verš 3 obsahuje Máriinu modlitbu. Porovnaj Máriinu modlitbu so svojimi modlitbami.

  3.Prečo Mária trvala na svojom, aj keď Ježiš nechcel prijať jej poznámku o víne (4)?

 • Čo Mária v tom čase verila o svojom synovi?
 • Prečo potom Ježiš učinil zázrak, aj keď to najprv nechcel urobiť?

  4.V akých situáciách my potrebujeme podobnú vieru, akú mala Mária?

  5.Čo si asi posluhujúci mysleli, keď uprostred rušnej oslavy nosili vodu z dedinskej studne nádobu za nádobou?

 • Prečo posluhujúci urobili tak, ako im Ježiš prikázal?

  6.Koľko rokov trvá dozrievanie dobrého vína?

 • Do jednej kamennej nádoby sa zmestilo asi 80 až 120 litrov. Vypočítaj, koľko by také množstvo dobrého vína stálo dnes (šesť nádob).

  7.Čo si asi posluhujúci mysleli, keď si uvedomili, že sa voda zmenila na víno?

 • Myslíte si, že všetci posluhujúci od tej chvíle verili v Ježiša? Zdôvodni svoju odpoveď.

  8.Slovo sláva v Biblii znamená, že Božia prítomnosť je viditeľná aj pre ľudské oči. Božia sláva sa najprv zjavila v svätostánku, a potom v chráme. Čo to znamená, že Ježiš vyjavil svoju slávu svojim učeníkom skrze toto znamenie (11)?

 • Prečo sa v Jánovom evanjeliu nehovorí o Ježišových zázrakoch ako zázrakoch, ale ako o znameniach?
 • Neskôr v Jánovom evanjeliu nájdeme aj to, že Božia sláva sa vyjavila aj v Ježišovom utrpení. Čo to znamená?

  9.Čo učeníci verili o Ježišovi po tomto zázraku?

 • Prečo nebola viera učeníkov ešte „úplná“?

  Posolstvo: V Starej zmluve sa víno spája s predstavou o novom panovníkovi, ktorý príde z Júdu: „Nevzdiali sa berla od Júdu... dokiaľ mu nepríde panovník, ktorého národy budú poslúchať... vo víne perie si šaty... (1.Mojž. 49,10-11). V Novej zmluve víno predstavuje Ježišovu krv, ktorá je vyliata na odpustenie našich hriechov.

  © 2005 Misia Dobrej zvesti

  4.Ježiš s bičom v ruke – Ján 2,13-22

  Na úvod: Chrám bol pre Židov najdôležitejším miestom na zemi, dôležitejším ako domov či vlasť. Kráľ Šalamún postavil prvý chrám, Ezdráš druhý. Chrám z Ježišovej doby bol postavený kráľom Herodesom Veľkým. Bola to nádherná budova. Bola zničená len 30-40 rokov po Ježišovom ukrižovaní.

  1.Prečítaj si verše 14-16. Čo ťa najviac prekvapuje na Ježišovom konaní?

 • Upletenie biča z povrázkov potrebuje svoj čas; čo si myslíš, ako Ježiš vyzeral, keď ho plietol (15)?
 • Asi aké zvuky bolo počuť v chráme v tých chvíľach, ktoré sú opísané v 15. verši?

  2.Prečo nikto nezasiahol, keď Ježiš poprevracal stoly a bil bičom?

 • Čo bolo dôvodom Ježišovho hnevu?

  3.Je podľa teba možné, aby sa Boží chrám/ kostol stal trhoviskom aj v našej dobe? Zdôvodni svoju odpoveď.

 • Obete sa obetovali v chráme na odpustenie hriechov. Ako sa táto pôvodne dobrá vec zmenila tak, že už neslúžila tomu, na čo bola určená?

  4.Prečo Boh Biblie nenávidí úkony, ktoré sú vykonávané len povrchne?

 • A čo tvoja bohoslužba – nakoľko ju berieš len povrchne?
 • Od akých vecí by mal Ježiš dnes očistiť chrám tvojho srdca? (Môžeš odpovedať ticho pre seba.)

  5.Aký je rozdiel medzi Ježišovým hnevom a naším hnevom (16-17)?

  6.Ježiš v tomto texte porovnáva budovu chrámu so svojím telom (19-21). Prečo Pán Boh musel postaviť ešte jeden chrám? (Ktoré z chrámových úloh Pán Ježiš splnil prostredníctvom svojej smrti na kríži?)

  7.Porozmýšľajte, prečo Pán Boh dovolil Rimanom zničiť Jeruzalemský chrám 30-40 rokov po Ježišovom ukrižovaní. (Prečo v Jeruzaleme už nie je potrebné mať chrám?)

  8.Chrám tela Pána Ježiša Krista nepredstavuje len kríž, miesto zmierenia, ale aj kresťanské spoločenstvo (1.Kor. 12,27). Čo si myslíte, potrebujú naše cirkevné zbory/ spoločenstvá podobné „vyčistenie“, aké Pán Ježiš vykonal v Jeruzalemskom chráme? Zdôvodni svoju odpoveď.

 • V akých situáciách majú vedúci spoločenstiev používať bič?

  Posolstvo: Pán Ježiš sa stal pre teba zmierením, aby boli tvoje hriechy odpustené. Je tvojím chrámom. A nielen chrámom, ale aj obeťou: Božím Baránkom, ktorý sníma hriech sveta.

  © 2005 Misia Dobrej zvesti

  5.Farizej a medený had – Ján 3,1-16

  Na úvod: Aj keď bol Nikodém takpovediac odborníkom v náboženskej oblasti, nevošiel dnu do neviditeľného Božieho kráľovstva. Trochu zvláštne sa zdá byť to, že sa prichádza porozprávať s Ježišom, ktorý je od neho mladší, menej vzdelaný a spoločensky má nižšie postavenie. Nikodém je členom Veľkého snemu; je akoby poslancom.

  1.Ako nám opisuje náš text dobré a zlé Nikodémove vlastnosti? (Čo vypovedá o ňom to, že neprišiel k Ježišovi cez deň, ale v noci?)

 • Čo si myslíš, na čo sa prišiel Nikodém Ježiša pýtať?

  2.Prečo nemá Nikodém istotu spásy, aj keď po celý svoj život veril v Boha?

 • Prečo môže istota spásy chýbať aj nám?

  3.Skúmajme teraz to, čo Pán Ježiš myslí znovuzrodením. Čo sa zmení, keď sa človek narodí znovu (3-8)?

 • Čo to znamená, že znovuzrodenie je „z vody a z Ducha“ (5)?

  4.Nikodém kladie Ježišovi otázku: „Ako sa to môže stať?“, ako môže byť človek znovuzrodený (9)? Vysvetli vlastnými slovami, čo mu Pán Ježiš na túto otázku odpovedal (10-16).

  5.Keď Pán Ježiš vysvetľuje, čo znovuzrodenie znamená, používa príklad z čias putovania izraelského národa po púšti. Vtedy Hospodin poslal ohnivé hady, serafov, aby potrestal ľud za jeho hriechy. Neskôr Hospodin pripravil aj liek proti hadiemu jedu: ak sa ktokoľvek uštipnutý pozrel na medeného hada vyloženého na stĺpe, ostal nažive (4.Mojž. 21,4-9). Čo má táto udalosť spoločného s Ježišovou smrťou na kríži? Nájdite čo najviac styčných bodov (13-16).

  6.Čomu verili tí ľudia, ktorí si zvolili pozrieť sa na medeného hada?

 • V Biblii je napísané, že v ten deň pomrelo veľa ľudí. Prečo neverili všetci spôsobu liečenia, ktorý bol od Hospodina?
 • Čo má tento starozmluvný príbeh spoločného so znovuzrodením?

  7.Väčšinou je had v Biblii symbolom Diabla, Božieho protivníka. Prečo si myslíte, že v tomto prípade Pán Ježiš porovnával seba práve s hadom?

  8.Čo nás 16. verš učí o znovuzrodení?

  9.(Ak ostane čas:) Aké nesprávne predstavy ste mali predtým o znovuzrodení? Porozprávajte o nich vo svetle tohto textu.

  Posolstvo: Pán Boh tak miloval práve teba, že dal svojho jednorodeného Syna, aby si ani ty, ktorý v neho chceš veriť, nezahynul, ale mal večný život.

  © 2005 Misia Dobrej zvesti

  6.Živá voda – Ján 4,5-19

  Na úvod: Žena z nášho textu bola Samaritánka; patrila teda do zmiešaného národa, ktorým Židia opovrhovali. Ak mala žena v tom čase okolo tridsať rokov, znamená to, že striedala mužov každý druhý rok.

  1.Prečo si myslíte, že žena išla k studni okolo obeda a nie podvečer, ako mali zvykom chodiť iné ženy z mesta Sychar? (Ako asi to každodenné osamelé chodenie k studni prežívala?)

 • S kým sa mohla porozprávať?
 • Aké túžby alebo obavy mala o svoju budúcnosť?

  2.Čo je podľa teba ťažšie: päťkrát po sebe opustiť partnera, alebo byť sám päťkrát po sebe opustený? Zdôvodni svoju odpoveď.

 • Aké to asi bolo, začať pomer po šiestykrát, a ešte k tomu aj so ženatým mužom?
 • Akými spôsobmi mohla žena obhájiť skutočnosť, že obrala niektoré deti na dedine o otca?

  3.Čo si asi žena teraz myslela o sebe/ o mužoch/ o láske?

  4.Židovskí muži sa nerozprávali so ženami osamote. Prečo sa Ježiš nebál odsudzovania a ohovárania?

 • Prečo Ježiš začal svoj rozhovor so ženou tým, že poprosil o službu (7)?

  5.Ako žena porozumela Ježišovým slovám v 10. verši?

 • Po čom žena nadovšetko túžila?
 • Po čom ty vo svojom živote najviac túžiš? (Môžeš odpovedať aj ticho pre seba.)

  6.Prečítaj si Ježišove slová v 14. verši ako adresované priamo tebe. Čo tieto slová znamenajú pre teba v tvojej terajšej životnej situácii?

 • Aký je človek, z vnútra ktorého prúdi voda večného života?

  7.Prečo Ježiš odpovedá na prosbu ženy slovami: „Choď, zavolaj si muža a príď sem.“ (15-16)?

 • Čo by sa bolo stalo, keby nebolo prišlo k rozhovoru zaznamenanom vo veršoch 16 a 17, ale Pán Ježiš by bol rovno povedal slová 18. verša?
 • Prečo chce Pán Ježiš aj nám ukázať naše hriechy prv, ako nám dá vody večného života?

  8.Čo si žena asi myslela, keď si uvedomila, že Pán Ježiš vie o celom jej bývalom živote?

 • Ako žena zistila, že ju Pán Ježiš miluje, nie nenávidí?

  9.Neskôr počas rozhovoru Pán Ježiš oznámil žene Samaritánke, že je Mesiáš. Túto skutočnosť ešte dlho skrýval pred inými ľuďmi. Čo si myslíte, prečo to Pán Ježiš urobil (25-26)?

  10.Pozri sa na verše 29-30. Aké následky vyplynuli v živote Samaritánky z toho, že dostala živú vodu od Pána Ježiša? (Ako sa zmenil jej postoj k vlastným hriechom? A voči dedinskej spoločnosti?)

 • Od akého smädu Pán Ježiš oslobodil ženu, a od akého nie?

  Posolstvo: Pán Ježiš kričal na kríži: „Žíznim!“ (19,28). On, prameň živej vody, musel trpieť hroznú žízeň tela a duše. Túto cenu musel Ježiš zaplatiť za živú vodu, ktorú nám aj dnes ponúka.

  © 2005 Misia Dobrej zvesti

  7.Znamenia, zázraky a viera – Ján 4,46-54

  Na úvod: Kráľ, o ktorého úradníkovi sa v texte hovorí, je ten Herodes Antipas, ktorý dal zadržať a zabiť Jána Krstiteľa. (Herodes, ktorý dal zabiť deti v Betleheme, bol starým otcom Herodesa z nášho textu.) Herodesovia boli položidia a národ nimi opovrhoval. Kafarnaum je od Kány vzdialený 38 kilometrov.

  1.Čo dobrého a čo zlého bolo v živote tohto kráľovského úradníka predtým, ako jeho syn ochorel?

  2.Prečo úradník neposlal svojho sluhu k Pánovi Ježišovi, ale išiel k Nemu sám?

 • Mysli na nejaké mesto, ktoré je vzdialené asi 40 kilometrov od toho miesta, kde si teraz. Nad čím asi rozmýšľal otec, ktorý prešiel tú cestu do Kány?

  3.Prečo bolo pre tohto muža obzvlášť ťažké prosiť Ježiša o láskavosť?

 • Kedy bolo pre teba ťažké priblížiť sa k Ježišovi a prečo?

  4.Ako slová v 48. verši súvisia s príbehom?

 • Čo je na tom zlé, že niekto hľadá znamenia a zázraky, aby uveril?
 • Môžeme slová 48. verša aplikovať na otca nášho textu? Zdôvodni svoju odpoveď.

  5.Prečo Ježiš nešiel s otcom do Kafarnaumu, aj keď o to otec prosil (47,50)?

 • Ako sa otcova viera zmenila po stretnutí s Pánom Ježišom (50b)?

  6.Prečo je pre nás ľudí ťažké veriť Božiemu slovu ešte predtým, ako sa nám dostane od Boha pomoci?

 • Aké je to Ježišove zasľúbenie, ktorého by si sa mal držať aj v tejto chvíli?

  7.Prečo je moment uzdravenia zaznamenaný v Biblii (52)?

 • Čo by to bolo znamenalo pre otca, keby bol jeho syn vyzdravel v úplne inom čase, ako keď Ježiš vyslovil zasľúbenie?

  8.Aký význam má slovo viera v tomto príbehu?

 • Porovnaj vieru tohto otca so svojou vierou.

  9.Čo nás tento príbeh učí o Ježišovom slove?

 • Aký je rozdiel medzi človekom, ktorý trpí bez Božieho slova a človekom, ktorý sa drží Božieho slova?

  10.Prečo Pán Ježiš nevyslovil to mocné slovo, keď sám umieral?

  Posolstvo: Slovo Pána Ježiša má moc preto, že zaň bolo draho zaplatené. Syn kráľovského úradníka mohol žiť. Ale Boží Syn musel umrieť.

  © 2005 Misia Dobrej zvesti

  8.Všetkými zavrhnutý Ján 5,1-18

  Na úvod: Náš text opisuje Ježišov prvý spor o sobote so židmi. Sobota je pre židov posvätný deň. Verili, že Mesiáš k nim nepríde, kým národ nedodrží aspoň jednu sobotu poriadne. Pri archeologických vykopávkach našli jazero Betezda aj s prístrešiami. (4. verš nevykladáme, lebo chýba v najstarších rukopisoch.)

  1.Aký asi bol každodenný život chorého muža pod prístrešiami počas 38 rokov?

 • Grécke slovo astheneia v 5. verši môže znamenať chorobu, ale vo väčšine prípadov znamená slabosť. Porozmýšľajte nad rôznymi alternatívami, čo toho muža trápilo.
 • Ako sa možno líšilo od seba prvých 10 rokov od posledných 10 rokov choroby?

  2.Prečo sa príbuzní o neho nestarali (7)? (V čom bol možno na vine muž, v čom jeho príbuzní?)

 • Aký dojem máte z povahy tohto muža? Pozrite si jeho slová v 7. verši.

  3.Porozmýšľajte, aké boli vzťahy medzi chorými, ktorí čakali na uzdravenie.

 • Prečo ostatní nedovolili tomu mužovi, ktorý bol najdlhšie chorý, ísť pred nimi do vírivej vody?

  4.Čomu vlastne veril muž nášho textu? (Od čoho čakal pomoc?)

 • Kde všade dnes hľadajú ľudia pomoc? Aké rôzne liečebné kúry skúšajú?
 • Aký bol hriech toho muža, na ktorý Ježiš narážal v 14. verši?

  5.Čo si myslíte, prečo Pán Ježiš oslovil práve tohto muža, a nie iného trpiaceho?

 • Prečo sa Ježiš pýtal na samozrejmú vec (6)?
 • Prečo muž neodpovedal jednoznačne na Ježišovu otázku (7)?
 • Čo by si odpovedal Ježišovi, keby sa ťa opýtal, či chceš, aby sa tvoje momentálne problémy vyriešili?

  6.Čo je podľa Ježiša horšie ako utrpenie trvajúce 38 rokov (14)?

 • Čo je v tvojom prípade podľa Ježiša horšie ako tvoje momentálne trápenie?

  7.Čo si myslíte, že muž chcel robiť v chráme, keď bol uzdravený (14)?

 • Kedy muž uveril v Ježiša (ak uveril)?

  8.Prečo uzdravený muž urobil to, o čom sa píše v 15. verši? Porozmýšľajte nad rôznymi možnosťami.

 • Pán Ježiš vopred vedel, ako to všetko skončí – prečo teda muža uzdravil?

  Posolstvo: Napokon mal Pán Ježiš ten istý údel ako muž z nášho textu: bol všetkými zavrhnutý. Pána Ježiša postihlo niečo ešte horšie ako tohoto muža – bol zavrhnutý aj Pánom Bohom. Preto Pán Ježiš môže povedať tebe, ktorý sa cítiš úplne sám: „Máš niekoho, komu na tebe záleží. Máš mňa.“

  © 2005 Misia Dobrej zvesti

  9.Chlieb života – Ján 6,1-15

  Na úvod: „Prorok, ktorý mal prísť na svet“ v 14. verši je prorok, ktorého príchod predpovedal Mojžiš, a ktorý mal byť podobný Mojžišovi (5. Mojž. 18,15;18). Keďže za Mojžiša jedli mannu na púšti, mal to isté dokázať aj nový prorok. Päť chlebov a dve ryby predstavovali obed pre jedného človeka.

  1.Čo bolo tajomstvom Ježišovej popularity (2)?

 • Prečo tá popularita nevydržala dlho?
 • Čo ľudia obyčajne robia, keď sa ich popularita začína strácať?

  2.Prečo Ježiš znovu a znovu skúšal vieru učeníkov (5-6)?

 • Čo si myslíš, poučili sa učeníci z toho, že ich viera bola skúšaná?
 • Ako Pán Ježiš skúšal tvoju vieru vo finančnej oblasti? (Môžeš odpovedať aj ticho pre seba.)

  3.V tej dobe predstavovalo 200 denárov 2/3 ročného príjmu jedného muža. Koľko ľudí by malo obed za priemerný osemmesačný plat na Slovensku (7)?

  4.Čo si asi malý chlapec myslel, keď ponúkal svoje chlebíčky a ryby jednému z učeníkov (9)?

 • Veril Ondrej, že môže Ježiš učiniť zázrak, keď Mu povedal o týchto rybách a chleboch? Prečo si myslíš, že veril/ neveril?

  5.Niektorí teológovia tvrdia, že chlieb sa stal päťtisícnásobným preto, že ľudia sa podelili so susedmi o svoje jedlo. Čo v našom texte poukazuje na to, že toto tvrdenie nie je pravdivé?

 • Prečo bol práve tento zázrak taký dôležitý, že ho spomínajú všetci evanjelisti?

  6.Akého vládcu si ľudia vždy a v každej dobe želali (15)?

 • Prečo Pán Ježiš nechcel, z Neho v tom období urobili židovského kráľa, aj keď na to mal ako Syn Dávidov právo?

  7.Čo „veľké zástupy“ našej doby očakávajú od Pána Ježiša?

 • Čo si dnes najviac želáš od Pána Ježiša?
 • O čom hovorí dnes tento zázrak nasýtenia zástupov tebe osobne?

  8.Prečo sa ľudia dožadovali znamenia od Pána Ježiša ešte aj po tomto zázraku (30)?

  9.Čo to znamená, keď Pán Ježiš po tomto znamení hovorí, že je chlieb života (35)?

  Posolstvo: Prečítajte si verše 48-51. Toto nasýtenie zástupu hovorí o samom Ježišovi – o tom, ako sa stal chlebom života. Pán Ježiš musel zomrieť, aby sme sa mohli nasýtiť chlebom života (t.j. dar Večere Pánovej) a žiť večne.

  © 2005 Misia Dobrej zvesti

  10. Utajený Mesiáš Ján 7,40-52

  Na úvod: 40. verš, v ktorom sa hovorí o prorokovi, znova poukazuje na nového Mojžiša, na ktorého židia čakali už skoro dvetisíc rokov (5.Moj.18,15;18).

  1.Aké rôzne skupiny ľudí sa vyskytujú v našom texte?

 • Ako sa rôzni ľudia nášho textu správajú k Pánovi Ježišovi?

  2.Podľa čoho mali Ježišovi súčasníci vedieť, že Ježiš je Mesiášom?

 • Prečo Pán Ježiš nezvestoval všetkému ľudu: „Aj keď pochádzam z Galiley, narodil som sa v Betleheme, a som z potomstva Dávidovho“ (41-42)?

  3.Čo si myslíš, je pre dnešných ľudí ľahšie uveriť, že Ježiš je Mesiáš, ako židom na počiatku nášho letopočtu? Zdôvodni svoju odpoveď.

  4.Prečo muselo byť mesianstvo Pána Ježiša skryté? (Čo by sa bolo stalo, keby Ježiša boli poznali tak ľahko, že všetci by boli hneď vedeli, že je Mesiáš?)

  5. Prečo je pre nás také ťažké odolávať nátlaku skupiny (45-48)?

  6.Čo nám verš 49 hovorí o zmýšľaní farizejov?

  7.Čo asi plánovali farizeji urobiť na tom stretnutí Veľkého snemu, o ktorom sa hovorí vo veršoch 45-52?

 • Prečo urobili Ježišove slová na sluhov, ktorí ho chceli uväzniť, väčší dojem ako znamenia (46)?

  8.Čo by sa bolo stalo, keby Nikodém mlčal (50-51)?

 • Nikodém predtým navštívil Pána Ježiša v noci, zo strachu, že budú na neho iní vyvíjať nátlak. Odkiaľ teraz získal odvahu povedať to, čo povedal?
 • Dokážeš povedať svoj názor, svoje presvedčenie aj vtedy, keď všetci ostatní majú iný názor?

  9.Prijímali ľudia Nikodémove slová, alebo nie? Ak áno, aký mali dopad?

 • Myslíš si, že Nikodém oľutoval to, čo povedal, keď počul tú kritiku v 52. verši? Zdôvodni svoju odpoveď.

  10.(Ak máte čas:) Aká je zodpovednosť jedného človeka vtedy, keď sa väčšina mýli a chystá sa urobiť nejaké zlé rozhodnutie?

 • Prečo Pán Boh jednoznačne nedal najavo všetkým ľuďom, že Pán Ježiš je Mesiáš?

  © 2005 Misia Dobrej zvesti

  11. Pán Ježiš ako sudca – Ján 8,1-11

  Na úvod: Podľa Mojžišovho zákona mali byť žena aj muž ukameňovaní, ak scudzoložili (3.Moj. 20,10). Ale Rimania si v okupovanom Izraeli vyhradili právo odsúdiť na smrť i vykonávať trest smrti.

  1.Prečo človek ničí svoje manželstvo? Porozmýšľajte nad rôznymi dôvodmi.

 • Aké nové šťastie alebo nešťastie priniesol nový vzťah do života tejto ženy?

  2.Čo je azda najhoršie v tej situácii, keď niekoho pristihnú pri cudzoložstve?

 • Čo si asi žena myslela o svojom milencovi, keď ušiel z miesta činu?
 • Čo bolo možno v tej situácii najhoršie pre toho muža, ktorý pravdepodobne mal aj svoju rodinu?

  3.V to ráno prežívali ťažké chvíle aj mnohí iní dotyční. Ako prežíval manžel ženy z nášho textu pristihnutie svojej manželky pri cudzoložstve a hrozbu ukameňovania (ako ich deti, ako jej rodičia - ak ešte žili)? A ako manželka a deti jej milenca?

 • Aký dopad môže mať taká situácia na duše detí?

  4.Čo si možno žena myslela o Pánovi Ježišovi, keď ju k Nemu priviedli (3-5)?

 • Čo si možno myslela o svojom priestupku?

  5.Prečo židia priviedli ženu k Pánovi Ježišovi, aj keď dobre vedeli, že len Rimania mohli rozhodnúť o treste smrti?

 • Prečo Pán Ježiš nepovedal: „Nikto z vás nemá právo po nej hodiť kameňom“, ale namiesto toho povedal slová 7. verša?

  6.Prečo si myslíte, že odsudzujúci odchádzali práve v poradí opísanom v 9. verši?

 • Prečo Pán Ježiš nechcel pozerať, ako budú jeho slová pôsobiť, ale zohol sa a písal po zemi?

  7.Prečo mal Pán Ježiš, a jedine On, právo odsúdiť túto ženu na smrť?

 • Prečo Pán Ježiš v tomto prípade nekonal podľa Mojžišovho zákona?
 • Čo sa stalo s trestom, čo mala táto žena podstúpiť, keď zničila šťastie toľkým ľuďom?

  8.Prečo žena neušla vtedy, keď Pán Ježiš po druhýkrát písal po zemi, aj keď mala na to príležitosť (8-9)?

  9.Prečo chcel Pán Ježiš povedať žene aj slová 11.verša? Čo tieto slová znamenajú pre teba v tvojej terajšej situácii?

 • Kedy začala žena veriť v odpustenie hriechov?

  Posolstvo: Nevieme, čo Pán Ježiš napísal na zem. Možno konal ako sudca a najprv napísal zákon o cudzoložstve a trest po prestúpení tohto zákona – a druhýkrát pridal slová: „Beriem jej trest na seba.“

  © 2005 Misia Dobrej zvesti

  12. Svetlo sveta – Ján 9.1-7; 18-23 a 35-41

  Na úvod: Sotva nejaký iný zázrak, ktorý Pán Ježiš učinil, spôsobil taký rozruch a taký obdiv ako uzdravenie slepého od narodenia (9,32; 10,21; 11,37). Väčšinou sú očné bielka toho, ktorý sa narodil slepý, vyschnuté ; iné zmysly – najmä sluch – sú veľmi dobre vyvinuté.

  1.Verše 1-7

 • Akým sa stane život rodičov, keď sa im narodí postihnuté dieťa?
 • Aký dojem máš z rodičov tohto muža – ako sa vyrovnali s narodením postihnutého dieťaťa?
 • Predstavte si obyčajný deň tohto slepého žobráka.
 • Čo si myslíte, že si tento muž myslel o Božej láske?
 • Veľakrát počul, ako ľudia rozprávali o jeho telesnej poruche. Myslíte si, že niekto si môže časom zvyknúť na také poznámky – ako majú aj učeníci v našom texte (2)?
 • Prečo sa my ľudia snažíme zvaliť vinu za utrpenie, čo nás postihlo, na niekoho iného?
 • V akých situáciách sa ti zdalo, že tvoje utrpenie alebo utrpenie tvojich blízkych, je niečia vina?
 • Čo si možno žobrák myslel, keď počul Ježišovu odpoveď na otázku učeníkov (3-5)?
 • Ako by mali byť podľa teba Božie skutky zjavené na tvojom živote (3)?
 • Ako vieme, že muž neprotestoval, keď k nemu prišiel neznámy človek a priložil mu blato na oči (6)?
 • Prečo Pán Ježiš neuzdravil muža priamo na mieste, ale poslal ho, aby si hľadal cestu k jazeru Siloe?

  2.Verše 18-23. Reakcia rodičov. Všimnite si, že vylúčenie zo synagógy znamenalo aj vylúčenie z celej spoločnosti. Napríklad svadby alebo pohreby sa nemohli konať nikde inde ako v synagóge.

 • Ako by možno boli rodičia zareagovali, keby počuli poznámku učeníkov v 2. verši?
 • Prečo sa rodičia netešili z uzdravenia svojho syna?
 • Prečo sa uzdravený muž nebál vylúčenia zo synagógy, na rozdiel od svojich rodičov (22)?
 • Ako by si ty reagoval na mieste rodičov?

  3.Verše 35-41 hovoria o druhom stretnutí uzdraveného muža s Pánom Ježišom.

 • Prečo sa chcel Pán Ježiš ešte raz porozprávať s mužom?
 • Prečo sa Pán Ježiš neopýtal muža: „Veríš vo mňa?“, ale „Veríš v Syna človeka?“ (35)?
 • Pán Ježiš kladie dnes tú istú otázke aj tebe. Čo mu odpovieš?
 • Čo to znamená, že Pán Ježiš je svetlo sveta (5)?
 • Čo znamená 39. verš?
 • Prečo musel Pán Ježiš zažiť tmu pekla na dreve kríža, hoci je svetlom sveta?

  Posolstvo: Tvoje utrpenie alebo utrpenie tvojich blízkych vám bolo dané preto, aby boli na vás zjavené skutky Božie. Pán Ježiš pozná vašu situáciu a hovorí tebe osobne slová 3. verša.

  © 2005 Misia Dobrej zvesti

  13. Dobrý pastier Ján 10,1-16

  1.Verše 1-6: V tomto čase Pán Ježiš ešte nedáva najavo, že hovorí o sebe. Preto musí byť diskusia na skupinke zatiaľ konkrétne o ovciach a pastierovi.

 • Aké vlastnosti má ovca podľa týchto veršov?
 • Čo je charakteristické pre pastiera podľa týchto veršov?
 • Prečo ovca neprežije bez pastiera?
 • Prečo nie je ľahké vymeniť pastiera za iného?
 • V čom je rozdiel medzi pastierom a lotrom?
 • Akú úlohu hrá vrátnik v živote ovce?

  2.Verše 7-10: Zlodeji, lotrovia a vráta.

 • Čo to znamená, že Pán Ježiš je dverami/ bránou? (K čomu je bránou?)
 • O kom Pán Ježiš hovorí v 8. verši?
 • Prečo by niekto chcel prísť do stáda kresťanov cez plot a nie cez Ježiša - bránu? (Pozri aj verš 1.)
 • Čo to znamená, že vo vnútri kresťanskej cirkvi sú ľudia, ktorí chcú „kradnúť, zabíjať a hubiť“?
 • Platí to v tvojom prípade, že Pán Ježiš prišiel, aby si „život mal a hojne mal“ (10)?

  3. Verše 11-13: Až teraz Pán Ježiš prezradí, že je ten dobrý pastier, o ktorom písali aj mnohí starozmluvní proroci (napr. Ezechiel 34 a Žalm 23.)

 • Ako sa líšia pastier a nájomník? (Prečo sa nájomník stal pastierom?)
 • Koho má Pán Ježiš na mysli, keď hovorí o nájomníkovi?
 • Nájdi čo najviac vecí, ktoré poukazujú na to, že Pán Ježiš je tým dobrým pastierom.
 • Čo by si si myslel, keby tvoje dieťa položilo život za svojho psa?
 • Čo je podľa teba rozumnejšie: to, že človek zomrie pre zviera, alebo to, že Pán Boh zomrie pre človeka?
 • Prečo bol Pán Ježiš ochotný zomrieť pre teba?
 • Povedz nejaký príklad o „vlkovi“ medzi kresťanmi.
 • Akým spôsobom by mali dnešní pastieri bojovať proti vlkom, ktorí útočia na kresťanské spoločenstvo?

  4. Verše 14-16: Ako spoznáme dobrého pastiera?

 • Ako sa ovca a pastier naučia rozoznať jeden druhého? (Ako spozná Pán Ježiš nás, ako my spoznáme jeho?)
 • Čo tento text učí o slovách Pána Ježiša (3, 4, 5, 8, 16)?
 • Ako sa môžeme naučiť rozoznať Ježišov hlas od iných hlasov?
 • Čo je spoločné pre všetkých kresťanov sveta (16)?
 • Prečo nemôžeme o dobrom pastierovi hovoriť bez toho, aby sme hovorili aj o jeho smrti?

  Posolstvo: Vedúci prečíta 2. Mojž. 12,7;13. Tento text hovorí aj o ovciach, aj o dverách, a hovorí nám, ako sa Pán Ježiš sám stal dverami.

  © 2005 Misia Dobrej zvesti

  14. Vzkriesenie a život – Ján 11, 1-5 a 32-46

  Na úvod: Keď Pán Ježiš dostal odkaz od Lazarových sestier, bol od Betánie vzdialený jeden deň cesty pešo.

  Verše 1-5

  1.Ako títo traja súrodenci vedeli, že ich Pán Ježiš miloval (3 a 5)?

 • Ako ty môžeš vedieť, že Pán Ježiš miluje teba i tvoju rodinu?

  2.Prečo Pán Ježiš nešiel hneď k Lazarovi, aby ho uzdravil?

 • Čo znamenajú Ježišove slová v 4. verši?
 • Môže Pán Ježiš povedať tieto slová 4. verša aj v tvojom utrpení?

  Verše 25-26

  3.Čo tieto verše znamenajú?

 • Prečo sa ten, kto verí v Pána Ježiša, nemusí báť ani smrti?

  Verše 32-46

  4.Čo Mária cítila k Pánovi Ježišovi, keď povedala slová 32. verša? Porozprávajte sa o rôznych alternatívach.

  5.Čo bolo dôvodom Ježišovho zachvenia sa (33)?

  6.Čo to možno znamenalo pre Máriu to, že Pán Ježiš plakal spolu s ňou (35)?

 • Čo znamená pre teba skutočnosť, že Pán Ježiš – možno aj bez tvojho vedomia – plakal spolu s tebou pri lúčení sa s drahým človekom alebo pri nejakom inom veľkom zármutku?

  7.Z akého dôvodu si Marta myslela, že chcel Pán Ježiš otvoriť hrob (38-39)?

 • Verila Marta, že Pán Ježiš vzkriesi jej brata z mŕtvych, alebo neverila? Zdôvodni svoju odpoveď.
 • Čo znamenajú slová Pána Ježiša v 40. verši?

  8. Za čo sa Pán Ježiš obzvlášť modlil vo veršoch 41-42?

 • Ako sa asi prítomní cítili, keď videli Lazara vychádzať z hrobu (43-44)?

  9. Ako sa zmenila viera Marty a Márie pri Lazarovom hrobe?

 • Aký vplyv malo Ježišovo znamenie na prítomných židov (45-46)?
 • Prečo je to tak, že niektorí zotrvajú vo svojej nevere, aj keď vidia takýto zázrak?

  10.Ako sa možno Lazar cítil, keď sa vrátil späť do života?

 • Prečo Pán Ježiš vzkriesil Lazara, aj keď dobre vedel, akú cenu musel sám neskôr za ten čin zaplatiť (53)?

  Posolstvo: Pán Ježiš vzkriesil mŕtveho, ktorý vlastne len dostal svoju odplatu (veď smrť je odplatou za hriech). Potom Pán Ježiš zaplatil za jeho odplatu svojou smrťou. Preto Pán Ježiš môže teraz byť vzkriesením a životom pre teba, pre mňa a pre našich drahých.

  © 2005 Misia Dobrej zvesti

  15.Odumretie pšeničného zrna Ján 12, 23-33

  Na úvod: Nastal posledný večer Pána Ježiša Krista. Spasiteľ vedel, že ho zabijú v ďalší deň. V tomto texte Pán Ježiš prezrádza niečo o tom boji, ktorý sa odohral v Jeho srdci pred Jeho hroznou smrťou.

  1.Prečo Gréci neprišli priamo k Pánovi Ježišovi (20-21)?

 • Prečo Filip nepoložil tú otázku priamo Ježišovi (22)?

  2.Čo to v praxi znamená, keď „si niekto miluje život“ (25)?

 • Čo v praxi znamená „nenávidieť si život“ (25)?
 • Prečo sa my ľudia nemôžeme stať šťastnými, ak si vyberieme šťastie za životný cieľ?
 • Čo znamenal verš 26 pre život učeníkov?
 • Ako by si mohol dnes aplikovať 26. verš vo svojom živote?

  3.Aký boj sa odohral v Ježišovom srdci v tej chvíli (27-28)? (Medzi akými dvoma alternatívami si musel Ježiš zvoliť?)

 • Pán Ježiš sa rozhodol zomrieť pre hriech ľudstva už pred príchodom na svet. Prečo ho to aj tak rozrušilo?
 • Z akého dôvodu si Pán Ježiš zvolil cestu odumretia pšeničného zrna?

  4.Keby si si mohol zvoliť, čo by si si zvolil: šťastný život, ktorý nie je nikomu na osoh, alebo život plný utrpenia, ktorý prináša požehnanie iným? Zdôvodni svoju odpoveď.

  5. Môžeš ty povedať o svojom utrpení ako Pán Ježiš povedal o svojom: „na to (utrpenie) som prišiel k tejto hodine“ (27)? Prečo môžeš, prečo nemôžeš?

  6.Akú vec Pán Ježiš vytýčil ako najdôležitejší cieľ svojho života (28-29)?

 • Prečo bolo Božie meno oslávené práve v smrti jeho Syna?

  7.Čo znamenajú verše 31-32?

  8.Aká bola Ježišova odpoveď na prosbu Filipa a Ondreja (23-33)?

  Posolstvo: Pán Ježiš sa zriekol svojho života z lásky k nám – aj my by sme sa mali zriecť svojho života (zaprieť samých seba) z lásky k Nemu!

  © 2005 Misia Dobrej zvesti

  16.Pán koná prácu sluhu – Ján 13, 1-17

  Na úvod: Pán Ježiš si prenajal izbu, kde učeníci pripravili veľkonočnú večeru. Voda, umývadlo a zástera boli pripravené, ale na mieste nebol sluha, ktorý by umyl nohy večerajúcich pred večerou. Večeralo sa v pololežiacej polohe, a tým mohli neumyté nohy pokaziť spoluvečerajúcim chuť k jedlu.

  1.Pán Ježiš vedel, že na druhý deň zomrie. Čo by si urobil dnes, keby si vedel, že zajtra zomrieš?

 • Ako 3. verš súvisí s týmto príbehom?

  2.Prečo nikto z učeníkov nechcel robiť prácu sluhu – umyť nohy svojho priateľa? (Prečo ani najmladší z nich nebol ochotný urobiť túto službu druhým?)

 • Prečo je pre nás ľudí také dôležité poznať svoju hodnotu?

  3.Ako sa asi učeníci cítili, keď začínali slávnostnú veľkonočnú večeru s neumytými nohami?

 • Prečo Pán Ježiš začal umývať nohy svojich učeníkov až keď už začali večerať (4)?

  4.Čo chcel Pán Ježiš učeníkom vyjaviť o sebe skrze svoj čin?

  5.Ako by si sa cítil, keby Pán Ježiš urobil tú prácu, ktorú si pred chvíľou odmietol urobiť?

 • Prečo nechcel Peter dovoliť Pánovi Ježišovi, aby mu umyl nohy (6-8)?

  6.Čo vypovedajú Petrove slová na začiatku 8. verša o ňom?

 • Prečo človek, ktorý nedovolí Pánovi Ježišovi, aby ho umyl, nemôže mať s ním podielu (8b)?

  7.Prečo Peter zrazu chcel, aby mu Pán Ježiš umyl aj ruky, aj hlavu (9)?

 • Čo znamená Ježišova odpoveď v 10. verši? (Čo znamená „okúpanie sa“? A čo „umývanie nôh“?)
 • Môžeš povedať, že Pán Ježiš zmyl tvoje hriechy? Ak áno, kde a kedy sa to stalo?

  8.Prečo chcel Pán Ježiš umyť aj Judášove nohy (2 a 11)?

 • Ako sa asi Judáš cítil, keď mu Pán Ježiš so sklonenou hlavou umýval nohy?
 • Veril Judáš Ježišovej láske alebo nie (1)?
 • V čom bol Judášov veľký omyl?

  9.Ako my dnešní kresťania môžeme nasledovať príklad, ktorý nám tu Pán Ježiš dáva (12-17)?

 • Prečo je pre kresťana nemožné začať umývať nohy druhým, ak najprv nedovolil Pánovi Ježišovi, aby jemu umyl nohy?

  10.Prečo je práve tento Ježišov skutok pre nás dôkazom o Jeho dokonalej láske (1)?

  Posolstvo: Sám Pán Ježiš zlúčil úlohu sluhu a svoju smrť na kríži, keď povedal: „Kto by medzi vami chcel byť prvý, nech je otrokom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal život ako výkupné za mnohých.“ (Marek 10, 43-45).

  © 2005 Misia Dobrej zvesti

  17.Cesta, pravda i život – Ján 14, 1-11

  Na úvod: Kto z nás by dokázal myslieť na ustráchané srdcia iných, keby vedel, že na druhý deň má byť bičovaný a zabitý?

  1.Čo si myslíš – keď sa niekto strachuje a je smutný, znamená to, že nemá/ má vieru? Zdôvodni svoju odpoveď (1).

 • Čo ťa teraz robí nepokojným? (Môžeš odpovedať ticho pre seba.)

  2.Čo 1. verš znamená?

 • Čo má človek veriť o Bohu a Ježišovi vtedy, keď sa strachuje a jeho srdce je nepokojné?

  3.Čo Pán Ježiš hovorí o viere v týchto 11 veršoch? Nájdite všetky miesta, kde sa hovorí o strachu a nepokoji.

  4.Čo sa dozvedáme o nebi na základe 2. a 3. verša?

 • Ako 1. verš súvisí s 2. a 3. veršom?
 • V akej chvíli sa pre teba stalo nebo blízkym a dôležitým miestom?

  5.Čo znamenajú Ježišove slová : „Ja som cesta.“ (6)?

 • V čom je rozdiel medzi tým, kto povie: „Tu je cesta,“ a tým, kto povie: „Ja som cesta.“?
 • Prečo nikto nevojde do neba, ak len nie skrze Pána Ježiša?

  6.Čo znamená to, že Pán Ježiš je aj „pravda i život“?

  7.Čo nás učia verše 7-11 o vzťahu medzi Pánom Ježišom a Bohom Otcom?

 • Prečo človek nemôže byť kresťanom, ak neverí, že Pán Ježiš je Boh?

  8.Akí boli učeníci, ktorým Pán Ježiš hovoril všetky tieto potešujúce slová (porovnaj: 13,37-38; 14,5;8;9)?

 • Prečo sa učeníci naučili tak málo o sebe a o Pánovi Ježišovi počas spoločných troch rokov?

  9.Pán Ježiš zakazuje svojim učeníkom strachovať sa a byť nepokojnými, no napriek tomu sa v ten istý večer sám rmútil a cítil úzkosť (Vedúci prečíta Matúš 26, 37-38). Ako možno vysvetliť tento rozpor medzi jeho slovami a skutkami?

 • Čoho sa Pán Ježiš v Getsemane bál?

  Posolstvo: Pán Ježiš sa nebál ničoho iného ako Božieho hnevu a odplaty za hriech, teda smrti. Práve preto, že ich niesol namiesto nás, môže nám dnes povedať: „Nech sa vám srdce nestrachuje. Verte v Boha a verte vo mňa!“. Nech sú dnes tieto slová osobným odkazom Pána Ježiša pre nás.

  © 2005 Misia Dobrej zvesti

  18. Pravý vínny kmeň – Ján 15,1-11

  Na úvod: Izraelský národ bol predtým vinicou Hospodinovou (vínnym kmeňom), ale Hospodin sa v nej sklamal, lebo nepriniesla dobré ovocie (Iz.5,1-7). Teraz hovorí Pán Ježiš, že je pravým vínnym kmeňom, v ktorom sa Hospodin nemusí sklamať. Z vínneho kmeňa sa každú zimu odrezávajú všetky nepotrebné časti. Čím viac ratolestí sa odreže, tým viac kmeň silnie.

  1.Nájdite čo najviac podobností medzi vínnym kmeňom a Pánom Ježišom.

 • Čo majú spoločného kresťania a ratolesti vínneho kmeňa?

  2.Aký kresťan podľa teba prináša veľa ovocia?

 • Porozmýšľajte nad procesom prinášania ovocia vo svetle prvých 4 veršov. Aká je úloha ratolesti (nás) v tomto procese? Aká je úloha vínneho kmeňa (Pána Ježiša), aká zase vinohradníka (Pána Boha)?

  3.Lístie je najkrajšou a najviditeľnejšou časťou vínneho kmeňa, a práve ono sa odrezáva. Aké veci chceš ty „pestovať“ (nechať rásť), ktoré by však Pán Boh radšej odrezal? (Na túto otázku môžeš odpovedať aj ticho vo svojom srdci.)

  4.Porozmýšľajte nad rôznymi dôvodmi, prečo môže ratolesť odpadnúť od vínneho kmeňa. (Čo napríklad zabráni miazge, aby prúdila do konárov?)

 • Prečo sa niektorí kresťania vzdávajú Pána Ježiša, odchádzajú od Neho?
 • Z akého dôvodu by si ty odišiel od Pána Ježiša (odpadol od Neho)? (Na túto otázku môžeš odpovedať ticho pre seba.)

  5.Aký je podľa 6. verša údel človeka, ktorý sa vzdal viery?

  6.Hľadajte v texte čo najviac podmienok pre to, aby ratolesti prinášali ovocie.

 • Koľkokrát sa v texte vyskytuje sloveso zostať?
 • V čom všetkom musí učeník ostať, aby prinášal ovocie?
 • Ako môžu Ježišove slová zostať v nás (7)? (Čo by bolo opakom toho – že Ježišove slová by v nás nezostávali?)

  7.Čo to hovorí o stave vzťahu, ak sú jednému slová a prosby druhého ľahostajné (10)?

 • O čom svedčí to, ak sú nejakému kresťanovi Ježišove prikázania ľahostajné?
 • Čo máme urobiť vtedy, keď si uvedomíme, že sme nezachovali Ježišove prikázania (nezostali v nich)?

  8.Ako možno zostať v ľudskej láske (9)?

 • Ako možno zostať v Ježišovej láske (9)?

  9.„Zlatým veršom“ tohto stretnutia je verš 9. Čo to pre teba znamená, že Pán Ježiš ťa miloval ako Otec miloval Jeho?

  Posolstvo: Nikto z nás neprinášal ovocie tak, ako mal. Pána Ježiša postihol údel ratolesti, ktorá neniesla ovocie. Aj keď niesol viac ovocia, ako hocikto iný, Jeho uvrhli do ohňa a spálili ako suchú ratolesť (6).

  © 2005 Misia Dobrej zvesti

  19. Zármutok a radosť – Ján 16,20-24; 32-33

  Na úvod: Pán Ježiš hovorí, ako jeho smrť v nasledujúci deň ovplyvní učeníkov.

  1.Prečo sa svet radoval zo smrti Pána Ježiša (20)?

  2.Čo nás chce Pán Ježiš naučiť prostredníctvom obrazu pôrodu (21)?

 • Prečo je so zrodom niečoho nového vždy spojená bolesť?
 • Čo nové sa zrodilo v tvojom živote/ v živote tvojich blízkych prostredníctvom bolesti?
 • Pravdepodobne hovorí Pán Ježiš v 21. verši aj o svojej smrti. Čo chce povedať tým obrazom pôrodu?

  3.Ako spolu súvisia radosť a zármutok (22)?

 • Aké veci nás môžu pripraviť o radosť (22)?
 • Čo je tou radosťou, ktorú nám nikto ani nič nemôže vziať?

  4.Aké podmienky Pán Ježiš určuje, aby boli naše modlitby vypočuté (23-24)?

 • Aký je rozdiel medzi modlitbou k Bohu a modlitbou v Ježišovom mene?

  5.Čo to znamená, keď Pán Ježiš hovorí, že Otec dá všetko, o čo ho prosíme (23-24)?

 • Veríš, že Ježišove zasľúbenia vo veršoch 23 a 24 platia aj v tvojom prípade? Zdôvodni svoju odpoveď.
 • Ktorá vypočutá modlitba v tvojom živote má pre teba najväčší význam?

  6.Pán Ježiš hovorí v 33. verši, že kresťania majú súženie, kým sú na svete. Na čo Pán Ježiš myslí, keď hovorí o súženiach?

 • Prečo mnohí kresťania hľadajú život bez akéhokoľvek súženia?

  7.Čo sa pod tým myslí, že máme pokoj aj v súženiach?

 • Čo si myslíš, môže mať taký kresťan pokoj, ktorý neverí, že jeho súženia pochádzajú z Božích rúk?

  8.Čo znamená to, že Pán Ježiš premohol svet (33b)?

 • Pán Ježiš ti dnes hovorí tento 33. verš ako „zlatý veršík“. Čo ti chce povedať v tvojej terajšej situácii?

  © 2005 Misia Dobrej zvesti

  20. Pán Ježiš sa modlí za svojich – Ján 17, 13-21

  Na úvod: Táto modlitba je posledná, ktorú sa Pán Ježiš modlí tak, že ju počujú aj učeníci. Vie, že Ho čoskoro všetci opustia a nechajú samého. V texte sa nevyskytuje slovo, ktoré je ústredné v Jánovom evanjeliu, totiž slovo „svet“. Vyskytuje sa v Jánovom evanjeliu viac ako 50-krát. Na začiatku stretnutia môže vedúci prečítať nasledovné miesta: 1,9-11; 9,5; 15,18-19 a 16,33.

  1.Za čo by si sa modlil pre svojich blízkych, keby si vedel, že čoskoro zomrieš?

 • O čo Pán Ježiš v posledný večer prosí pre svojich?

  2.Zachovávanie (11,12,15)

 • Pred čím by si chcel, aby Pán Boh uchoval teba a tvojich blízkych?
 • Od čoho Pán Ježiš sľubuje zachovať svojich? (Prečo sa Pán Ježiš nemodlí, aby ich Otec zachoval od súženia?)
 • Prostredníctvom čoho nás Pán Ježiš zachováva?

  3.Svet (13-18)

 • Čo hovorí Pán Ježiš o svete vo svojej poslednej modlitbe?
 • V čom je rozdiel medzi učeníkmi a svetom?
 • Prečo svet nenávidí kresťanov (14)?
 • Aké dve úskalia existujú vo vzťahu kresťana k svetu? (Prečo Pán Ježiš nechce izolovať svojich od sveta do nejakého kláštora, viď verš 18?)
 • Porozmýšľaj, či je tvoj vzťah k svetu taký, aký by Pán Ježiš chcel, aby bol.
 • Čo si myslíš o vzťahu svojho zboru/ spoločenstva k svetu – je taký, za aký sa Pán Ježiš v posledný večer modlil?

  4.Radosť (13)

 • Odkiaľ prichádza skutočná radosť do života kresťana?
 • Ako je možné, že Pán Ježiš očakáva od svojich učeníkov, že sa budú radovať, aj keď ich svet nenávidí a prenasleduje?
 • Definuj slovo radosť – čo pod ňou Pán Ježiš rozumie?
 • Čo môže byť príčinou toho, ak cítiš, že nemáš radosť vo svojom živote?

  5.Božie slovo (14,17,19)

 • Je pre teba ľahké alebo ťažké veriť, že Božie slovo (Biblia) je pravdou (17)? Zdôvodni svoju odpoveď.
 • Čo sa stane, ak veriaci poprie nejakú časť Biblie, a tvrdí, že už dnes nemá platnosť?
 • Čo Pán Ježiš myslí tým, keď hovorí, že pravda nás posvätí (17)?

  6.Zhrnutie

 • Čo táto Ježišova arcipastierska modlitba učí o tzv. „duchovnom boji“? (Ak nepoznáte tento výraz, môžete túto otázku vynechať.)
 • Čo ťa najviac oslovuje v tejto Ježišovej modlitbe?

  Posolstvo: „Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech SVETA!“ (Ján 1,29). Boh tak miloval SVET, že svojho jednorodeného Syna dal (Ján 3,16).

  © 2005 Misia Dobrej zvesti

  21. Ježišovo zajatie – Ján 18,1-14

  Na úvod: Nájdi na mape Jeruzalema Getsemane a potok Kedron . Pozri text o Judášovi: Ján 12,6. Niekoľko dní po týchto udalostiach Judáš spáchal samovraždu. Tí, ktorí Pána Ježiša zatkli, boli väčšinou z radov strážcov chrámu (3).

  1.Predstavte si, aký bol Judášov život s Pánom Ježišom počas týchto troch rokov. Aké dobré alebo zlé skúsenosti obsahoval?

 • Myslíte si, že Pán Ježiš miloval Judáša rovnako ako ostatných učeníkov?
 • Veril Judáš Ježišovej láske? Prečo áno, prečo nie?

  2.Prečo Pán Ježiš vybral práve Judáša za pokladníka (12,6)?

 • Prečo má práve lakomstvo takú veľkú moc nad nami ľuďmi?
 • V akej situácii by si sa ty mohol stať zradcom Pána Ježiša a kresťanstva?

  3.Prečo Pána Ježiša zajali v noci a nie cez deň?

 • Predstav si miesto udalostí v Getsemanskej záhrade pod veľkými olivovými stromami: zvuk krokov v tme, potom svetlá lampášov, krik... Kto sa podľa textu bojí, kto je odvážny (3-6)?

  4.Prečo Pán Ježiš dobrovoľne predstúpil z tieňov záhrady pred tých, ktorí ho prišli zajať (4)?

 • Keď Pán Ježiš povedal: „Ja som!“, zároveň povedal aj meno Hospodinove. (Jahve = SOM, KTORÝ SOM.) Prečo vojaci spadli, keď počuli túto odpoveď?

  5.O čo sa Pán Ježiš najviac staral vo chvíli svojho zajatia?

 • Verše 8 - 9 opisujú vlastne „šťastnú výmenu“: Pán Ježiš zaujal miesto hriešnikov a pripravil tým pre nich útočište pred Božím hnevom. Predstav si situáciu, že by Pán Ježiš povedal tieto slová pred Satanom a hovoril by o tebe a tvojich blízkych. Čo v takom prípade Ježišove slová pre teba znamenajú?

  6.Čo chcel Peter dosiahnuť tým, že ťal mečom (10)?

 • Iné evanjeliá hovoria, že Pán Ježiš uzdravil Malchosove ucho, ako svoj posledný zázrak. Prečo to urobil?
 • Čo si myslíte, že Malchos povedal doma svojej manželke o tejto udalosti?

  7.Nedávno Pán Ježiš trikrát prosil svojho Otca, aby nemusel piť kalich utrpenia. Prečo ho teraz dobrovoľne prijal bez váhania?

 • Kto bol pôvodcom utrpenia Pána Ježiša (11)?
 • Môžeš povedať o svojom utrpení to isté, ako Pán Ježiš o svojom (11)?
 • Aký je rozdiel v tom, či pochádza tvoje utrpenie od Satana, alebo od ľudí, alebo od tvojho nebeského Otca?

  © 2005 Misia Dobrej zvesti

  22. Dokonané! – Ján 19,25-30

  Na úvod: Ukrižovanie je asi jeden z najsadistickejších spôsobov týrania, aký chorá ľudská myseľ kedy vyprodukovala. Hovorenie bolo pre ukrižovaného ťažké, lebo keď sa nadýchol, musel sa zaprieť o nohy prebodnuté klincami. Počas tých hodín, kedy Pán Ježiš visel na kríži, bol aj v pekle, pretože Ho Pán Boh opustil. „Učeník, ktorého miloval“, bol vlastne sám učeník Ján (26).

  1.Verše 25-27

 • Prečo tvorili väčšinu z Ježišových priateľov pod krížom ženy? (Myslíš si, že existuje rozdiel medzi ženou a mužom v tom, ako berú utrpenie, ktoré už nemožno zmierniť?)
 • Prečo Mária, Ježišova matka, nemohla neostať pod krížom svojho syna?
 • Čo asi bolo v tejto chvíli najťažšie pre Máriu?
 • V čo možno dúfala, že sa s jej synom stane: očakávala zázrak alebo rýchlu smrť? Zdôvodni svoju odpoveď.
 • Verila Mária aj pod krížom, že Ježiš je Božím Synom? Zdôvodni svoju odpoveď.
 • Čo tieto Ježišove slová znamenali pre Máriu? Predstav si situáciu, keby Pán Ježiš nepovedal svojej matke ani slovo!
 • Prečo chcel Pán Ježiš odovzdať svoju matku práve do Jánovej starostlivosti? (Čo keby sa Mária musela vrátiť z Golgoty k svojim ďalším štyrom synom, ktorí v tom čase ešte neverili v Pána Ježiša?)
 • Porozmýšľaj, čo by chcel Pán Ježiš tebe prostredníctvom tohto príbehu povedať o tvojom vzťahu k rodičom.

  2.Verše 28-29

 • Čo spôsobovalo ukrižovanému ten nesmierny smäd ?
 • Po čom inom túžil na kríži okrem vody?
 • Raz Pán Ježiš povedal: „Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa.“ (Ján 7,37). Prečo musel teraz vysmädnúť ten, ktorý je sám zdrojom živej vody?

  3.Verš 30

 • Vedúci prečíta Matúša 3,15, Ježišove slová priamo pred Jeho krstom. Porovnaj tieto slová so slovami 30. verša Jánovho evanjelia.
 • Veríš, že Pán Ježiš splnil Božiu spravodlivú vôľu (teda všetky Jeho prikázania) namiesto teba?
 • V čom je rozdiel medzi vetami: „Ježiš zomrel“ a „Ježiš odovzdal Ducha“?
 • Porovnaj Ježišove posledné chvíle s poslednými chvíľami nejakého tvojho známeho. (Čo je neobvyklé v Ježišovom počínaní?)

  Posolstvo: Pamätáme si z príbehu o boháčovi a Lazarovi, že v pekle človek veľmi žízni. Aj boháč prosil otca Abraháma, aby poslal Lazara, ktorý by si koniec prsta omočil vo vode a ovlažil mu jazyk (Lukáš 16,24). Pán Ježiš pretrpel tieto bolesti pekla, aby si ty nemusel trpieť naveky.

  © 2005 Misia Dobrej zvesti

  23.Pri prázdnom hrobe – Ján 20,11-18

  Na úvod: Vedúci prečíta Lukáša 8,1-3. Z tohto textu vyjde najavo minulosť Márie Magdalény. Mária stála pod krížom až do trpkého konca, na rozdiel od Ježišových učeníkov, a bola ho aj pochovávať (Matúš 27,61). V evanjeliách sa slovo „Rabbúni“ (16) vyskytuje len dvakrát. Má silnejší význam ako slovo rabbi (učiteľ).

  1.Aký bol Máriin život vtedy, keď v nej ešte žilo sedem démonov? (Aký bol jej všedný deň, aké medziľudské vzťahy, aké démonské záchvaty?)

 • Aké boli tie roky, keď Mária chodila s Pánom Ježišom po celej krajine?
 • Aká bola Máriina láska k Pánovi Ježišovi? Prečítaj si, ako Ježiša nazvala (13,16,18).

  2.Čo to hovorí o Márii, že stála pod krížom až do konca a sledovala, kde pochovali Pána Ježiša?

 • Čo Mária robila počas toho jedného dňa a dvoch nocí, keď Pán Ježiš ležal v hrobe?

  3.Prečo Mária neopustila hrob, aj keď bol prázdny (11)?

 • Prečo Márii pripadalo také hrozné to, že už nemohla vidieť Ježišovo mŕtve telo a ani sa ho nemohla dotknúť?

  4.Prečo sa Mária vôbec nečudovala existencii anjelov sediacich v hrobe? Porozmýšľajte nad rôznymi vysvetleniami (12-13).

  5.Prečo Mária nespoznala Pána Ježiša, keď ho videla a rozprávala sa s ním? Porozmýšľajte nad rôznymi možnosťami (14).

 • Zažil si niekedy niečo podobné, keď si v svojom smútku nespoznal Pána Ježiša, aj keď stál pri tebe? Ak áno, kedy?

  6.Prečo anjeli a aj Pán Ježiš chceli poznať dôvod Máriinho plaču – veď museli vedieť odpoveď na svoju otázku?

 • Prečo Pán Ježiš chce aj od teba, aby si mu povedal o dôvodoch svojho plaču, aj keď ich určite pozná aj bez toho?
 • Boli Máriine slzy márne? Zdôvodni svoju odpoveď.
 • Ako môžeme vedieť, či sú naše slzy márne alebo nie?

  7.Podľa čoho Mária nakoniec spoznala Pána Ježiša (15-16)?

 • Prečo Pán Ježiš nechcel, aby Mária podľahla svojim emóciám (17)?
 • Čo sa môžeme naučiť z Ježišovho počínania ako muža v tejto situácii?

  8.V tom čase na súde neuznávali svedectvo ženy. Prečo sa Pán Ježiš zjavil najprv žene, a práve jej dal úlohu svedčiť o vzkriesení?

 • Pán Ježiš nebol viazaný predpismi svojej spoločnosti, ktoré pokladal za nespravodlivé, napríklad niektorými predpismi soboty. Prečo napriek tomu nespravil z Márie dvanásteho apoštola namiesto Judáša po jeho smrti?

  9.Ako zmenilo Ježišovo vzkriesenie zvyšok Máriinho života?

 • Akú nádej dáva Ježišovo vzkriesenie pre zvyšok tvojho života?

  © 2005 Misia Dobrej zvesti

  24.Ak neuvidím, vôbec neuverím! – Ján 20,19-29

  Na úvod: Tomášove slová sú v Novej zmluve zaznamenané len na troch miestach. Vedúci prečíta Jána 11,7-8;16 a 14,5-6.

  1.Aké boli dobré stránky Tomášovej povahy? A aké zlé?

 • Čo si myslíte, prečo Pán Ježiš povolal takého muža za svojho učeníka?
 • Čo si myslíte, prečo Tomáš nebol s ostatnými učeníkmi v ten večer po sobote?

  2.Niektorí učeníci videli prázdny hrob a plachty a počuli svedectvo Márie Magdalény. Verili teda v ten večer vo vzkriesenie (19)?

  3.Prečo sa Tomáš rozhodol neveriť vo vzkriesenie, aj keď nasledovné tri skutočnosti o tom svedčili: proroctvá Starej zmluvy, predpovede samého Ježiša, jednoznačné svedectvo jeho desiatich najlepších priateľov (25)?

 • Čo je podľa vás pochopiteľnejšie: to, že by Tomáš uveril na základe všetkých týchto horeuvedených dôkazov, alebo to, že napriek tomu všetkému neuveril?

  4.Čomu je pre teba osobne v tvojom živote najťažšie veriť bez videnia, dôkazov?

  5.Nasledujúci týždeň bol Tomáš jediný medzi radujúcimi sa učeníkmi, ktorý nemal nijaký dôvod k radosti. Aké asi boli jeho pocity počas týchto ôsmych dní?

 • Prečo Tomáš aj tak ostal medzi učeníkmi, a neodišiel od nich?
 • Čo by sa bolo Tomášovi stalo, keby bol v tom čase odišiel preč?
 • Čo sa stane s nami, ak opustíme spoločenstvo kresťanov práve vtedy, keď pochybujeme o pravdivosti kresťanstva?

  6.Čo si asi Tomáš myslel, keď po týždni počul vlastné slová z úst Pána Ježiša (27)?

 • Vložil Tomáš prst do Ježišových rán? Zdôvodni svoju odpoveď.
 • Čo nové si Tomáš uvedomil o význame Ježišovho kríža prostredníctvom tejto udalosti?

  7.Tomáš je prvou novozmluvnou osobou, ktorá hovorí, že Pán Ježiš je Boh – teda nielen Boží Syn (28). Prečo je dôležité veriť v to, že Pán Ježiš je Boh?

 • Môžeš vyznať spolu s Tomášom, že Pán Ježiš je Boh?

  8.Čo tebe osobne hovorí verš 29 dnes?

 • Prečo máme veriť v Božiu pomoc a milosť aj vtedy, keď ich ešte nevidíme ani necítime?

  9.Aký postoj má podľa tohto textu Pán Ježiš k človeku, ktorý nemôže v Neho veriť, aj keby chcel?

 • Aký je rozdiel medzi vierou, ktorá bojuje proti pochybnostiam a vierou, ktorá nikdy nepochybuje?

  © 2005 Misia Dobrej zvesti

  25.Miluješ ma? – Ján 21,15-19

  Na úvod: Je dobré si zapamätať, že Peter zaprel Pán Ježiša toľkokrát, koľkokrát Mu tu vyzná svoju lásku. Pozri aj Matúš 26,33.

  1.Predstav si, že si zradil svojho priateľa. A keď sa znovu s ním stretneš, zrazu sa ťa opýta: „Miluješ ma väčšmi ako iní?“. Čo si myslíš, čím je motivovaná jeho otázka?

 • Prečo sa Pán Ježiš opýtal Petra, či ho miluje väčšmi ako ostatní učeníci (15)?

  2.V pôvodnom gréckom jazyku Peter vo svojej odpovedi používa iné sloveso, ako Pán Ježiš vo svojej otázke. (Miluješ ma opravdivo? Áno, som tvojím priateľom.) Prečo Peter vymenil jedno sloveso za druhé (15-16)?

 • Po tretíkrát, keď sa Pán Ježiš pýta Petra, používa to isté sloveso ako Peter: „Si mojím priateľom?“. Prečo to urobil (17)?

  3.Prečo sa Peter zarmútil, keď sa ho Pán Ježiš tretí raz pýtal? Porozmýšľajte nad rôznymi alternatívami.

 • Skôr ako Peter zaprel svojho Pána, bol si istý svojou láskou k Nemu. Bola Petrova láska už vtedy opravdivou láskou? Zdôvodni svoju odpoveď.
 • Prečo Peter teraz miloval Pána Ježiša?

  4.Pán Ježiš sa pýta teba na to isté ako Petra: „Miluješ ma?“. Je podľa teba ľahké odpovedať na túto otázku alebo nie? Prečo?

  5.Prečo Pán Ježiš položil svoju otázku verejne, pred ostatnými učeníkmi?

 • Prečo Pán Ježiš dal Petrovi úlohu pásť až trikrát?
 • Aká by asi bola Petrova budúcnosť bez tohto rozhovoru?

  6.Čo v kresťanskej cirkvi znamená kŕmenie baránkov, pasenie ovečiek a kŕmenie ovečiek?

 • Aký dopad mala táto udalosť na obsah Petrových kázní?
 • Ako sa správa taký pastier (cirkevného zboru), ktorý nemiluje Pána Ježiša?
 • Akým ľuďom Pán Ježiš zverí úlohy vo svojom kráľovstve podľa tohto textu?

  7.Pred mesiacom Peter zaprel Pána Ježiša, lebo sa bál smrti. Vo veršoch 18-19 Pán Ježiš predpovedá Petrovu mučenícku smrť. Čo si myslíte, ako Peter prijal túto správu a ako s ňou žil po zbytok svojho života?

 • Prečo sa Peter už nebál smrti?
 • Čo by si si myslel, keby si počul, že osláviš Boha nielen svojím životom, ale aj svojou smrťou (19)?

  8.Možno si zradil Pána Ježiša podobne ako Peter. Napriek všetkému ti Pán Ježiš dnes hovorí tie isté slová ako Petrovi: „Nasleduj ma!“ (19). Čo Mu odpovieš?<


  © 2005 Misia Dobrej zvesti