GT Bible Studies    

    Swahili    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Swahili

5. MUNGU ALITUMA MTANGONA AND BUUYona 4
UTANGULIZI WA YALIYOMO: Katika mstari wa 2 Yona anasema ukiri wa Imani, ambao ni nukuu kutoka AK. Katika sehemu ile joto linaweza kupanda hadi selisiasi + 50, hasa wakati upepo unavuma kutoka upande wa jangwani. Lija ya haya, Yona aliamua kuka nje ya kuta za Ninawi zaidia ya mwezi mmoja. Mmea katika msataru wa 6 ulikuwa ule ambao unakuwa haraka Zaidi meta nne. Lakini hili halifanyiki kwa kipindi cha usiku mmoja bila muujiza wa Mungu.
Bwana alibadilisha mipango yake
 • Fikiria njia tofauti tofauti kuwa Bwana alibadilisha mawazo yake juu na Ninawi (3:10-4:1)?
 • Je Yona angewezaje kupatanishwa kulingana na mstari Yona 3:10: "Atakaponena nabii kwa jina la BWANA, lisifuate jambo lile wala kutimia, hilo ndilo neno asilolinena BWANA; kwa kujikinai amelinena huyo nabii, usimwogope." (Kumbu.18:22).
 • Na kama mtu Fulani ambaye anajiita nambii siku hizi anakosea. Kwa maoni yako je mtu huyu nageweza kufanya kama kisa cha Yona au yeye ni nabii wa uongo?
 • Mstari wa 4:2b unatwambiaje juu ya hali nzima/ hatima ya nhci hii na ile ya dunia nzima? Na kazi ya Missioni je?
  Mmisionari akashirika
 • Unafikiri ni kwa nini Bwana wakati mwingine anawaacha watoto wake wapata emajaribu baada ya mafanikio makubwa?
 • Ni nini hasa kilichomfanya Yona akamkashirikie Mungu (4:1-2)?
 • Je unafikiri hasira ya Yona inaeleweka na kusamehewa? Toa sababu zako.
 • Je Yona alitumia mbinu gani kukabiriana na hazira zake?
 • Yona alitaka kufa mara mbili katika malngo huu (4:3,8).Kwa nini alitaka kufa?
 • Je Yona angalijibu vipi maswali ya Mungu (4)?
 • Je unafikiri nini juu ya maelezo/ Hitifaki, kulingana na ambavyo Yona alichnganyikiwa kulinga na hali ya kisaikologia ?
 • Sura hii inasema nini juu ya hazira/mfadhahiko wa wafanyika kazi wa Kanisa/ mtu ambaye anamtumikia Mungu?
 • Kwa nino Yona alienda nje ya mji badala ya kwenda nyumbani (5)?
  Cha msingi
 • Ni nini Zaidi ya joto ambacho kilimfanya hali ya Yona kuwa kuwa ngumu alipokuwa akikaa jangwani ?
 • Yona nasemekana kusikia furaha mara moja tu katika simulizi hili zima katika mstari wa 6. Je ukweli huu unasema nini kumhusu?
 • Unaoneje njia ya Mungu kukbabiriana na YOna kulingana na msitari wa 6-7?
 • Bwana anauliza Yona kwa mara ya pili. Kwa nini (4,9)?
 • Linganisha Yona aliyekuwa katika tumobo la samaki na Yona aliyekaa jangwani. Kuna tofauti gani?
 • Yona ndiye Mmisionari wa pekee katika AK ambaye alitumwa kuwahubiria wapagani. NI kwa njia gani ambayo yeye ni mfano wa wamisionari wote?
  Hitimisho
 • Je mlango wa nne unasena nini juu ya hazira yako?
 • Kama umewahi kusijisikia kana kwamba Mungu anakuvuta kwa kuzudi, ni lini?
 • Ni kuzudi gani ambalo Mungu amekufanya ujisikie angalau vema?
 • Je mfanyikazi wa Kanisa atafanya nini akama atamkashirikia Mungu?
 • Je kuna faraja gani kwetu katika sura ya 4?
  Mwisho
 • Je mistari ya mwisho inatuonyesha nini juu ya tabia ya Mungu (10-11)?
 • Je kuna maana gani ya neno "mnyama" katika mstari wa 11?
 • Ni nini kilifanyika kwa Yona Mungu alipomzungumzia? Fikiria njia mbali mbali.
 • Je Wanaisraeli wa siku za Yona walisema nini waliposikia juu ya safari ya Yona kwenda Ninawi? Na Mfalme Yeroboam II je?
  INJILI: Kitabu cha Yona kinaishia na neema ya Mungu kwa wapagani. Tukitazama katika mistari ya Mwisho tunaweza kuelewa kwamba ni kwa nini alimtuma mwanae duniani. Yona alikuwa sawa alipofikiri kwamba Waashuru wangemeza Israel siku zile au za usoni. Uamsho wa Ninawi uliguza kizazi kimoja tu. Tangu mwaka wa 745 kuendelea, ufalme wa Waashuru ulipiga Israeli ya kaskazini kidogo kidogo. Miongo mine baada ya giza la mwezi (722) ilihabribu Samari na kuchukua mateka kabila tisa na hawakuweza kurudi.
  Mwisho siku ya kiama ya Ninawi ilifika pia. Katika mwaka wa 612 KK, Wabali waliteka mji na kuuteketeza hadi udongo. Makadilio ya Yona ya siku arobaini hayakutimia hadi baada ya miaka 150. Kwa karne nyingi hakuna aliyejua ilikuwa wapi. Si kabla ya 1840 ilipopatika chini ya jangwa karibu na Mosul. Ninawili ilionodka lakini kitabu cha Yona kipo bado. Kama vile Yesu alivyosema,: "Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe." (Luk.21:33).

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster