GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

15. GÖKTE YAZILI ADLAR Luka 10:17-20NOT: Bu metne zemin oluşturmak için, 1 ve 9. ayetleri okuyunuz. Bu metin Celile-
deki uyanış anını ve bu uyanışın izleyeceği yönü gözler önüne serer. 9. sorunun cevabı
için Yaratılış 3:15'e bakın.
I. Kiliselerimizdeki insanlar da bu 70 kişinin sahip olduğu güce sahip olsalar sizce
ne olur?
 • Bu 70 kişi Isa'ya, neden elçiliklerinin sadece sınırlı bir konuyla ilgili kısımla-
  rından bahsettiler?
  2. Neden, insanlar genelde güce ve yetkiye sahip olmayı severler?
 • Elçiler kendi başarılarına sevinirlerken, İsa neden onlara katılmadı?
  3. Bir kimse için elçilik yapabilmenin yarattığı sevinç ile adının gökte yazılmış ol-
  masının yarattığı sevinç arasında ne fark vardır?
 • Yeryüzünde gerçekleşen olaylar konusunda sevinç duymak, neden göklerde ger-
  çekleşene sevinmekten daha kolaydır?
  4. Cinleri kovabilme gücüne sahip oluşuna sevinen bir elçinin vaazı ne anlatır?
 • Adının gökte yazılmış olmasına sevinen bir elçinin, vaazı ne anlatır?
  5. Adlarımızın gökte yazılmış olduğuna sevinmemiz için neyin gerçekleşmesi gerekir?
  6. Adlanmızın göğe yazılması, ne zaman ve nasıl gerçekleşebilir?
  7. 19. ayette betimlenen olayların benzerlerinin ne zaman ve nerede gerçekleştiğini
  duydunuz?
 • Ne tür bir durumda kaldığı= taktirde, yılanları ve akrepleri ayaklanmzın altında
  ezebilecek cesareti toplayabilirsiniz?
  8. Hiçbir kimsenin veya şeyin, Isa'nın elçilerine zarar verememesinin sebebi nedir?
 • Sizde, size ya da sevdiklerinize zarar gelebileceğine dair korku yaratan nedir?
 • Bu metin göz önüne alındığında, korkmamızı gerektirmeyen şeyler nelerdir?
 • Peki ya korkmamız gereken şeyler nelerdir?
  9. İsa'nın elçilerinin çoğu şehit olarak ölmüştür; buna rağmen düşmanın tüm güç-
  lerine karşı üstünlük sağlamış oldukları ne şekilde doğrulanabilir?
 • O eski yılanın (Şeytan), çarmıha gerili Isa'yı topuğundan ısırmasına neden izin ve-
  rilmiştir?
  10. Bu metin bize elçiliğimiz konusunda ne öğretir?
 • Bu metin bize "etkin müjdecilik" konusunda ne anlatmaktadır? (Bu terim, size
  tanıdık gelmiyor ise, bu soruyu es geçebilirsiniz.)

  MÜJDE: Incil bize, cennetteki yaşam kitabında adı yazılı olmayanlann kaderini bil-
  dirmiştir: "Adları yaşam kitabında yazılmamış olanların hepsi, ateş gölüne atıldı"
  (Va.20:15). İsa bizim başımıza bunun gelmesini istemediği için Musa'nın ettiği bi-
  çimde dua etti. Hatırlayacağınız gibi Musa'nın duası şöyleydi: "Lütfen günahların'
  bağışla, yoksa yazdığın kitaptan adımı sir (Çık.32:32).  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster