GTBS for Children

1. Habari njema za mafunzo ya Biblia kwa watoto wanaoelekea katika utu uzima
2. FIKRA PEVU NDANI YA MWILI WENYE AFYA (Marko 2:1-12)
3. MTEGO ULIOANDALIWA KWA YESU (Mark 3:1-6 )
4. KATIKATI YA DHORUBA (Marko 4:35-41)
5. WAKATI AMBAPO MAMBO MAMBAYA YANAZIDI KUWA MABAYA (Marko 5:21-24 na 35-43)
6. ADHABU YA KIFO (Marko 6: 16-29, kwa undani zaidi)
7. EFATA - KUFUNGULIWA (Marko 7:31-37)
8. KIPOFU ASIYE NA MSAADA (Marko 8:22-26)
9. YESU NA WATOTO (Marko 10:13-16)
10. . HAZINA DUNIANI (Marko 10:17-27)
11. . KUPIGANIA MKOBA WA KIONGOZI (Marko 10:35-45)
12. . UKIRI WA IMANI KWA KIPOFU MWOMBAJI (Marko 10:46-52)
13. . UPENDO HAUSHINDWI KAMWE (Marko 14:1-9)
14. . JARIBIO LA YESU (Marko 15:1-15)
15. . MAAJABU YA UFUFUO (Marko 16:1-14)

Print all lessons

? 2009 Glad Tidings Bible Studies in Swahili - www.gladtidings-bs.com


1. Habari njema za mafunzo ya Biblia kwa watoto wanaoelekea katika utu uzimaMaswali haya yalipitiwa upya kwa ajili ya watoto na vijana na Outi Paukkunen, aliyekuwa mratibu wa FLOM, na yalitafsiriwa kutoka katika lugha ya Kifini kwenda Kiingereza na Helena Rantanen.

 • Maswali katika mwongozo huu ni kwa ajili ya watoto wenye umri kati ya miaka 10 hadi 12, lakini ikihitajika yaweza kutumika katika makundi ya umri kati ya miaka 7 na 14
 • Maswali pia yalijaribiwa kwa wavulana. Majibu yalikuwa ya kutia moyo.
 • Kila kikao kisizidi zaidi ya dakika 40.
 • Kiongozi wa kikundi cha kusoma lazima aelekeze mazunugmzo kwa makundi ya watu wazima na pia yawepo maswali ya nyongeza. Hata hivyo, hapaswi kujijibu mwenyewe, ajaribu kufanya vijana wajibu wenyewe.
 • Kiongozi awape vijana muda wa kutafakari majibu na ahimize kila kijana angalau ajibu swali moja.
 • Kiongozi kama ataweza, au kama atajisikia, aelezee mawazo yake na maoni ya kumaliza au awaelekeze katika sala ya mwisho.
 • Tunapendekeza makundi haya ya utafiti yawe pamoja na katika shughuli jamaa za klabu hiyo. Viongozi inaweza kuchaguliwa miongoni mwa vijana zaidi ya miaka 15.
 • Mwongozo huu utaboreshwa pamoja na maendeleo ya vikundi vya utafiti.

  ***


  ? 2009 Glad Tidings Bible Studies in Swahili - www.gladtidings-bs.com

  2. FIKRA PEVU NDANI YA MWILI WENYE AFYA (Marko 2:1-12)  Historia: Nyumba katika nyakati za Biblia zilikuwa gorofa iliyoezekwa paa, zilijengwa kwa mawe ya chokaa na matofali. Walifanya hivyo labda iwe urahisi zaidi kuvunjwa chini kuliko za kifini. Paa lilifikiwa kutoka nje kwa kupanda ngazi. Wakati wa Yesu watu walidhani kwamba mtu alikuwa na nia ya kutenda dhambi nzito, kwa sababu aliumwa. Mwana wa mtu inamaanisha Yesu mwenyewe.
  1. Fikiria maisha ya kila siku ya mtu mwenye ugonywa wa kupooza. Ni aina gani ya matatizo na huzuni anazokumbana nazo?
  (Ni aina gani ya huduma mtu huyu anahitaji? Ilikuwaje mwingiliano wake na watu wengine baada ya yeye kupata huu ugonjwa?)
 • Jaribu kufikiria maisha ya familia ambayo kazi yake ilikuwa kumtunza mtu huyu.
 • Katika mstari wa 5 tunasoma kwamba binadamu alitenda dhambi. Ni aina gani ya dhambi yaweza kuwa na nia hata wakati mmoja hawawezi kutoa hoja? Kujadili mada: je ugonjwa unatufanya kuwa bora au binadamu wabaya?

  2. Ni nani ambao walikuwa viongozi - tafakari juu ya njia mbadala tofauti?
 • Ni nini kilichowafanya viongozi kuamua kama ilivyoelezwa katika aya 3 - 4?
 • Orodhesha hatua kwa hatua wanafunzi walitakiwa kufanya nini kwa mtu aliyepooza ili amrudie Yesu. (Nini kilikuwa kigumu, rahisi?)
  3. Viongozi walileta rafiki yao kwa Yesu kuponywa. Kwa nini Yesu kwanza alimsamehe dhambi zake (5)? (Kwa nini Yesu alichagua hii utaratibu huu?)
 • Je, msamaha una maana gani kwa mtu huyu aliyepooza?
  4. Fikiria kwamba ungemletea Yesu tatizo lako gumu sana na atakujibu kwa kusema: ". Mwanangu / Binti yangu, umesamehewa dhambi zako" Je, wewe ungekuwa na furaha au huzuni?
 • Ulikuwaje mtizamo wa mtu aliyepooza mtu na mabadiliko ya ugonjwa wake wakati yeye alikuwa na uwezo wa kufurahi juu ya msamaha wa dhambi zake?
  5. Jibu swali la Yesu katika aya ya 9. (Itamgharimu kiasi gani Yesu kumponya mtu? Itamgharimu kiasi gani Yesu kumsamehe mtu dhambi zake?)
  6. Tutasaidiaje kuleta / "kubeba" kwa Yesu marafiki zetu ambao hawawezi au hawataki kuja kwake kwa miguu yao wenyewe? (Watakutana naye wapi?)

  ***


  ? 2009 Glad Tidings Bible Studies in Swahili - www.gladtidings-bs.com

  3. MTEGO ULIOANDALIWA KWA YESU (Mark 3:1-6 )


  Historia: Ugomvi wa kwanza wa Yesu ulihusu siku ya mapumziko (siku ya Sabato) kwa walimu katika Agano la Kale ilivyoelezwa katika sura iliyotangulia (Mk 2: 23-28). Ugomvi huu ulikuwa ni wa pili katika utaratibu. Kwa walimu maadhimisho ya kimila katika Sabato yalimaanisha utambuzi wa mambo mawili: 1) kuja kwa Masihi, Mwokozi baadaye, Yesu na 2) ukombozi wa mwanadamu.

  1. Jinsi gani mkono uliopooza (haribika) unaweza kuathiri maisha ya mwanadamu? (Kazi, masuala ya fedha, familia, imani? Ni aina gani ya kazi moja katika siku hizo inaweza kufanywa kwa kutumia mkono mmoja?
 • Katika mstari wa 5 tunagundua kuwa hapo awali mkono ulikuwa mzima. Je, unafikiri mtu alipata changamoto gani baada ya mkono wake kupooza, pengine kutokana na ajali?
 • Je mwanadamu anapata aina gani ya hisia katika kifungu hiki? Anajichukuliaje? (Aibu, waoga, waoga ...)
  2. Mazingira ya sinagogi yalikuwaje wakati wa Sabato?
 • Katika maandiko tumegundua ya kwamba mwanadamu hakukwenda kwenye sinagogi kuponywa. Kwa nini alikwenda?
 • Kwa nini mwanadamu hakumuomba Yesu amsaidie?
 • Linganisha kati ya mwanadamu mgonjwa na mwalimu (Mafarisayo) sababu za kuja kwenye Sinagogi siku ya Sabato.
  3. Kwa nini Yesu alimwambia mwanamume simama? Kwa nini yeye hakumponya bila kujulikana katika nafasi yake mwenyewe?
 • Je, unafikiri kwamba mtu angekuja mbele ya mkutano kwa amri ya mtu yeyote?
  4. Ghadhabu ya Yesu ni nadra kutajwa katika vitabu vya Injili. Kwa nini Yesu wakati wote alikuwana hasira na shida(5)?

  5. Je, mwanadamu alimfikiriaje Yesu ambaye aliweka misuli katika mkono uliopooza tena?
 • Unasema nini kuhusu Yesu?
  6. Kwa nini uponyaji wa mtu huyu ulikuwa muhimu sana kwa Yesu ili hali alikuwa tayari kuhatarisha maisha yake kwa sababu hiyo (4)?
 • Kwa nini Yesu aliuawa ingawa, ili kunukuu mstari wa 4, yeye alisaidia na kuokola watu?

  HABARI NJEMA: Sabato inamaanisha kitu tofauti kati ya Yesu na Mafarisayo. Kwa Mafarisayo ilimaanisha sheria ambazo watu walichunguza ili kuokolewa. Yesu kwa upande wake, siku ya Sabato ilikuwa tafakari ya Injili, ishara ya Mungu kuwapa watu wake mwenyewe kupumzika kutokana na kazi zao kupitia msamaha wa dhambi zao (Ebra 4: 9 - 10). Isomwe kwa pamoja!

  ***


  ? 2009 Glad Tidings Bible Studies in Swahili - www.gladtidings-bs.com

  4. KATIKATI YA DHORUBA (Marko 4:35-41)


  Historia: Kati ya wanafunzi kulikuwa wataalamu wane wa uvuvi, ambao walilifahamu vyewa ziwa.
  1.Ziwa Genesareti ni 20 x 21 kilomita na ukubwa. Ni kwa takriban muda gani kuchukua kwa kupita katika ziwa lile.
 • Je, wewe unafikiria kama mtu akikuuliza wewe kuvuka ziwa hilo wakati wa usiku?
 • Kwa nini wanafunzi hawakupinga wakati wote Yesu alipowaamuru kuvuka ziwa wakati huo (35)?
 • Mtu atamfikiriaje Mungu na kifo chake, endapo ataweza kulala katika hali ya dhoruba?
 • Je, umewahi kuwa katika dhoruba na kufikiria kulala?

  3. Je, unafikiri Wanafunzi walifanyaje kuepusha mashua yao kuzama baada ya dhoruba kuanza?
 • Kwa nini wanafunzi hawakuweza kuamini katika hali kuwa Mungu angeweza kuwasaidia?

  4. Ni katika hali gani uliyowahi kukumbana nayo na Yesu akalala pasipo kujali matokeo yake kwa familia yako pamoja na marfiki(38)?
 • Ni aina gani ya matatizo unakumbuka, matatizo ambapo ulihitaji msaada lakini hakuna msaada ulioupata?
 • Mstari wa 38 unaelezea umuhimu wa maombi. Je, unafikiri kuhusu sala baada ya hayo?

  5. Kwa nini wanafunzi walishangaa walipopata msaada waliouhitaji?
 • Jiulize mwenyewe kama ungekuwa sawa au tofauti na wanafunzi wakati ulipokuwa katika hali ngumu.
  6. Je, ni vigumu au rahisi kwako kuamini kwamba upepo na mawimbi kweli ulitii amri za Yesu (39)? Toa sababu za jibu lako.
 • Leo Yesu anasimama katikati ya matatizo yako magumu na anasema: "Utulivu, Tulia" (Yesu alisema hivyo kwa upepo na mawimbi ...) Maneno haya yanamaanisha nini leo katika mambo yako mwenyewe ambayo ni magumu (mambo ya ndani, shule na marafiki)
 • Yesu anajua matatizo yako na anataka kuyatatua. Hii ina maana gani katika matatizo yako?
  7. Wanafunzi walijisikiaje baada ya kusikia maneno ya Yesu katika mstari wa 40?
 • Fumba macho yako, hivyo mimi nasoma maneno haya ya Yesu na wewe. Je, wewe unataka kuelezea ulijisikiaje?
  8. Kwa nini Yesu aliwasaidia hata wale ambao hawakuwa na imani?
 • Ilikuwaje imani ya wanafunzi kwa sababu ya tukio hili?
 • Jinsi gani unaweza kuwa na matumaini na imani yako ubadilike kupitia matatizo yako ya sasa?
  HABARI NJEMA: Lakini hao wafuasi walikuwa wameokolewa kutoka kufa na kuzama, lakini Yesu haikuwa hivyo. kusulubiwa kwake maana kukosekana hewa tu kama kuzama njia. Yesu alilipa kwa maisha yake mwenyewe ili aweze kutuokoa tuende Mbinguni. Wakati akitusaidia mtazamo wa Yesu ni daima katika siku zijazo, tunaona tu wakati huu, lakini Yesu anajua kilicho bora kwa ajili yetu baadaye ... (kwa mfano, inaweza kuwa ni kupitia baadhi ya matatizo ili tuweze kuamini katika Yesu 'maridhiano juu ya Msalaba).

  ***


  ? 2009 Glad Tidings Bible Studies in Swahili - www.gladtidings-bs.com

  5. WAKATI AMBAPO MAMBO MAMBAYA YANAZIDI KUWA MABAYA (Marko 5:21-24 na 35-43)  Historia: Mkuu wa sinagogi alichaguliwa miongoni mwa watu walioheshimika katika jamii husika. Watawala wengine wote wa kundi lake katika Agano Jipya isipokuwa Yairo aliyekuwa mpinzani wa Yesu. Yairo alikuwa tu hii mtoto mmoja (Luka 8:42).

  1.Yairo alifikiria nini kuhusu Mungu wakati mtoto wake wa pekee alipokuwa mgonjwa?
  2. Kwa nini Yairo hakutaka ridhaa ya msaada kutoka kwa Yesu, ingawa Yesu hakuwa maarufu katika duru hizo?
 • Je kwa njia ya ombi hili inatuambia nini kuhusu Yairo (22-23)?
  3.Ni nini kilichotokea katika moyo wa baba katika mstari wa 35?
 • Ni katika hali gani uliona ya kwamba hakuna tena haja ya kumpinga Yesu?
  4. Kwa nini Yesu alimkataza Yairo kuwa na hofu, ingawa mbaya zaidi alikuja kuwa mbaya katika hali yake (36)?
 • Je ni nini kinachokupa hofu zaidi katika ulimwengu huu? (Unaweza kujibu kimyakimya)
 • Itakuwaje kama Yesu angekukataza kuwa na hofu wakati mbaya wako - utafikiria nini?
  5. Ni katika kitu kipi Yairo aliamini hata baada ya msichana huyo kufa?
 • Yairo angefanya nini kama asingekuwa na imani katka Yesu?
  6. Yesu alipofika nyumbani kwa Yairo palionekana kuwa anga la maombolezo na mazishi. Je, Yesu alitaka kusema nini kwa waombolezaji tukiangazia mstari wa 39?
  7. Angazia muujiza huu kutokana na maoni ya msichana - hali hiyo ilimuathirije msichana huyo kwa sasa na maisha ya baadaye?
 • Maisha ya wazazi yalibadilikaje baada ya tukio hili?
 • Je, unafikiri familia ya Yairo walidhani nini wakati waliposikia uvumi kuhusu kifo na ufufuo wa Yesu mwenyewe?
  HABARI NJEMA: "Usiogope, amini tu" maana yake katika lugha ya Yesu: "Niachie haya katika mikono yangu. Nina uwezo wa kufanya huduma hiyo. "
  Yesu mwenyewe alikuwa na hofu ya jambo moja tu, k.v. kujitenga kutoka kwa Baba yake. Hofu ilikuwa kubwa hali iliyopelekea atokwe jasho la damu pale Gethsemane. Kwa njia hii Yesu alionyesha kwamba kujitenga kutoka kwa Mola ni jambo pekee la kuogopa. Hofu nyingine zote Yesu anaweza kuzikabili na anataka mabadiliko katika kitu kizuri (baraka) katika maisha ya wale walio muamini yeye. Pia jambo lenye mtazamo hasi linaweza kuwa katika hali chanya hapo baadaye, kwa mfano katika makazi mapya zunapata wageni wapya.
  Kumbukumbu aya: "Usiogope, amini tu!"

  ***


  ? 2009 Glad Tidings Bible Studies in Swahili - www.gladtidings-bs.com

  6. ADHABU YA KIFO (Marko 6: 16-29, kwa undani zaidi)  Historia: Herode hakuwa mfalme bali mkuu wa mkoa - yeye alitawala zaidi ya robo moja ya Palestina kwa idhini ya Warumi'. MwanahistoriaYosefu anatuambia takriban mambo sawa kuhusu maisha ya Herode ya ndoa kama Biblia inavyoeleza. Kulingana na yeye binti wa Herode aliitwa Salome. Wakati alikamatwa Yohana alikuwa na umri wa miaka 30.

  1. Jaribu kutafuta sababu kwa nini Herode alimtwaa mke wa kaka yake (17-18).
 • Unafikiria kwa nini Herode alitaka kubadili mumewe kwa mwingine?
  2.Kwa nini John aliingilia kati maisha ya ndoa ya Herode ingawa alijua hili ilikuwa ni hatari?
 • Utasemaje kwa mtu atakayekuja kwako na kukwambia makosa aliyokufanyia?

  3. Je, unaamini John alikuwa anafikiria nini wakati wamekaa katika minyororo jela baada ya kazi na mafanikio kama mhubiri? (Mk1: 5 inatuambia kwamba alikuwa maarufu sana)
 • Je, unafikiri John alikubali katika baadhi ya hatua kwamba alimhukumu Herode?


  4. Kwa nini Herode alimhofia John ingawa John alikuwa tu mfungwa (20)?
 • Kwa nini John hakumhofia Herode ingawa alikuwa mfungwa?
 • Labda kulikuwa na kitu alichokisema Yohana ambacho kilimvuta nia ya Herode. Kilikuwa ni kitu gani?

  5. Salome, binti wa Herode, alikuwa katika umri wa kuvunja ungo. Jaribu kufikiria maisha ya msichana huyu yalikuwaje.
 • Kwanini msichana hakutamani zawadi ya kusherehekea siku ya kuzaliwa iwe farasi au nguo maridhawa, vitu ambavyo wasichana na umri huo hutegemea kuvipata?
  6. Unaamini Yohana alikuwa anafikiria nini katika saa yake ya mwisho? Unadhani Yohana alikuwa ameelewa maana ya maisha ndani ya Yesu? Yohana alijua maandiko vizuri pamoja na unabii wa Yesu katika Agano la Kale. Tusome Isaya 53: 3-6.7.
 • Unadhani ni nini kilikuwa mawazoni mwa Wanafunzi wa Yohane kuhusu hatima ya mwalimu wao (29)?
 • Ni yapi yanayofanana na ni tofauti gani unaweza umepata kati ya maisha na vifo vya Yohana na Yesu? (Kiongozi anaweza kuorodhesha kwenye karatasi au kwenye ubao)
  8. Yohana aliwaandaa watu tayari kukutana na Yesu (Yohana 1:28). Yohana alifanyaje hili?
  9. Unafikiri ni ujumbe upi muhimu zaidi katika hadithi hii kwako na kwa rika lako?
  5b. MIKATE 25,000 NA SAMAKI 10,000 (Mark 6: 30-44)
  Historia: Kiongozi wa kundi anaweza kuonyesha kwenye ramani eneo la kulisha miujiza hii mkabala na Bethsaida (45) na kuhesabu ni kilomita ngapi kutoka huko hadi muhimu zaidi katika Galilaya. Kumbuka kwamba ni Yesu 'na wanafunzi wake' nia ni kupumzika wakati wa safari hii (31-32).

  1. Nini kawaida ya mtu ambaye ana kazi muda mwingi hadi anakosa muda wa kula (31)?
 • Unadhani ni nini kilichokuwa katika ma walipoona umati juu ya pwani kusubiri kwa Yesu (32-33)?
 • Kwa nini Yesu hakukupata wasiwasi wa umati huu ingawa alipoteza siku yake (34)?

  2. Wakati Yesu alipomaliza kuhutubia muda ulikuwa umesogea sana na ilikuwa tayari ni alasiri. Unadhani wanafunzi walikuwa katika hali gani kwa wakati huo?
  3. Chapati tano na samaki wawili inamaanisha ni chakula kwa mtu mmoja. Kwa fedha za nchini kwako unakoishi sasa ingekugharimu kiasi gani cha fedha?
 • Ni vijiji vingapi ambapo takriban kila mmoja angepata ili aweze kuzalisha chakula cha watu 5,000 chapati 25,000 na samaki10,000?
  4. Kwa nini yesu aliwaambia wanafunzi wake : "Wapeni kitu cha kula"(37)?
 • Wanafunzi walijibu nini kuhusu maagizo haya ya Yesu?
  5. Wanafunzi walipata wapi ujasiri wa kufanya jinsi Yesu alivyowaambia? (39)
 • Je, watu waliamini kwamba watapata chakula wakati wao waliketi kwenye nyasi na kama waliamini, wapi walifikiria chakula hicho kilitoka wapi (40)?
  6. Angazia sababu mbalimbali kwanini waaminio kwa dunia ya kileo siyo mar azote wanaamini kuwalisha wenye njaa?
 • Wenye njaa wako wapi wale ambao Yesu anakutaka uwalishe?
  7. Unaamini ya kwamba Yesu anaweza kuzidisha mara 5000 zawadi ambazo unampa (hata kwa kiasi kidogo)?


  HABARI NJEMA: Baada ya kufanya ishara hiyo Yesu alisema: "Mimi ni mkate hai ulioshuka kutoka mbinguni. Mtu yeyote akila mkate huu ataishi milele. Mkate huu ninaoutoa ni mwili wangu "(Yohana 6:51). Wakati akifa juu msalabani Yesu akawa mkate wetu wa kisakramenti na mkate wa uzima wa milele (kwa kuamini katika kifo cha Yesu Msalabani tuna uzima wa milele).

  ***


  ? 2009 Glad Tidings Bible Studies in Swahili - www.gladtidings-bs.com

  7. EFATA - KUFUNGULIWA (Marko 7:31-37)


  Historia: Binadamu katika maandishi yetu mapema alikuwa akisikia ulemavu kutoka utoto wake, kwa sababu yeye hakuwa na uwezo wa kuzungumza vizuri. Kwa hivyo, hakuweza kuwa na mawasiliano na watu wengine (nyakati hizo kulikuwa hakuna umoja wa lugha ya ishara). Mapema Isaya alikuwa ametabiri miaka 700 (Isaya 35: 5) kwamba Mwokozi aliyechaguliwa na Bwana atawafanya viziwi wasikie na bubu waweze kuongea (37).
  1.Orodhesha ni aina gani ya sauti na sauti gani wewe husikia kila siku. Je, unafikiri itakuwa vigumu zaidi kama wewe husikii chochote?
 • Zaidi ya hayo, tunaweza kuinamisha vichwa vyetu na kusikiliza sauti mbalimbali (ufunguzi wa mlango, kutembea, kukohoa ...) na tunaweza kufikiria nini itakuwaje kama hatutasikia chochote.

  2. Hebu fikiria utoto wa mtu huyu alikuwa kama nini. (Ni kwa jinsi gani wazazi wake walimleta mtoto wao, kumlinda dhidi ya hatari, kumfundisha kufanya kazi, nk? Nini kinawezesha mawasiliano ya kijana kipofu na marafiki zake inakuwa kama nini? Unafikiri yeye alijiwazia nini?
  3. Katika maisha ya kila siku ya watu wazima walikuwa na maono gani kuhusu kulemaa ikilinganishwa na maisha ya kila siku ya wale ambao wanaweza kusikia?
 • Huyu mtu mlemavu katika maandishi yetu alipelekwa katika sinagogi au hekalu - ni kwa kiasi gani unafikiri alipata ufahamu wa Bwana asiyeonekana?
  4. Kwa nini watu wengine walimleta kwa Yesu - orodhesha mibadala mbalimbali (32)?
 • Kama ungemleta mtu jinsi gani ungeweza kumwelezea kwake angekwenda wapi na kwa nini?
  5. Je, mtu kiziwi alielewa nini kuhusu utaratibu wa Yesu awamu nne katika mistari 33 na 34? (Je, Yesu alitaka kueleza nini kwa yule mtu alpotazama juu mbinguni kabla ya uponyaji wake kufanya miujiza? Na kwa kuugua?)
  6,Kwa nini Marko alitunza katika maandishi yake maneno ya Yesu hata katika lugha ya asili, k.v. katika Kiaramu (34)?
 • Yesu amesimama mbele yenu aseme: "Efata! Kufunguliwa" Anamaanisha nini! (Mimi tayari naweza kusikia)?
 • Naweza kusikia sauti ya Mungu katika Biblia?
 • Fikiria mawasiliano yako na rafiki yako. Je, kati ya wewe na rafiki yako kuna kitu ambacho kinahitaji kubadilishwa? (Unaweza kujibu kimya.)
  7. Kila miujiza aliyoifanya Yesu inatuambia kitu kuhusu Mbinguni. Tunaweza kujifunza nini kuhusu hilo kwa kuzingatia tukio hili hasa?
  8. Kwa nini watu hawakutilia ombi la Yesu kuwa kimya juu ya muujiza huu (36)?
 • Ni "habari" gani unafikiri Yesu alitamani zaidi watu wawaambie marafiki zao?


  HABARI NJEMA: Mawasiliano laini kati ya Yesu na baba yake yalikatika wakati Yesu aliponyongwa msalabani. Hii ilikuwa ni gharama Yesu aliyoilipa kwa ajili ya mawasiliano kati yetu wenye dhambi na Bwana.

  ***


  ? 2009 Glad Tidings Bible Studies in Swahili - www.gladtidings-bs.com

  8. KIPOFU ASIYE NA MSAADA (Marko 8:22-26)


  Historia: Mtu alikuwa na uwezo wa kuona katika utoto wake; Tunajua ya kwamba, kwa sababu Yesu amemponya mtu moja tu aliyezaliwa kipofu (Yohana 9:32). Nakala yetu inatueleza kuhusu wakati Yesu aliwaponya watu batili kidogo kidogo. Yesu alipomaliza mjadala wake pamoja na wanafunzi kuhusu kutoamini kwao kwamba yeye ni Mwana wa Mungu (18). Zaidi ya hayo, alikuwa alishalalamika mapema kuhusu kutoamini kwa wenyeji wa Bethsaida, eneo la muujiza huu wa sasa (Mat 11:21).
  1. Kwa nini kipofu hakumuuliza mwenyewe Yesu jambo lolote?
 • Hebu fikiria mtu huyu kipofu alikuwa na maisha ya aina gani.
 • Ni nini kilichomhuzunisha huyu mtu kiasi cha kutokuuliza chochote; orodhesha sababu mbalimbali?

  2. Je, wenzake walitaka Yesu afanye nini kwa mtu (22)?
 • Yesu alijibuje ombi la marafiki?
  3. Kwa nini Yesu hakutaka kumponya mtu katika kijiji cha Bethsaida, bali mtu wa nje yake?
 • Fikiria kwamba mtu asiyejulikana anakuchukua wewe kwa mkono katika hali ambapo huwezi kumwona. Ungefanya nini, ungeweza kumfuata submissively? (Inaelezea nini kwamba yeye hakupinga wakati Yesu akimpeleka nje ya kijiji?)
  4. Ni mambo gani matano ambayo Yesu aliyafanya kwa kipofu??
 • Kwa nini mahitaji ya uponyaji yalikuwa ya awamu nyingi? (Ni majadiliano na uponyaji yanamaanisha nini kwa kipofu mwenyewe?)
  5. Yesu alimpandishwa mtu wa nje ya kijiji ili awe mbali na watu . Je, unafikiri bado kulikuwa na watu sasa au mtu alifikiria tu kwamba aliona baadhi (24)?
 • Fikiria hali wakati Yesu alipoponya mikono yake miwili (kumbuka! Wingi katika lugha ya asili) juu ya kichwa cha mtu na kumulizwa kama yeye aliona kitu chochote. Nini lingekuwa jibu sahihi kwa swali hilo?
 • Kwa nini Yesu alirudia swali katika awamu ya baadaye ya uponyaji (25)?
  6. Kwa nini Yesu alimtaka mtu kurudi Bethsaida, ambapo rafiki zake walikuwa wanamsubiri kwa ajili yake? (Nini kilichotokea katika kijiji kama mtu aliyeponywa angerudi huko?)
 • Nini kingine alichokiponya katika maisha ya mwanadamu, zaidi ya macho?
 • Lengo la mwisho la Yesu katika uhai wa mtu huyu lilikuwa ni nini?
  7. Nakala hii pia inatuliza sisi kama tunamwona Yesu kwa imani "kwa macho ya mioyo yetu" (18). Leo Yesu amesimama mbele yenu na anauliza: "Je, unaweza kuona kitu?" Utamjibu nini?
 • Ni kwa njia gani mbalimbali Yesu alijaribu kufungua "macho ya mioyo yenu" na kuonyesha kwamba yeye ni nyuma ya kila kitu? Kwa njia zipi alijaribu kukusaidia ili uweze kujifunza kumjua?

  8. Muuiza huu unatufundisha nini kuhusu Mbinguni?
  HABARI NJEMA: Ufunguzi wa yule kipofu machoni ilikuwa ni ishara kwamba Mwalimu mwenyewe alikuwa amewasili na watu waliruhusiwa kumwona uso kwa uso (Isa 35: 4-5). Yesu, hata hivyo, alifanya siri hali ambayo watu wengi hawakumwona Mungu ndani yake. Hata wanafunzi walikuwa na shida ya kumtambua kwamba alikuwa Yesu wa kweli (18). Makala hii inatuthibitishia kwamba Yesu hakuacha kazi yake ndani yetu isiyokamilika kabla hatujamwona kama kweli ni yeye (1 Yohana 3: 2).

  ***


  ? 2009 Glad Tidings Bible Studies in Swahili - www.gladtidings-bs.com

  9. YESU NA WATOTO (Marko 10:13-16)


  Historia: Kitendo cha kumfanya kipofu kuona kilikuwa ni ishara ya kwamba Mwalimu mwenyewe alikuwa amewasili na watu waliruhusiwa kumwona uso kwa uso (Isa 35: 4-5). Yesu hata hivyo alijua ya kwamba watu wengi hawakuona Mungu ndani yake. Hata wanafunzi walipata shida ya kujua Yesu halisi ni yupi(18). Makala hii inathibitisha kwamba Yesu hakuacha kazi yake ndani yetu pasipo kuimaliza kabla ya kumwona kama kweli ni yeye(1 Yohana 3: 2).

  1. Wakati ukiangalia ndugu yako na marafiki, ni rahisi au vigumu kwako kuamini kama vile wao wenyewe wanavyoamini Ufalme wa Mungu? Kwa nini iwe hivyo / au isiwe hiyo?


  2. Orodhesha sababu mbalimbali kwa nini akina mama katika maandishi yetu waliwaleta watoto wao kwa Yesu - hata watoto, ambao hawakuwa na uelewa wowote kuhusu mafundisho yake?
 • Kwa nini si akina mama wengi basi na kwa sasa hawana nia ya kuleta watoto wao kwa Yesu?

  3. Kwa nini wanafunzi walifurahi watoto kuletwa na Yesu?
 • Yesu mahali popote amefedheheshwa. Ni nini kilichomfanya apate gaghabu?

  4. Katika hali yetu kuleta watoto kwa Yesu inamaanisha kuwaleta katika mawasiliano na Biblia. Mbona hata wazazi Wakristo hawawatunzi watoto wao kusikia Neno la Mungu nyumbani na katika shule ya Jumapili, katika kambi au katika maeneo mengine kama hayo?

  5. Kwa nini mtoto ameruhusiwa Ufalme wa Mungu kabla watu wazima?

  6. Ni kwa njia gani mtoto hupokea zawadi? Je kuhusu watu wazima?
 • Jinsi gani mtoto kupokea zawadi kubwa ya Mungu: urafiki na Yesu na msamaha wa dhambi? Je kuhusu watu wazima?
  7. Watoto ambao Yesu aliyewabariki wamekuwa watu wazima baada ya miongo kadhaa. Baadhi yao wameishi maisha ya kawaida ya kila siku, wengine wamepitia matatizo makubwa, baadhi walikuwa na furaha, wengine huzuni. Je, unafikiri kwamba baraka ya Yesu ilikuwa na baadhi ya athari ya kudumu juu yao? Kama ilikuwa na athari, ilikuwa kama nini kwa mfano?
 • Baraka hii inamaanisha nini kwa akina mama wakati watoto wao walipopata majaribu katika maisha yao ya baadaye?

  HABARI NJEMA: Baadaye akina mama hawa kupitia maandishi yetu labda walidhani yafuatayo: "Yesu kamwe hatamsahau mtoto wangu, ambaye aliwahi kusema Baraka za Bwana". Una haki ya kuamini katika njia hiyo hiyo kwa upande wako wakati umepokea baraka za Yesu kutoka kwa wazazi wako, wadhamini au kiongozi wako kikundi cha kujifunza Biblia, na hii itakuwa kubeba wewe juu ya siku yako ngumu sana, pia.
  Tuseme pamoja Baraka za Bwana.

  ***


  ? 2009 Glad Tidings Bible Studies in Swahili - www.gladtidings-bs.com

  10. HAZINA DUNIANI (Marko 10:17-27)


  Historia: Mathayo anatueleza kwamba mtu katika maandishi yetu alikuwa ni kijana (Mt 19:22) na kwa mujibu wa Mtakatifu Luke alikuwa mtawala (Lk 18:18), k.v. katika nafasi ya juu ya kijamii na tajiri sana. Kijana huyu alikuwa mafanikio ya kweli katika maisha yake. Kumbuka kuwa katika siku hizo watu katika Israeli kwa kawaida hawakukimbia wala kupiga magoti.

  1. Tafakari juu ya njia mbadala tofauti: ni nini kilichomfanya mtu huyu tajiri kuishi hivyo isivyo kawaida kama mstari 17 unavyotuambia. Je, alitarajia jibu?
  2. Kwa nini mtu alikuwa na uhakika wa kuingia mbinguni, hata ingawa yeye alitii amri za Mungu au kwa maneno mengine alikuwa na maisha mema kwa makisio yake mwenyewe?


  3. Matajiri wengi hupitia katika matatizo na fedha na inaweza kupelekea aishi maisha mabaya. Nini kinaweza kuwa sababu ya mtu kupitia majaribu yote bila kuanguka wakati moja (19-20)?
 • Kumbuka kwamba kulingana na amri za Yesu lazima kufuatwa katika mawazo na maneno, kama vile, si kwa matendo tu. Je, unafikiri kwamba daima mtu alifanya kazi vizuri katika mawazo yake (19-20)?
 • Je, unaweza kumjibu Yesu kama kijana alivyomjibu, sasa unajua ya kwamba mtu anaweza pia kutenda dhambi katika mawazo ya mtu?
  4. Mtu alikuwa bado amekosa jambo moja. Pendekeza njia mbadala tofauti jambo hili laweza kuwa kitu gani (21).

  5. Ni vitu vya aina gani kwa kawaida watu kuonekana kama hazina yao (21)?
 • Binadamu katika maandishi yetu alikuwa na hazina ya mambo mawili duniani. Ni mambo gani hayo?
 • Jinsi gani tunaweza kukusanya hazina mbinguni?
 • Linganisha hazina duniani na hazina mbinguni. Jinsi gani unaweza kufananisha na ni tofauti gani umepata?
  6. Ni ipi njia mbadala iliyoachwa kwa mtu alipoona kuwa alikuwa anakimbilia mali zake na matendo mema zaidi kuliko kwa Yesu?
 • Je, Yesu angefanya nini, kama mtu angekiri kwamba yeye alipenda pesa zaidi kuliko Mungu na kama angeomba msamaha?
  7. Linganisha jibu la kila mmoja ambalo Yesu alimpa kijana tajiri (21) na aliyowapa wanafunzi wake (27). Kwa nini yalikuwa tofauti hivyo?
 • Fikirieni pamoja: Je, inawezekana kwa Mungu kumwokoa mmoja katika hali ya aina yeyote (iwe moja ni maskini au tajiri kuchukua mali ya mtu)?
  HABARI NJEMA: Yesu akatoa hazina yake mbinguni wakati anakuja kwenye dunia hii. Wakati wa kufa juu ya msalaba Yesu alipata adhabu ambayo iliwahusu ambao walishikamana na hazina zao. Je, unadhani kwa nini?

  ***


  ? 2009 Glad Tidings Bible Studies in Swahili - www.gladtidings-bs.com

  11. KUPIGANIA MKOBA WA KIONGOZI (Marko 10:35-45)


  Historia: Yakobo na Yohana walikuwa wana wa Zebedayo, mvuvi mahiri kutoka Galilaya. Walikuwa miongoni mwa wanafunzi kumi na wawili pamoja na Peter. Yesu aliwaita James na John "wanangurumo". Sasa Yesu alikuwa njiani kwenda Yerusalemu ili kuteseka na kufa.

  1. Je, unafikiria wana wa Zebedayo walitaka kufanya nini baada ya kupatikana portifolio ya waziri katika ufalme waYesu?
 • Kwa nini tamaa ya madaraka ni jambo ambalo ni kawaida katika dunia yetu? Ni aina gani ya nguvu unayo?
 • Fikiria jinsi wewe mwenyewe ulivyotumia nguvu ulizopewa, kwa mfano, zaidi ya ndugu yako, au shuleni.
  2. " Kikombe "mara nyingi kinamaanisha mateso katika Biblia. Kitu gani ndugu walijibu kama Yesu aliwaahidi nafasi yao katika upande wa Msalaba wake (38-39)?
 • Je, wewe kwa upande wako uko tayari kukubali wajibu na hata matatizo ambayo nguvu imeleta pamoja? (Kufikiria kama jukumu la kaka mkubwa au dada)
  3. Kwa njia gani unadhani James na John walifanya makosa (dhambi) dhidi ya Yesu na majirani zao?

  4. Kwa nini wanafunzi kumi walipata hasira na kaka wa Zebedayo katika hali hii (41)?
 • Je kifungu hiki Biblia inatufundisha kuhusu ugomvi na sababu kati ya waumini na Yesu?

  5. Je, kunai tofauti katika wazo la kiongozi bora ilivyoelezwa na Yesu kutokana na kile sisi kwa ujumla tunafikiria katika uongozi (42-45)?
 • Ni kwa kiasi gani unafikiri wazo la kiongozi bora katika kifungu hiki ni barabara kati ya waumini katika Yesu kwa ulimwengu wa leo?
 • Hii inamaanisha nini kwako?
 • Umekuwa ukifuatilia mafundisho ya Yesu katika mistari 43-44? (Unaweza kujibu kimya kimya.)

  6. Tofauti kubwa kati ya Yesu na wana wa Zebedayo ni nini?
 • Unakumbuka ni wapi na ni lini Yesu mwenyewe alitenda kama mtumishi na mtumwa (45)? (Jibu linapatikana nje andiko hili.)
  7.Usemi "kulipa kama fidia" inamaanisha kununua bure watumwa. Soma aya 45 mara moja zaidi ili kila mmoja apate zamu ya kusoma kifungu na kila mmoja apate nafasi ya neno "wengi" na / jina lake mwenyewe - kumaliza kwa kufikiri ambapo Yesu kukukomboa wewe huru kwa bei yoyote.


  HABARI NJEMA: Hata leo Yesu anatarajia wewe juu ya yote kwa ridhaa yako kuhudumiwa naye na kupokea msamaha wake wa dhambi zako - hata dhambi ulizozitenda kwa ubaya kutokana na madaraka uliyopewa.

  ***


  ? 2009 Glad Tidings Bible Studies in Swahili - www.gladtidings-bs.com

  12. UKIRI WA IMANI KWA KIPOFU MWOMBAJI (Marko 10:46-52)


  Jinsi tunavyojua, Yesu alitembelea Yeriko mara moja tu. Ilitokea alipokuwa akielekea Yerusalemu kwa mara ya mwisho. Yesu ni mali ya nyumba ya mfalme Daudi. Ni inaweza kuwa alisema kwamba yeye ni mwana wa Daudi. Mungu alimuahidi Daudi kwamba mwanawe alikuwa wa kuketi kitini wa Israeli milele (2 Sam 7: 12-16). Watawala wa Kirumi wa nchi hawakutaka kusikia chochote kuhusu ama wafalme wa zamani au ya sasa ya Israeli.
  Katika mwanzo unaweza kuingia katika jukumu la kipofu ili kila mtu inashughulikia yake / macho yake, na kiongozi inatoa kila mmoja kwa upande wake baadhi ya vitu kwa kuguswa na waliona kwa mikono.


  1. Je, unadhani itakuwa jambo baya kama utatakiwa kuendesha maisha yako kwa kuomba kwa wengine?

  2.Ni mambo gani mtu anaweza kujifunza wakati ameketi kando ya barabara mwaka baada ya mwaka (46b)?
 • Unafikiri Bartimayo aliwaza nini kuhusu Yesu wakati wa miaka mitatu alipotembelea kila mahali pengine lakini Yeriko, mji wa Bartimayo?
 • Je, unafikiri ya kwamba Bartimayo wakati wote alikuwa na mpango tayari atakalofanya kama Yesu angezuru Yeriko?

  3. Ni nini kilichomfanya Bartimayo kuhitimisha kwamba Yesu alikuwa mwana wa mfalme Daudi (47)? Mmoja ambaye Mungu aliahidi kuwa mfalme na mwokozi wa Israeli, kama vile ile ya dunia nzima.
 • Kwa nini Bartimayo hakuwa na hofu ya askari wa Kirumi wakati alipopiga kelele akitaja jina la mwana wa Daudi?
 • Ilikuwaje kelele za Batimayo zilibadilika wakati walijaribu kumkamatia chini (47-48)?

  4.Tafakari sababu mbalimbali kwa nini watu walitaka kunyamazisha kilio cha Batimayo akiomba msaada. Jaribu kukumbuka baadhi ya matukio yako uliyojaribu kuomba msaada bila majibu - kwa nini unafikiri hukupata msaada?
 • Watu waliomzunguka wangefanya nini badala ya kukataza Bartimayo kupiga kelele (48)?

  5. Bartimayo aliwaza nini aliposikia kwamba Yesu alikuwa akimwita (49-50)?
 • Inawezekana kwamba hadi sasa Bartimayo alipatiwa huduma nzuri ya vazi lake, ambayo pia alipatiwa godoro na matandiko. Kwa nini alitupa vazi hili muhimu kando (50)?

  6. Kwa nini Yesu alimuuliza Bartimayo swali binafsi dhahiri (51)?
 • Yesu akikuuliza leo: "Unataka nikufanyie nini?" Ungemjibu nini?

  7. Bartimayo alimfuata Yesu Yerusalemu (52b). Kwa nini alifanya hivyo?
 • Siku iliyofuata watu wote wakamwita mwana Yesu mwana wa Daudi katika milango ya Yerusalemu (11: 9-10) .Kwa nini watu hawakuwa na hofu ya Warumi kwa wakati ule?

  HABARI NJEMA: Wiki moja baadaye Bartimayo baada ya kuponywa aliweza kuona kwa macho yake mapya jinsi mfadhili wake alikuwa amepigiliwa misumari juu ya msalaba. Je, unafikiri kusulubiwa kwa Yesu basi kulimaanisha nini kwake?

  ***


  ? 2009 Glad Tidings Bible Studies in Swahili - www.gladtidings-bs.com

  13. UPENDO HAUSHINDWI KAMWE (Marko 14:1-9)


  Historia: Mwanzo wa kikao kiongozi wa kundi atoe muhtasari wa yaliyomo ya Luka 10: 38-42, Yohana 11 na Yohana 12: 1-11. Mwanamke katika maandishi yetu ni Maria wa Bethania. wazazi wa Martha, Maria na Lazaro walikuwa wafu. Walikuwa wamemwachia binti yao kiasi cha fedha kwa ajili ya ndoa yao au kwa wafanyakazi wa umri wake wa zamani. Wiki ya mwisho ya maisha yaYesu duniani kuanza.

  1. Ni aina gani ya zawadi ungependa kumpa rafiki yako kama ulijua kwamba yeye alikuwa anakufa?

  2. Nardo ilikuwa na thamani ya mishahara ya wafanyakazi kila mwaka na ilikuwa kawaida kutumika kwa matone tu. Bei ya chupa ya nardo safi ingekuwa katika Euro (kama mtu alipata euro 2000 mwezi)?
 • Itachukua muda gani kupata kiasi hicho cha pesa?
 • Je, Maria alifikiria fedha kwa ajili ya ndoa yake au wakati yeye alitumia urithi wake juu ya chupa ghali ya nardo?
  3. Kwa nini Maria alitumia chupa nzima kichwani mwa Yesu - wakati kiasi kidogo kingetosha?
 • Maneno "Masihi" na "Kristo" yanamaanisha "mafuta" kwa Kiingereza. Wafalme wa Kiyahudi waliopakwa mafuta wakati wakawa wafalme - kwa nini Yesu alipakwa mafuta tu kabla ya mazishi yake?
  4. Maria alitumia akiba yake kwa nardo chupa safi. Ni jambo gani walilaumu wale waliokuwepo kwamba pengine walimwona yeye kuwa mbaya (4-5)?
  5. Unafikiri furaha zaidi ya Maria katika maneno ya Yesu na ambayo yeye alijitetea (6-9)?
 • Je, unaweza kufikiria chochote unaweza kukifanya siku zijazo kwa ajili Yesu?
  6. Jinsi gani ya Maria alipaka marashi juu ya kichwa cha Yesu na Yesu kufa msalabani (k.v. Injili) kufanana na kila mmoja (9)?
 • Fikiria ni ipi kubwa "taka": Mary kumtia nardo safi kama inavyodai hivyo au Yesu kumwaga damu yake kwa ajili ya Maria?
  7. Nini kilikuwa maalum katika kile Maria alichofanya kitakachofanya akumbukwe milele na milele (9)?
 • Ungependa kuacha kumbukumbu ya aina gani (9)?
  8. Unafikiria Maria katika miaka hiyo aliwaza kuhusu fedha aliyotumia "kupita" kwa Yesu siku zile?
 • Jinsi gani Maria alijifunza kumpenda Yesu kupita kiasi?
 • Tutajifunzaje kumpenda Mungu kama alivyofanya Maria?
  HABARI NJEMA: Maria alikuwa amejifunza kujua upendo wa Yesu kwa kumsikiliza. Ndiyo maana aliweza pia kutumika Yesu wakati ulipofika. Kwanza Maria aliamini katika Injili, na imani ndani yake alijitoa kila kitu kwa ajili ya Yesu. Na shukrani kwa Mariamu, Harufu ya Yesu ya nardo safi wakati wa siku zake za mwisho popote alipokuwa, hata juu ya Msalaba.

  ***


  ? 2009 Glad Tidings Bible Studies in Swahili - www.gladtidings-bs.com

  14. JARIBIO LA YESU (Marko 15:1-15)  Historia: Nakala hii inaweza kushughulikiwa katika jozi, pia. Wapatie kila jozi penseli na karatasi ili waweze kuandika maelezo. Kila mshiriki lazima, hata hivyo, awe na Biblia ya yake / zake mwenyewe. Kila jozi wachague mtu mmoja au wawili, mwishowe kila mtu ashirikishe ugunduzi wake wake kwa wengine. Yesu anaweza kushughulikia kwa pamoja ili amalize.

  1.PONTIO PILATO
  alikuwa gavana wa Kirumi katika Yudea katika 26-36 AD. Warumi walimchukua Yudea na wenyeji wake walikuwa mjakazi wao. Pontio Pilato alikuwa mwakilishi mkuu wa wanaomiliki Dola ya Kirumi na kuwajibika kwa matendo yake Kaisari Tiberio. Pilato hakutaka , kwa sababu yoyote, Kaisari angeweza kusikia kuhusu shughuli za mapinduzi Wayahudi (wao kuonekana kama Yesu fitna kwa uasi au kwa maneno mengine kama mhalifu hatari). kupita juu ya au kukataa hukumu ya kifo ilikuwa tu katika mikono ya Gavana.

  Mistari 1-15
 • Ni aina gani ya hisia fungu hili linatoa kwa Pilato?
 • Je, ungefikiria nini kuhusu mwamuzi ambaye atajaribu kuuliza maswali yaliyotajwa katika mstari wa 12 na 14?
 • Kwa nini Pilato hakutekeleza madaraka aliyokuwa nayo, lakini akawaacha wengine waamue kwa ajili yake?
 • Unafikiri Pilato aliwaza nini kuhusu Yesu ndani ya moyo wake?
 • Ni nani aliamua juu ya matokeo ya kesi ya Yesu?
 • Jinsi gani Pilato aliweza kujaribu kujitetea wakati akiwasilisha hukumu mbaya?
 • Kama ungekuwa katika nafasi Pilato asubuhi ile ungefanya nini?

  2. BARABA alikuwa kiongozi wa uasi kisiasa na muuaji. Jina lake linamaanisha "mwana wa baba".

  Mistari 6-15
 • Jadili kwai pamoja kuhusu Baraba 'utoto na ujana alikuwaje. Nini kilichomfanya mtu huyu kuwa mhalifu na muuaji?
 • Ni mawazo ya aina gani aliyokuwa nayo Baraba wakati akisubiri utekelezaji wa adhabu ya kifo chake? (Je, alijutia kitu chochote?)
 • Je, unafikiri kwamba Baraba alikwenda kuona kifo cha mtu aliyesulubiwa akiwa kama katika nafasi ya yeye?
 • Japokuwa si fasihi kuuawa mtu yeyote, nini katika macho ya Yesu kinatufanya kufanana na Baraba?
  3. Makuhani wakuu walikuwa kawaida moja katika idadi kwa wakati mmoja, lakini katika kesi hii kulikuwa na wawili kati yao: Kayafa, kuhani mkuu halisi katika 18-35 AD, na baba mkwe wake Anasi, ambaye aliongoza ofisi hii katika 6-15 aliyemwachia mtoto wa kambo Kayafa.

  Mistari 1-15
 • Unafikiri makuhani wakuu walichukuliwaje kwa lengo lao katika maisha?
 • Kwa nini makuhani wakuu walimwonea wivu Yesu?
 • Kwa nini wao hawakuelewa ya kwamba walikuwa na wivu tu?
 • Ni kundi gani unafikiri lilistahili zaidi kulaumiwa: Makuhani wakuu na hukumu yao mbaya kwa Yesu au Baraba na mauaji yaliyofanywa wakati wa mapigano?
 • Je, daima unataka kuishi kwa haki katika macho ya rafiki yako au unagundua kwamba wakati mwingine unachukua njia isiyo sahihi? Fikiria kama wewe unaweza kufanana na makuhani wakuu katika baadhi ya mambo?

  UMATI ulipiga kelele Hosana Yesu siku ya Jumapili iliyopita. Sasa wao wakapiga kelele: "Msulubishe!" Ni hakika kwamba umati huu kulikuwa na watu wengi ambao walikuwa wamesaidiwa na Yesu.
  Mistari 8-15
 • Kwa nini umati ulitaka kutolewa mauaji haya hatari?
 • Ni jinsi gani inawezekana kwamba watu wanaweza kuwa wenyeji wapiganie mfadhili wao? (Kwa nini mtu yeyote katika hali hii kuongeza sauti yake katika neema ya Yesu na dhidi ya hukumu vibaya?)
 • Ungefanyaje kama ungekuwa miongoni mwa kundi la waombolezao?
 • Je hii inatokea nchini kwako wakati wa leo? Toa sababu ukiangazia jibu lako.

  5. YESU alifanya hukumu moja fupi wakati wa mchakato mzima (2). Vinginevyo yeye aliendelea kuwa kimya

  Mistari 1-15
 • Hadi sasa Yesu alikataa kuitwa kwa jina lolote zaidi ya Mwana wa Mtu. Hata hivyo yeye katika hali hii anakiri kuwa yeye ni mfalme wa Wayahudi (2)?
 • Kwa nini Yesu hakujilinda mwenyewe?
 • Linganisha kati ya Yesu na watu wengine wote katika kifungu hiki. Ni tofauti gani unaweza kuipata kati yao? (Kwa nini Yesu kama mtu mwema katika hali hii hasa?)
 • Je, unafikiria Yesu alikuwa anafundisha kuhusu watu karibu naye?
 • Nani hatimaye aliamua kesi ya Yesu: Pilato, Mungu au Shetani? Kwa nini?

  ***


  ? 2009 Glad Tidings Bible Studies in Swahili - www.gladtidings-bs.com

  15. MAAJABU YA UFUFUO (Marko 16:1-14)


  Historia: Kwa mujibu wa mila ya zamani Marko ni mwandishi wa Petro. Injili ya Marko ni hivyo maisha ya Yesu yaliyonekana kwa macho ya Petro. Mandhari moja katika Injili hii ni kutoamini miongoni mwa wanafunzi. Hata ingawa Yesu alikuwa ametabiri kifo chake na ufufuo wanafunzi hawakuamini kama ingewezekana.

  1. Kwa nini wanawake kutoka Galilaya walikwenda kaburini ingawaje walijua kuna jiwe kubwa na walinzi wa Kirumi (mujibu wa Mtakatifu Mathayo) ili kuzuia mtu au kitu kufika ndani (1-3)?

  2. Wakati huo Ilikuwa ni mila kuwa maiti ilipakwa mafuta kwa marhamu harufu nzuri. Wanawake walikuwa wameona upako wa mwili wa Yesu ulivyoonekana siku mbili zilizopita. Kwa nini wao walitaka kupaka mafuta mara ya pili?
 • Yohana pekee ndiye aliyeona kifo cha Yesu. Wanafunzi wengine hawakutaka kuona mwili wa Yesu akiwa amekufa wakati wote. Kwa nini isiwe hivyo?
  3. Kama wanawake waliamini katika ufufuo wa Yesu kwa kuzingatia utabiri wake, Wamekuwa wakifanya nini siku ya Jumapili ya Pasaka?
  4. Wanawake walifikiria nini waliposikia the maneno ya malaika (6)?
 • Licha ya maneno ya malaika wanawake walikuwepo, hata hivyo, kwa kiasi kikubwa hofu ni kwamba wao hawakuthubutu kumwambia mtu yeyote kuhusu ufufuo (8). Walikuwa wanahofia nini?
  5. Kwa nini Yesu alichagua wanawake hawa kuwa mashahidi wa kwanza wa kufufuka kwake, ingawa wakati ule wanawake hawakutakiwa kuwa hata mashahidi katika mahakama za sheria (7, 10)?
  6. Nini katika maisha yako kinachoonekana kama hakiwezekani kama kumwamsha mtu aliyekufa? (Unaweza kujibu kimya)
 • Ungejibu nini kama Yesu angekosoa imani yako katika njia ilivyoelezwa katika aya ya 14? (Kila mmoja asome aya kimya kwa nafsi yake)
  7. Peter alimkana Mola wake siku mbili zilizopita. Je, salamu maalum Yesu ilimaanisha nini kwake (7)?
 • Jaribu kufikiria kwamba umemdanganya rafiki yako vibaya. Ungefikiria nini endapo ungesikia sauti kutoka kwa Mungu akikueleza kwamba anataka kukutana na wewe? Ni njia gani mbadala inayotazamwa ungeweza kufikiria kuwa sababu kwa ajili ya mkutano?
  8. Tusome wote Yohana 3:16.

  ***


  ? 2009 Glad Tidings Bible Studies in Swahili - www.gladtidings-bs.com