GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

2. ÇOBANLAR VE MELEKLER Luka 2:8-20NOT: İsa döneminde çobanlar Şabat kurallarına uymadıklan için hor görülürdü. Ör-
neğin, mahkemelerde tanıklıklan kabul edilmezdi. Eski Antlaşma'da melekler sadece
İbrahim, İshak ve Daniel gibi Tanrı'nın yüce kullanna görünürlerdi.
1. Bu çobanların Yahudiye dağlarındaki gündelik yaşamlarını bir düşünün. Yaşam-
larının zevkleri ve sıkıntıları neydi acaba?
 • Çobanları'', emirlerini yerine getiremedikleri Tanrı'yla aralarında nasıl bir ilişki
  olabilirdi?
  2. Birçok dindar insanın yaşadığı Yeruşalim, Beytlehem'e çok yakındı. Melek neden
  çobanlar yerine bu insanlara görünmeyi seçmedi?
  3. 9. ayette çobanların büyük bir korkuya kapıldıklan söyleniyor. Neydi onları kor-
  kutan?
 • Ya siz, bugün sizi en çok korkutan. nedir? (Cevabınızı yüreğinizde saklayabilir-
  siniz).
  4. Meleğin sözlerini işiten çobanları hoşnut eden neydi (10-12)?
 • 10-11. ayetlerin melek tarafından size söylendiğini hayal edin. Bu sizi hoşnut eder
  miydi? Neden?
  5. Uzun zamandır beklenen Kurtancı'nın bir yemlikte yatmakta olduğunu işiten ço-
  banlar ne düşündüler dersiniz? (Yemlik hayvanların saman yedikleri yerdir).
 • Size: "Dünyanın Kurtancısı bir samanlıkta yatmaktadır" dense ne hissedersiniz?
  6. Tanrı'nın gübre dolu, soğuk, düşman ve bakterilerle sanlmış bir ortamda doğma-
  sına meleklerin sevinebilmelerini sağlayan neydi (13-14)?
 • Kurtarıcı, neden dünyaya bu koşullar altında gelmek zorundaydı?
  7. Tanrı neden Oğlu'nu doğar doğmaz birine göstermek istedi?
  8. Çobanlar, nasıl oldu da gecenin ortasında doğru ahırı bulabildiler?
 • Çobanlar neye dayanarak yemlikte yatan bebeğin Isa Mesih olduğuna inandılar?
  9. Çobanlann söyledikleri sözlerin, zor bir gece geçiren Meryem ve Yusuf a huzur
  veren özelliği neydi?
 • Tann neden melekleri Meryem ve Yusuf a göndermedi de çobanlara gönderdi?
  10. Çobanlar bu Noel gecesinde görüp-duyduklarını birçok insana anlattılar. Neden
  anlatılanlar' duyan diğer insanlar bebek İsa' ya tapınmaya gitmediler?
  I I. İsa'nın ünlü biri olması 30 yıldan fazla sürdü — bu süre içinde çobanların Çoğu öl-
  müştü. Yeni-doğan Kurtancı'yı görmeleri, çobanların hayatlarında nasıl değişik-
  likler yarattı? Değişmeyen neydi?
 • Çobanlar bu olaylar sayesinde Tanrı'yla olan ilişkileri hakkında ne öğrendiler?
  MÜJDE: Melekler, Noel akşamı söyledikleri ilahilerde sevinç ve barıştan bahsedi-
  yorlardı. Fakat bu sevinç ve barışın bir bedeli vardı, İsa'nın ödeyeceği bir bedel. ha-
  nın bu bedeli ödeyişi, yemlikte başlayıp çarmıhta bitti.  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster