GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

29. ON CÜZAMLI Luka 17:11-19NOT: İsa'nın yaşadığı dönemde, cüzamlılar diğer insanlardan uzakta yaşamak zorunday-
dılar. İçlerinden biri iyileştiğine inandığı taktirde, kahinlere görünmeliydi (Lev.13-14).
Eski Antlaşma'm tümünde, buna benzer sadece iki ya da üç mucizeden bahsedilmekte-
dir. Önder, cüzam konusunda ansiklopedik bilgilerden yararlanabilir. Samiriyeliler'e ge-
lince; Yahudiler yabancı ve yan-putperest oldukları için onları hor görürlerdi.
I. Bu on adamın, ctizama yakalandıklannı anladıklan günü aklınızda canlandırmaya ça-
lışın. Kendi gelecekleri ve ailelerinin geleceği konusunda akıllarından geçen neydi?
 • (İsa'nın yaşadığı dönemde cüzama yakalamak ile günümüzde AIDS virüsünü taşımak
  arasındaki benzerlikler nedir?)
  2. Bu hasta ve dışlanmış insanların yaşamlarında neşe kaynakları neydi?
  3. Bu cüzamlılar, Isa'dan nasıl bir yardım bekliyorlardı? 13. ayette ettikleri duayı ince-
  leyin.
  4. Sarrıiriye ile Celile arsındald sınır, kâhinlerin ikamet ettiği kentlerden yaklaşık 50-60
  km. uzaktaydı. İsa'nın bu adamları hemen iyileştirmeyip onları öncelikle uzağa gön-
  dermesinin çeşitli sebepleri ne olabilir?
 • Daha iyileştirilmiş olmamalarına rağmen, cüzamlı adamları bu zorlu yolculuğa çıkma-
  ya iten neydi?
 • Bu yolculuğa atıldıklarında, sizce bu adamlar imanlı mıydılar, yoksa imandan yoksun
  muydular?
  5. Yahudi kahinler Samiriyeliler'le muhatap olmak istemezlerdi. Bahsi geçen Samiri-
  yeli'nin Yahudiler' le birlikte kahinleri görmek üzere yola çıkmasının sebebi nedir?
  6. Iyileşen dokuz Yahudi'nin şükretmek üzere İsa'nın yanına dönmeyişlerinin sebepleri
  ne olabilir?
 • Samiriyeli'nin şükretmek üzere İsa'nın yanına dönmesinin sebebi nedir?
  7. İsa, dokuz Yahudi'nin geri dönmemelerine neden üzülmüştür?
 • Siz hiç bu dokuz adamın sergiledikleri davranışa benzer bir davranışta bulunup Isa'yı
  hayal kırıklığına uğrattınız mı dersiniz?
  8. "İmanın seni kurtardı" aynı zamanda, "İmanın seni iyileştirdi" şeklinde de anlaşılabilir.
  İsa'nın Samiriyeli'ye bu sözleri söylemek istemesinin sebebi neydi?
  9. Iyileşme umuduyla iman etmekle, Isa'ya erişmek için iman etmek arasındaki fark
  nedir?
 • "iyileştiren iman" neden bu imana sahip insanlar için aynı zamanda kurtuluş sağ-
  lamaz?
  10. İyileştirildikten sonra; insanlardan uzakta ve utanç içinde yaşadıkları yıllar, bu dokuz
  Yahudi' ye ne ifade etmekteydi?
 • Hasta (kirli) yaşadığı yıllar Samiriyeli'ye ne ifade etmekteydi?
  MÜJDE: Isa çamnhta, cüzamlılann yaşadıkları dışlanmışlık ve utanç duygularını tatmak
  zorunda kalmıştır: "İnsanlarca hor görüldü, yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı
  yakından tanıdı... Aslında hastalıklamnızı o üstlendi, acılanmızı o yüklendi" (Yşa.53:3-4).
  İsa'nın, kurtuluş mucizesini gerçek kılabilmesi için ödemesi gereken bedel buydu.  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster