GT Bible Studies    

    Swedish    


Navigering Glädjebudskaps - studier Annat Bibelstudiematerial 

VAD ÄR EN GLÄDJEBUDSKAPSGRUPP?

1. Evangelisation
En glädjebudskapsgrupp är en form av evangelisation. Genom den kan vi s.a.s. presentera Jesus för människor som står främmande för kristen tro, t.ex. våra vänner och släktingar. Smågrupper har genom den kristna kyrkans historia varit ett redskap för kyrkoväxt. Man har nått nya människor allra effektivast genom smågrupperna. Vi ber att Glädjebudskapsgrupperna skulle få vara ett redskap för väckelse i vårt land.

2. Lekmanna-arbete
Har du någonsin försökt få lekmän att ordna regelbundna möten där man under en timmes tid presenterar evangeliet? För de flesta kristna betyder det så mycket förberedelser att de avsäger sig den äran. Glädjebudskapsgrupperna är en evangelisationsform som kräver en minimal mängd förhandskunskaper och förberedelser. Lekmännen klarar av en sådan uppgift, t.o.m. bättre än teologer och andra församlingsanställda. Genom Glädjebudskapsgrupperna kan man få mången lekmans nådegåvor i funktion och växt.

3. Insikt ger kunskap
I en Glädjebudskapsgrupp hamnar deltagarna att själva svara på frågor som rör texten. De lär sig genom de insikter och aha-upplevelser de får, och det är pedagogiskt sett ett av de mest effektiva sätten att tillägna sig en ny kunskap. Man kommer ihåg den egna insikten också då andras predikningar och bibeltimmar för länge sedan fallit i glömska.

4. Ett möte med Jesus
Jesus är Ordet som blivit kött och vi kan möta honom bara i Ordet och sakramenten (dopet och nattvarden). I en Glädjebudskapsgrupp strävar man att leda deltagarna så att de kommer inför Jesus, får höra hans tilltal och få hjälp från honom. Syftet är alltså inte att undervisa om sanningarna i den kristna tron, utan att få deltagarna att möta en levande person ansikte mot ansikte. Därför kan temat för en Glädjebudskapsgrupp vara Jesu egna ord: “Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem” (Matteus 18:20).

5. En kristen gemenskap dit också de som inte är troende välkomnas
När man samtalar om bibeltexter föds en alldeles speciell gemenskap mellan människor, därför att Jesus själv är närvarande i sitt Ord. Hjärtan öppnas, problem kan kläs i ord och föras inför Jesus. En sådan gemenskap kan aldrig födas om man lämnar bort Bibeln från en smågrupp. Gemenskapen och kärleken drar till sig nya människor - därför växer en Glädjebudskapsgrupp.

6. Ett nytt sätt att läsa Bibeln på
Deltagarnas egen bibelläsning går inte opåverkad av en Glädjebudskapsgrupp. Då man i gruppen gör den erfarenheten att Jesus s.a.s. kliver ut ur Bibeln och talar personligen till mig, börjar man också söka honom i Bibeln andra gånger än enbart då gruppen samlas. Många deltagare kan vittna om att Glädjebudskapsgruppen medverkat till att fjällen fallit från deras ögon och Bibeln börjat leva. I vår tid söker kristna ofta ett möte med Jesus genom upplevelser, profetior, vishetens ord o.s.v. därför att de inte vet att också Bibeln talar personligen till oss.

Skriv ut    
Downloads    
Kontakta oss    
Webmaster